ÄR MITT KON­TO SYNKAT MEL­LAN EN­HE­TER?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Allt­så, föl­jer Battle Pass, in­ven­to­ryn, Challenges och an­nat jag sam­lat på kon­sol/pc med till mo­bil­ver­sio­nen?

Ja, så länge du an­slu­tit ditt Xbox- el­ler Plays­ta­tion-kon­to till ditt Epic Ga­mes-kon­to (som du kan gö­ra på www.epicga­mes.com/ ac­count/per­so­nal) kom­mer allt du sam­lat på Pc/kon­sol fin­nas till­gäng­ligt på mo­bil­ver­sio­nen och tvärtom. Du kom­mer att ha till­gång till alla out­fits, du fort­sät­ter där du var på di­na utmaningar och all XP du sam­lat ihop till näs­ta ni­vå finns kvar på ditt Battle Pass.

En sak att no­te­ra om du spe­lar på Xbox är att ditt skärm­namn kom­mer att va­ra det an­vän­dar­namn du an­gett på ditt Xbox Li­ve-kon­to. Om du spe­lar på mo­bil kom­mer ditt skärm­namn att va­ra an­vän­dar­nam­net du har på ditt Epic Ga­mes-kon­to. Du kan för­sö­ka få sam­ma an­vän­dar­namn på bå­da plattformarna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.