FRIENDLY FIRE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Det förs­ta du bör ve­ta om när du spe­lar med ett lag är att det ba­ra finns ett få­tal sätt du kan ska­da en lag­kam­rat på. Du kan in­te skju­ta dem, så du be­hö­ver in­te oroa dig för att rå­ka skju­ta dem om du ser nå­gon smy­ga upp bakom dem. Det är ba­ra att pepp­ra skott och för­sö­ka räd­da di­na lag­kam­ra­ter!

Sam­ma sak gäl­ler fällor. Om du läg­ger ned en fäl­la i en bygg­nad be­hö­ver du in­te oroa dig för att di­na lag­kam­ra­ter ska fast­na i den.

Ex­plo­si­va sa­ker kan där­e­mot ska­da di­na lag­kam­ra­ter. Im­pul­se Grenades kan till ex­em­pel knuf­fa ut di­na lag­kam­ra­ter över en klipp­kant (och fal­let kan va­ra död­ligt). Då blir du in­te sär­skilt po­pu­lär.

På sam­ma sätt kan du för­stö­ra fort som di­na lag­kam­ra­ter är i, nå­got som re­sul­te­rar i att de fal­ler till mar­ken. Det är van­ligt­vis bäst att in­te skju­ta mot fort som di­na lag­kam­ra­ter be­fin­ner sig i, även om de är un­der at­tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.