MIT­TEN AV MAT­CHEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Du be­hö­ver in­te få pa­nik om du ham­nar ut­an­för stor­men i de ti­di­ga fa­ser­na av spelet. Som du kan se i ta­bel­len un­der tar du in­te så myc­ket ska­da av att va­ra i stor­men i bör­jan av spelet (ett häl­so­po­äng per se­kund). Det är ut­an tve­kan säk­ra­re att springa i stor­men i 20 se­kun­der än att springa rakt in i en strid. Om du har till­räck­ligt myc­ket häl­sa be­hö­ver du in­te stres­sa in i den tryg­ga zo­nen.

Någ­ra sa­ker att no­te­ra: Vapen fun­ge­rar fort­fa­ran­de när du är fast i stor­men. Lä­ke­fö­re­mål som ban­dage och Med Kits fun­ge­rar ock­så. Sköl­dar är dock vär­de­lö­sa. Stor­mens ska­da på­ver­kar di­na häl­so­po­äng på en gång och ig­no­re­rar even­tu­el­la sköl­dar.

Det kan va­ra smart att hål­la till i ut­kan­ten av stor­men. Spe­la­re har en ten­dens att få pa­nik om de ham­nar i stor­men och ru­sar mot när­mas­te tryg­ga punkt. Om du får syn på dem kom­ma spring­a­des i stor­men är de of­tast lät­ta mål­tav­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.