DU­OS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Det är oer­hö­ert vik­tigt med sam­ar­be­te om du spe­lar du­os. Om en med­lem i ett lag med fy­ra med­lem­mar spe­lar själ­viskt kan det fort­fa­ran­de gå, men om din en­da lag­kam­rat in­te vill sam­ar­be­ta har du ett stort pro­blem.

Du bör helst spe­la Du­os med nå­gon du kän­ner. Om du spe­lar med slum­pa­de spe­la­re är ris­ken stor att du ham­nar med nå­gon som in­te spe­lar sär­skilt schysst. Om du pa­ras ihop med en slum­pad spe­la­re som vi­sar sig va­ra

schysst kan du läg­ga till dem som vän så att ni kan spe­la ihop fler gång­er.

Det är bäst att lan­da i un­ge­fär sam­ma om­rå­de som sin lag­kam­rat och det är of­tast här oli­ka per­son­lig­he­ter kol­li­de­rar – vis­sa fö­re­drar att slåss på po­pu­lä­ra land­nings­plat­ser, me­dan and­ra tyc­ker om att ta det lugnt i ut­kan­ten av kartan. Om du spe­lar med en slum­pad spe­la­re är det bra att pla­ce­ra ut en mar­kör snabbt så att per­so­nen kan föl­ja dig. Det finns dock ing­en ga­ran­ti för det­ta och det en­da du kan gö­ra är att hop­pas att de föl­jer med dig.

Om du vill bygga upp för­tro­en­de mel­lan dig och din slum­pa­de lag­kam­rat är det bra att vi­sa att du är för­be­redd. Du kan till ex­em­pel öpp­na din in­ven­to­ry och ge ett fö­re­mål el­ler två till den and­ra spe­la­ren. Även om du be­hö­ver fö­re­må­len själv vi­sar det att du är vil­lig att sam­ar­be­ta och kan få nå­got bätt­re till­ba­ka se­na­re un­der mat­chen.

Gå in­te för långt ifrån varand­ra. Om en be­hö­ver åter­uppli­va den and­ra har du in­te tid att va­ra två stä­der bort. Ris­ke­ra dock ald­rig ditt eget liv för att åter­uppli­va en lag­kam­rat. Om bå­da dör är ni ute ur mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.