SMY­GA

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Det finns många för­de­lar med att und­vi­ka de po­pu­lä­ra om­rå­de­na, sam­la på sig vapen och am­mu­ni­tion och gå med i stri­den i slu­tet av mat­chen. Det är in­te svårt att ta sig till topp tio ut­an att skju­ta ett en­da skott. När du väl bör­jar slåss kom­mer du dess­utom san­no­likt ha full häl­sa och ful­la sköl­dar.

Så hur går du till­vä­ga om du vill spe­la de­fen­sivt i di­na mat­cher? Nyc­keln är att väl­ja rätt land­nings­plats. Kol­la på kartan på bil­den. De po­pu­lä­ra plat­ser­na i den här mat­chen kom­mer att va­ra de land­nings­plat­ser­na som lig­ger längs rut­ten: Fa­tal Fi­elds, Sal­ty Springs, Dusty Divot och Tomato Town. Det stän­digt po­pu­lä­ra Til­ted To­wers kom­mer ock­så va­ra upp­ta­get, då det in­te lig­ger sär­skilt långt från rut­ten.

Om du pla­ne­rar att smy­ga ge­nom mat­chen bör du be­ge dig mot Wailing Woods, Plea­sant Park el­ler kans­ke till och med så långt bort som till Snob­by Sho­res. Om du väl­jer en av des­sa des­ti­na­tio­ner är det för­mod­li­gen ba­ra du och kans­ke en el­ler två till spe­la­re i om­rå­det. Du kan väl­ja och vra­ka bland alla vapen, am­mu­ni­tion, fällor och kis­tor du kan hitta. I värsta fall mås­te du slåss mot en el­ler två spe­la­re, men spe­la­re som lan­dar på des­sa stäl­len bru­kar hell­re sam­la fö­re­mål än slåss.

Om du väl­jer en av­läg­sen plats bör du hål­la koll på kartan när ned­räk­nings­mi­nu­ten är över. Om stormcirkeln lig­ger på and­ra si­dan kartan mås­te du skyn­da dig. Det tar un­ge­fär en mi­nut att springa från stad till stad, ibland läng­re. Du har ba­ra 6 mi­nu­ter och 20 se­kun­der på dig att ta dig till den tryg­ga zo­nen ef­ter den förs­ta mi­nu­ten pas­se­rat.

Tänk på att du in­te kan göm­ma dig he­la mat­chen. Cir­keln kom­mer att krym­pa tills det bok­stav­ligt ta­lat in­te finns någ­ra stäl­len kvar att göm­ma sig på – och du kan kom­ma att mö­ta nå­gon som är bätt­re ut­rus­tad än du ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.