FUSKARE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Griefers och fuskare är job­bi­ga. Ex­em­pel på gri­e­fing i Battle Royale är spe­la­re som med­ve­tet byg­ger in dig i en box, för­stör di­na bygg­na­der el­ler hjäl­per fi­en­der att gå till an­grepp mot ditt lag.

Se­dan finns det de som miss­bru­kar röst- el­ler text­chat­ten. Nya spe­la­re lö­per störst risk att ut­sät­tas för så kal­la­de ex­per­ter, som tror att de vet allt och vill sät­ta dig på plats.

Du be­hö­ver in­te stå ut med des­sa spe­la­re. Om du be­hand­las oschysst via röst- el­ler text­chat­ten kan du in­ak­ti­ve­ra den funk­tio­nen via spe­lets inställningar. Skriv även ned spe­la­rens an­vän­dar­namn och rap­por­te­ra dem. Det gör du via hu­vud­me­nyn ge­nom att klic­ka på Op­tions i det öv­re hög­ra hör­net och se­dan Feed­back. Du kan an­vän­da dig av det­ta för att rap­por­te­ra bug­gar, läm­na en kom­men­tar el­ler rap­por­te­ra spe­la­re.

För­vän­ta dig dock inga ome­del­ba­ra åt­gär­der el­ler att spe­la­ren ens kom­mer bli ban­nad se­na­re. Epic får tu­sen­tals rap­por­ter var­je dag och ban­nar ba­ra spe­la­re som be­tett sig då­ligt fle­ra gång­er. Det är än­då värt att rap­por­te­ra, för att bli av med så många som möj­ligt.

Du kan han­te­ra fuskare på lik­nan­de sätt. Det mest up­pen­ba­ra fus­ket i spelet är spe­la­re som sam­ar­be­tar i So­lo-mat­cher. Det är in­te all­tid lätt att upp­täc­ka så­dant fusk och ba­ra för att två spe­la­re skju­ter på dig sam­ti­digt be­hö­ver det in­te be­ty­da att de fus­kar. Om du där­e­mot fort­sät­ter att tit­ta på dem ef­ter de dö­dat dig och du ser att de gör sam­ma sak mot en an­nan spe­la­re är det dags att rap­por­te­ra dem.

Du be­hö­ver ba­ra tryc­ka på en knapp (LT på Xbox One) för att rap­por­te­ra en spe­la­re när du tit­tar på dem. In­for­ma­tio­nen för spe­la­ren som nyss dö­da­de dig kom­mer att fyl­las i au­to­ma­tiskt, och sen kan du skri­va var­för de fus­ka­de. Håll en trev­lig ton och för­vän­ta dig åter­i­gen ing­en ome­del­bar re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.