PÅ JAKT EF­TER DET OMÖJ­LI­GA

Ef­ter ett hi­sto­riskt kval siktar värl­dens star­kas­te lands­lag på re­pris

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F - Per Bohman per.bohman@af­ton­bla­det.se

Lör­dag 23 ju­ni 2018 20.00

Viss­te ni att Tyskland ba­ra har för­lo­rat två Vm-kval­mat­cher i lan­dets histo­ria?

Bå­da till­fäl­le­na har tyd­lig svensk­kopp­ling och det mås­te vi för­stås re­do­gö­ra för.

Förs­ta gång­en: då fick Tyskland osan­no­likt stryk bor­ta mot Por­tu­gal 1985. Nå­got som led­de till att Sverige – som re­dan kän­de sig kla­ra för mäs­ter­ska­pet – mis­sa­de Mex­i­koVM 1986. På kväl­len satt svens­ka lands­la­get och drack öl med salt­smak ef­ter al­la tå­rar som run­nit ner för Ro­bert Prytz ro­si­ga kin­der.

And­ra gång­en: då fick vi (nå­ja) re­vansch se­dan ett Sven­nis-lett Eng­land för­ned­rat tys­kar­na med 5-1 i Mün­chen, 2001.

Men för­lus­ter­na är ba­ra drop­par i en över­sväm­mad damm av kval­mat­cher. Fak­tum är att Tyskland mås­te räk­nas som, möj­li­gen bort­sett från Bra­si­li­en, he­la värl­dens star­kas­te kval­lands­lag.

Det nyss av­slu­ta­de Vm-kva­let var ing­et an­nat än... per­fekt. För det var fjär­de gång­en i Tysklands histo­ria som lands­la­get vann al­la mat­cher un­der ett mäs­ter­skaps­kval. To­talt tio mat­cher mot Nor­dir­land, Tjec­ki­en, Nor- ge, Azer­bai­jan och San Ma­ri­no gav föl­jan­de re­sul­tat: tio seg­rar, noll kryss och noll för­lus­ter. 43 mål fram­åt och 4 mål bak­åt. Så många full­träf­far har ing­et eu­ro­pe­iskt lands­lag ti­di­ga­re mäk­tat med un­der ett och sam­ma kval.

– Det var ett rakt ige­nom fram­gångs­rikt kval. Vi vi­sa­de jämn­het, även mot lag som bac­ka­de hem. Vi gjor­de två el­ler tre mål i prin­cip var­je match, sä­ger stjärn­skot­tet Le­on Go­retz­ka och får med­håll av an­fal­la­ren Sandro Wag­ner:

– Vi vill helt en­kelt vin­na al­la mat­cher, oav­sett om det är ett re­kord el­ler in­te, sä­ger an­fal­la­ren Sandro Wag­ner från Hof­fen­heim.

”Vi be­hål­ler föt­ter­na på jor­den”

Nor­dir­lands för­bunds­kap­ten Mar­tin O’ni­ell, vars lands­lag trots sto­ra an­sträng­ning­ar ham­na­de tvåa i grup­pen, sam­man­fat­tar Tysklands stor­het och var­nar Sverige på föl­jan­de kärn­ful­la vis:

– En sak kan jag sä­ga om att mö­ta Tyskland och det är att näs­ta mot­stån­da­re all­tid känns myc­ket enkla­re.

För O’neill, som ju bor­de ve­ta, är da­gens Tyskland san­no­likt bätt­re än det gäng som vann VM för fy­ra år se­dan.

– Jag tror in­te att det finns ett en­da sy­stem som kan få ditt lag att kon­trol­le­ra Tyskland. Kvaliteten i de­ras spel är his­nan­de, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Tyskland får en fan­tas­tisk trupp i Ryss­land, sä­kert star­ka­re än för fy­ra år se­dan. De har en ald­rig si­nan­de fors av ta­lang­er som kom­mer fram.

Det har ir­län­da­ren helt rätt i. För bort­om de nu­me­ra ru­ti­ne­ra­de her­rar­na Tho­mas Mül­ler, Toni Kroos, Jero­me Bo­a­teng, Ma­nu­el Neu­er, Mats Hum­mels och Mesut Özil kom­mer det he­la ti­den upp nya namn som – söm­löst – tar plats i star­tel­van.

Spel­för­de­la­ren Le­on Go­retz­ka, mål­skyt­ten Ti­mo Wer­ner, fart­fe­no­me­net Le­roy Sané, och Philipp Lahm­ko­pi­an Jos­hua Kim­mich är ba­ra någ­ra namn.

Men tys­kar­na är för­stås ing­et folk som nö­jer sig med ett – för­vis­so ex­tremt fram­gångs­rikt – kval. För­bunds­kap­te­nen Jo­gi Löw fny­ser näs­tan åt re­kord­snac­ket.

– Det skul­le va­ra ett miss­tag om vi såg det här kva­let som en mått­stock för nå­got. Själv­klart var det bra och helt okej pre­sta­tio­ner, men i VM ställs vi mot lag på en helt an­nan ni­vå. Vi be­hål­ler föt­ter­na på jor­den för det är myc­ket jobb kvar. Jag vill lyc­kas med sto­ra sa­ker un­der de närms­ta må­na­der­na: som att vin­na VM två år på ra­ken, sä­ger Löw.

Lyc­kas tys­kar­na med be­drif­ten blir det förs­ta gång­en se­dan Bra­si­li­ens dubb­la tri­um­fer 1958 och 1962. Kan Sverige verk­li­gen stå i vägen? – Tyskland är storfa­vo­rit, gi­vet­vis, sä­ger Andre­as Granqvist.

Det kan nog ing­en sä­ga emot, ”Gra­nen”.

Sverige mot världs­mäs­tar­na. Om Tyskland känns mät­ta? In­te di­rekt. – Vi siktar på att vin­na två VM på ra­ken, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Jo­gi Löw ef­ter att ha för­ned­rat mot­stån­det i kva­let.

Löw.

Sotji

vs.

2014 Tyskland vin­ner Vm-fi­na­len mot Ar­gen­ti­na och in­för mäs­ter­ska­pet 2018 står lan­det in­för den svå­ra upp­gif­ten att ta and­ra raka världs­mäs­ter­skaps­ti­teln. Fo­to: GETTY IMAGES

DRÖM­MEN: FÖR­SVA­RA GUL­DET 1958 En 17 år ung Pe­le grå­ter på mål­vak­ten Gil­mar Dos San­tos Ne­ves ax­el ef­ter se­gern mot Sverige i Vm-fi­na­len i Stockholm. 1962 Bra­si­li­en vin­ner Vm-fi­na­len mot Tjec­ko­slav­ki­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.