STARTEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

I bör­jan av mat­chen kom­mer du in­te att se stor­men. Allt du ser på kartan är en stor blå lin­je som vi­sar var Battle Bus kom­mer att åka. Du kan allt­så in­te väl­ja en land­nings­plats ba­se­rat på var stor­men kom­mer att va­ra, för du vet helt en­kelt in­te.

När Battle Bus bör­jar åka har du 20–40 se­kun­der på dig att hop­pa av bus­sen. Det följs av en mi­nuts ned­räk­ning me­dan de sista spe­lar­na svä­var ned till mar­ken. Det är in­te för­rän då som stor­mens förs­ta des­ti­na­tion vi­sas på kartan och den ham­nar ut­an­för den sto­ra vi­ta cir­keln.

Du be­hö­ver in­te få pa­nik om du lan­dat långt ifrån den tryg­ga cir­keln. Du har 3 mi­nu­ter och 20 se­kun­der på dig att ta dig till sä­ker­het, sam­ti­digt som du sam­lar på dig vapen och am­mu­ni­tion in­nan stor­men bör­jar kry­pa när­ma­re. Se­dan tar det yt­ter­li­ga­re tre mi­nu­ter för stor­men att nå cir­kelns kant. Med and­ra ord har du allt­så 6 mi­nu­ter och 20 se­kun­der på dig att ta dig till kan­ten av den tryg­ga cir­keln från det att stor­mens des­ti­na­tion av­slö­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.