ATT RE­SA I RYSS­LAND

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Med de väl­di­ga av­stån­den i lan­det är för­stås fly­get al­ter­na­tiv ett för den som vill upp­le­va så myc­ket VM på plats som möj­ligt. Men för plån­boks­med­vet­na fans är tå­get det bäs­ta va­let.

De rys­ka in­ri­kes­fly­gen är för­hål­lan­de­vis bil­li­ga, ja, sett till av­stån­den re­jält myc­ket bil­li­ga­re än vad det kos­tar att re­sa in­ri­kes i Sverige. Håll dock koll när ni bo­kar, fram­för allt om ni ska mel­lan­lan­da i Moskva. Sta­den har två flyg­plat­ser, och det är ab­so­lut in­te att re­kom­men­de­ra att lan­da på en flyg­plats och fly­ga vi­da­re från den and­ra. I al­la fall in­te på sam­ma dag. Tra­fi­ken i Moskva kan va­ra hemsk, och då går det snabbt att mis­sa näs­ta flyg.

Om in­ri­kes­fly­gen är bil­li­ga så är tåg­re­sor­na än­nu bil­li­ga­re. De är näm­li­gen gra­tis för sup­port­rar med match­bil­jett. Rys­ka sta­ten har gått in med mot­sva­ran­de 400 mil­jo­ner kro­nor och rys­ka SJ har satt in 500 ex­tra­tåg som ska gå mer el­ler mind­re nonstop mel­lan match­stä­der­na un­der tur­ne­ring­en. I gra­tis­bil­jet­ten in­går dess­utom sov­plats, och i tå­gen finns bå­de re­stau­rang och luft­kon­di­tio­ne­ring. Ob­ser­ve­ra dock att det in­te di­rekt är någ­ra snabb­tåg. En re­sa från ex­em­pel­vis Moskva till Sa­ma­ra tar mel­lan 15 och 18 tim­mar. Den längs­ta re­san tar 51 tim­mar. Bil­jet­ter­na mås­te bo­kas via saj­ten tic­kets.trans­port2018.com. Där finns ock­så en tid­ta­bell för al­la tå­gen. För att kun­na bo­ka mås­te man ha bil­jett och ett fan-id (se ar­ti­keln här ne­dan­för).

I match­bil­jet­ten in­går gra­tis tåg­re­sor mel­lan spe­lor­ter­na. Fo­to: AP, GETTY IMAGES, TT

KARTA, AVSTÅNDSTABELL, STADSGUIDER OCH ARENAINFO..........SE SI­DOR­NA 24–29

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.