.. HAR SPE­LAS VM-FES­TEN

Fotbolls VM - - Ryss­lands­gui­de - Text: Hen­rik Lund­gren

i värl­den in­te se­värd­he­ter som Rö­da tor­get och dess hu­vud­bygg­nad Va­si­lij­ka­te­dra­len. Ivan den för­skräck­li­ge be­ställ­de ka­te­dra­len, och ar­ki­tek­ten Post­nik ­Ja­kov­lev fär­dig­ställ­de den. Den gam­le tsa­ren sägs sen ha gett or­der om att stic­ka ut bäg­ge ögo­nen på Ja­kov­lev, för att se till att han ald­rig kun­de ri­ta nå­got vack­ra­re. Men det är en myt, 27 år se­na­re bygg­des näm­li­gen ­ka­te­dra­lens nor­ra torn ef­ter hans rit­ning.

Kreml, tor­nen och mu­ren samt Tretja­kov­gal­le­ri­et (värl­dens främs­ta mu­se­um när det kom­mer till rysk konst) till­hör ock­så se­värd­he­ter­na ni in­te bör mis­sa. Och al­la som kan sin rock­bal­lads­hi­sto­ria tar för­stås en tur till Gor­kij­par­ken. Kanske med tun­nel­ba­nan, som ock­så är en upp­le­vel­se. Många av sta­tio­ner­na är fan­tas­tiskt vac­kert upp­bygg­da och en se­värd­het i sig. Det ­mo­der­na Moskva, med skyskra­por och ar­ki­tek­to­nis­ka un­der­verk, går in­te hel­ler

av för hac­kor.

HISTO­RIA:

Har se­dan 1918 va­rit Ryss­lands och ti­di­ga­re Sov­jet­uni­o­nens makt- och eko­no­mis­ka cent­rum. Sta­den grun­da­des i form av ett fort 1147 och blev snabbt en vik­tig stad i re­gi­o­nen. Från 1480 och fram till 1712 var Moskva Ryss­lands hu­vud­stad och ef­ter den rys­ka ­re­vo­lu­tio­nen 1918 blev den det igen. Är i dag Eu­ro­pas folk­ri­kas­te stad med kon­ti­nen­tens tre högs­ta bygg­na­der.

FAN­ZO­NE:

Vo­r­objo­vij Go­rij (Sparv­ber­gen), med plats för 40 000 per­so­ner.

ARE­NA 1:

Moskva är den en­da värdsta­den med två are­nor.

Luzj­niki-sta­di­on är VM:S störs­ta och ock­så dess central­punkt. Det är här som bå­de öpp­nings­match och fi­na­len spe­las. In­vigd re­dan på 1950-ta­let, då med nam­net Le­nin­sta­di­on. Öpp­ningsce­re­mo­nin i Moskva-os 1980 hölls här, lik­som Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len 2008. Are­nans mest tra­gis­ka ka­pi­tel är Luzj­niki­ka­ta­stro­fen 1982, då 66 fot­bolls­sup­port­rar tram­pa­des ihjäl. Are­nan bör­ja­de rustas upp och byg­gas om 2013, bland an­nat har löp­ar­ba­nor­na ­ta­gits bort och läk­tar­na har flyt­tats när­ma­re pla­nen och gjorts rek­tangu­lä­ra. Ka­pa­ci­tet: 81 006. Kost­nad: Om­bygg­na­tio­nen har kostat drygt tre mil­jar­der kro­nor.

ARE­NA 2:

Spar­tak-sta­di­on är en ny­byggd are­na som i van­li­ga fall bär nam­net Ot­kry­tie Are­na. Den är byggd på ett gam­malt flyg­fält och som Vm-nam­net an­ty­der är den i van­li­ga fall hem­ma­plan för Spar­tak Moskva. Fak­tiskt klub­bens förs­ta eg­na hem­maa­re­na. Den stod ­fär­dig 2014 och dess de­sign är in­te att le­ka med. Ut­si­dan är täckt av tu­sen­tals ru­tor som kan änd­ra färg och bil­da oli­ka möns­ter. Röd­vitt när Spar­tak spe­lar hem­ma, men när det rys­ka lands­la­get är på be­sök vi­sar den i stäl­let en gi­gan­tisk rysk flag­ga runt he­la are­nan. Ka­pa­ci­tet: 43 298. Kost­nad: 3,6 mil­jar­der kro­nor.

Luzj­niki-sta­di­on Tun­nel­ba­nan. Alan Dza­go­jev. Spar­tak-sta­di­on

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.