10. PORT-A-FORT

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Helt är­ligt så är det myc­ket trå­ki­ga­re och svå­ra­re att bygga sa­ker än att skju­ta spe­la­re. Det finns mas­sor av Fort­ni­te­spe­la­re där ute som in­te or­kar bygga el­ler som in­te är sär­skilt bra på det. För den här ty­pen av spe­la­re är Port-a-fort en gå­va från gu­dar­na.

Port-a-fort är ett le­gen­da­riskt fö­re­mål som du in­te hit­tar allt för of­ta. Istäl­let för att be­hö­va bygga ett fort för hand kan du kas­ta det här fö­re­må­let som en gra­nat och ett fort kom­mer byg­gas au­to­ma­tiskt. Det blir in­te klart di­rekt, men det går gans­ka snabbt. Det gör Port-a-fort till ett ut­märkt verk­tyg att ploc­ka fram om du plöts­ligt ham­nar un­der at­tack ut­an skydd.

Om du får en av des­sa och in­te tyc­ker om att bygga, kan det va­ra värt att spa­ra den till slu­tet när cir­keln blir mind­re och alla bör­jar göm­ma sig i si­na fort. Det kan räd­da dig från en näs­tan sä­ker död om du be­hövt stan­na ute i det öpp­na.

Port-a-fort är en två­vå­nings­bygg­nad med en tratt på top­pen gjord av trap­por. Den är gjort av me­tall, så den är gans­ka mot­stånds­kraf­tig mot ku­lor, gra­na­ter och mis­si­ler. Den är dock sår­ba­ra­re me­dan den byggs.

Port-a-forts störs­ta svag­het är att det är en­kelt att lob­ba in gra­na­ter i den sto­ra trat­ten i top­pen av bygg­na­den. Det finns dock ingen­ting som hind­rar dig från att ju­ste­ra de­sig­nen ef­ter att den är fär­dig­byggd.

Var med­ve­ten om att Port-a-fort har en dörr längst ned som fi­en­der kan kom­ma in ige­nom. Det kan va­ra en bra idé att änd­ra den pa­ne­len el­ler bloc­ke­ra dör­ren.

Port-a-fort kan pla­ce­ras från in­si­dan av and­ra bygg­na­der. Om du till ex­em­pel släng­er ut fö­re­må­let i ett hus kom­mer top­pen av for­tet att stic­ka upp ur hu­set. Väg­gar och golv som är i vägen för Port-a-fort kom­mer att för­stö­ras.

For­tet har inga trap­por på in­si­dan, men du be­hö­ver in­te bygga eg­na ram­per. Det finns däck i hör­nen som du kan hop­pa på för att ta dig till top­pen av for­tet el­ler för att hop­pa från si­da till si­da. Det är ett ut­märkt torn att skju­ta ifrån och en ut­märkt bas att an­vän­da i Squads, då spe­la­re kan täc­ka bå­da fler si­dor av struk­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.