STRIDSKONTROLLER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen - Bygg­kon­trol­ler­na är lät­ta att för­stå.

Det tar en li­ten stund att vän­ja sig med kon­trol­ler­na, spe­ci­ellt om du spe­lat på PC el­ler kon­sol ti­di­ga­re. Det vik­ti­gas­te är att kom­ma ihåg hur du skju­ter!

Det finns två sätt att skju­ta mot­stån­da­re på. Det finns en knapp på väns­ter si­da, som du kan an­vän­da för att an­ting­en svinga din hac­ka el­ler för att av­fy­ra ditt vapen. Om du rör ka­rak­tä­ren sam­ti­digt med den vir­tu­el­la joy­s­tic­ken, som ock­så finns på väns­ter si­da, kan det va­ra krång­ligt att nå den knap­pen.

Det and­ra sät­tet att skju­ta är att tryc­ka på skär­men (nå­gon­stans som in­te re­dan är en knapp). Det en­da pro­ble­met med det­ta är att det är lätt hänt att rå­ka skju­ta, när du ba­ra vill dra fing­ret över skär­men för att kol­la dig om­kring. Det är en mar­dröm om du för­sö­ker smy­ga dig på till nå­gon. Om du vill by­ta vapen tryc­ker du på iko­nen av vap­net du vill an­vän­da. Iko­ner­na finns i det öv­re hög­ra hör­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.