”AJ DÅ”

Hasse Bac­ke om Sve­ri­ges chan­ser

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F - Per Bohman per.bohman@af­ton­bla­det.se

Onsdag 27 ju­ni 2018 16:00

Vi bör­jar med de go­da ny­he­ter­na. Det är över 30 år se­dan Mex­i­ko gick läng­re än till åt­ton­dels­fi­na­len i ett VM, så högsta­ni­vån är be­grän­sad. De dåliga ny­he­ter­na? Mex­i­ka­ner­na har gått vi­da­re från grupp­spe­let vid de sex se­nas­te världs­mäs­ter­ska­pen – och blir en tuff mot­stån­da­re i jak­ten på för­hands­fa­vo­ri­ter­na Tyskland.

Hasse Bac­ke var as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten till Sven-gö­ran Eriks­son i Mex­i­ko 200809. Han fi­ra­de in­te fram­för tv:n un­der lott­ning­en. – Min förs­ta käns­la när jag såg lott­ning­en var: ”aj då”. Var­för? – Folk i all­män­het un­derskat­tar fak­tiskt ett far­ligt Mex­i­ko. Jag har ald­rig bli­vit så im­po­ne­rad som när jag fick se hur mex­i­kans­ka klubb- och lands­lag trä­na­de tak­tiskt. Ex­tremt struk­tu­re­rad tak­tisk trä­ning och en all­tid sten­hård så­dan.

Hasse Bac­ke ha­de Thi­er­ry Hen­ry som spe­la­re un­der de­ras ge­men­sam­ma tid i New York Red Bulls.

– När hans Frank­ri­ke fick stryk mot Mex­i­ko un­der VM 2010 så be­rät­ta­de Thi­er­ry att det i prin­cip var omöj­ligt att för­sva­ra sig mot Mex­i­kos di­sci­pli­ne­ra­de men ock­så väl­digt mo­di­ga spelupp­bygg­nad. Hur spe­lar Mex­i­ko? – Det är fram­för allt den of­fen­si­va de­len som är tak­tiskt sko­lad. Ex­tremt skick­li­ga med bol­len och tem­pot är ju väl­digt, väl­digt högt. Och det pas­sar ju in­te Sverige di­rekt att be­hö­va ja­ga runt. Sa­ken är ock­så den att Mex­i­ko spe­lar med ett otro­ligt själv­för­tro­en­de även när de pressas högt och de är va­na vid att luck­ra upp 4-4-2-för­svar som Sve­ri­ges. Vil­ka svag­he­ter har Mex­i­ko? – Det är en enorm skill­nad att mö­ta Mex­i­ko ut­an­för lan­det jäm­fört med på den ko­kan­de Az­te­ka­sta­di­on (näs­tan 100 000 i ka­pa­ci­tet). Där är de oslag­ba­ra, men kom­mer de ut­an­för lan­dets grän­ser når de in­te rik­ti­ga sam­ma ni­vå. Mex­i­ko är ock­så ett gans­ka vekt lag med små spe­la­re. Kom­mer vi in tätt på dem och lå­ter de sma­ka på det svens­ka stå­let är myc­ket vun­net. Det finns ock­så en men­tal spärr i fak­tu­met att de in­te gått för­bi åt­ton­de­len på så många år. De li­der svårt av det. Hur ser mex­i­ka­ner­na på lott­ning­en, tror du? – De är väl­digt öd­mju­ka. Ing­en kom­mer skri­ka om en ”ka­non­lott­ning”, ab­so­lut in­te. Där­e­mot kom­mer de förbereda sig nog­grant och verk­li­gen ana­ly­se­ra Sverige. Tip­pa mat­chen! – Jag är lo­jal med Sverige. Jag tip­par en 2-1-se­ger, men Tyskland vin­ner såklart grup­pen.

Mex­i­ko... Tungt el­ler top­pen? Sport­bla­det frå­ga­de en som vet. – Mex­i­ko är far­ligt un­derskat­ta­de. Min förs­ta käns­la när jag såg lott­ning­en var: ”aj då”, sä­ger Hasse Bac­ke, as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten i lan­det 2008- 09.

Je­ka­ta­rin­burg vs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.