WAILING WOODS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Ef­ter alla stä­der och snabb­mats­re­stau­rang­er är det trev­ligt med en av­slapp­nan­de pro­me­nad i sko­gar­na på kar­tans nord­väst­ra del. Det kan väl in­te fin­nas nå­got otäckt där, el­ler?

Vad finns där?

Wailing Woods är li­te som Lonely Lake – den bästa loo­ten finns på ”ön” i mit­ten, el­ler i en öpp­ning bland trä­den i det här fal­let. Om du lan­dar där först får du de bästa vap­nen och bra chan­ser att vin­na mat­chen. Om du lan­dar sist får du hop­pas att öv­ri­ga spe­la­re in­te får syn på dig från sni­per­tor­net i mit­ten av la­by­rin­ten.

Ja, det är en la­by­rint. Den är of­ta full av kis­tor och vapen, men om du blir upp­täckt av nå­gon i sni­per­tor­net kom­mer någ­ra snyggt trim­ma­de bus­kar in­te att räd­da dig från ku­lor­na.

När du tar dig ut ur la­by­rin­ten kom­mer du till sko­gen och du mås­te du verk­li­gen skär­pa alla sinn­nen, för spe­la­re lu­rar of­ta bakom de enor­ma trä­den. Trä­den är såklart ut­märk­ta käl­lor för trä, men om du hug­ger ned dem ta­lar du i prin­cip om för samt­li­ga spe­la­re i sko­gen var du är.

Strun­ta in­te i den sto­ra con­tai­nern på vägen ut ur sko­gen i rikt­ning på Dusty De­pot. Det finns mas­sor av loot där.

Är det ett bra stäl­le?

Det är en fan­tas­tisk plats att bör­ja på – om du lyc­kas lan­da på tor­net i mit­ten av glän­tan. Allt är dock in­te för­lo­rat om du miss­lyc­kas med det. Se ba­ra till att hål­la en låg pro­fil tills du hit­tar ett vapen och smit se­dan där­i­från!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.