”BOL­LEN ÄR RUND”

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Mån­dag 18 ju­ni 2018 14.00

Min­ne­na från VM på hem­ma­plan le­ver kvar, men 2002 är se­dan länge pas­se­rat och Syd­ko­rea är i dag långt från den kva­li­té som för snart 16 år se­dan tog lan­det till en sen­sa­tio­nell se­mi­fi­nal­plats.

I det om­fat­tan­de asi­a­tis­ka Vm-kva­let gick man för­vis­so obe­seg­ra­de ge­nom den förs­ta run­dan, men de åt­ta seg­rar­na på li­ka många mat­cher lå­ter mind­re im­po­ne­ran­de när man ser att mot­stån­det be­stod av Li­ba­non, Ku­wait, Bur­ma och La­os. När det blev li­te tuf­fa­re i den and­ra grupp­spelsom­gång­en för­säm­ra­des re­sul­ta­ten ock­så mar­kant. Syd­ko­rea vann för­vis­so fy­ra av fem hem­ma­mat­cher, den en­da po­äng­för­lus­ten kom via 0-0 mot Iran. Men på bor­ta­plan var re­sul­ta­tet högst me­di­o­kert, med tre för­lus­ter och och oav­gjort mot Sy­ri­en och Uz­be­kis­tan.

Ran­kat på 59:e plats i värl­den ser la­get ut som en slag­på­se i grupp F. Men tän­ker in­te ge upp på förhand.

– Jag tror att vår nyc­kel­match blir den mot Sverige i den förs­ta om­gång­en. Den kom­mer att bli av­gö­ran­de om vi ska ta oss till åt­ton­dels­fi­na­len, sä­ger lag­kap­te­nen Ki Sung-yu­eng till Yon­hap News.

2014: Två för­lus­ter och ett kryss

Swan­sea­mitt­fäl­ta­ren Ki är en av få spe­la­re i trup­pen som kan sä­gas ha nå­gon stjärn­glans, men hans sä­song har va­rit fylld av ska­dor och han har fått be­grän­sat med spel­tid hos Pre­mi­er Le­a­gues bot­ten­lag.

I Bra­si­li­en 2014 ham­na­de lands­la­get sist i grup­pen, ef­ter för­lus­ter mot Al­ge­ri­et (2–4) och Bel­gi­en (0–1). Samt oav­gjort (1–1) mot Ryss­land i öpp­nings­mat­chen.

– Om vi förbereder oss bra så kan tå­rar­na från 2014 by­tas ut till le­en­den. Den här gång­en så hop­pas jag att vi al­la kan kom­ma sam­man så att vi in­te har nå­got att ång­ra ef­ter VM, sä­ger Tot­ten­ham-stjär­nan Son Heung-min.

För­bunds­kap­te­nen Shin Tae-yong med­gav ef­ter lott­ning­en att han hell­re ham­nat i grupp H, med Po­len i stäl­let för Tyskland. Nu får han i stäl­let förbereda sig för mat­chen mot Sverige.

– De är star­ka­re och läng­re. Och, på papp­ret, ett bätt­re lag. Men om vi kan för­bätt­ra vår sam­man­håll­ning och hit­ta for­men vid rätt till­fäl­le så har vi en chans, sä­ger han.

Sämst ran­kat av de fy­ra la­gen i grupp F.

Re­sul­ta­ten ut­an­för lan­dets grän­ser im­po­ne­rar in­te, med för­lus­ter mot Qa­tar, Ki­na och Iran i kval­spe­let.

Syd­ko­rea slår ur un­der­läge i VM. Och vet om det.

– Vi vet att det kom­mer att bli tufft ef­tersom al­la de and­ra la­gen är bätt­re än oss. Men bol­len är rund, sä­ger la­gets stjärn­spe­la­re Son Heung-min.

Nizj­nij Nov­grod

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.