SQUADS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Dy­na­mi­ken i squads skil­jer sig från du­os. Ni mås­te fort­fa­ran­de sam­ar­be­ta och för­sö­ka lan­da i sam­ma om­rå­de, men det finns li­te mer ut­rym­me att age­ra själv.

Alla bör lan­da i sam­ma stad, men in­te i sam­ma bygg­nad. Om alla ro­tar ige­nom sam­ma hus är ris­ken stor att det in­te finns till­räck­ligt med fö­re­mål till alla i la­get. För­sök att kon­trol­le­ra tre el­ler fy­ra när­lig­gan­de bygg­na­der och håll ut­kik ef­ter fi­en­der.

Om du ser en fi­en­de som kom­mit ifrån si­na lag­kam­ra­ter är det ett bra till­fäl­le att skju­ta. Fy­ra vapen kom­mer nog vin­na mot ett, men se till så att ni in­te går rakt in i en fäl­la ... Det kan fin­nas fler fi­en­der runt hör­net.

Kom ihåg att det fort­fa­ran­de finns max 100 spe­la­re på kartan även i Squads. Det mins­kar an­ta­let mot­stån­da­re från 99 till 24. Ef­tersom lag of­tast lan­dar till­sam­mans är det mind­re tro­ligt att du kom­mer att stö­ta på fi­en­der på av­slägs­na land­nings­plat­ser. Det ger ditt lag öka­de chan­ser att hitta vapen och lad­da upp med am­mu­ni­tion in­nan ni ger er ut i strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.