FRÅN STOR­SPE­LA­RE TILL VÄRLDSSTJÄRNA

Christi­an Erik­sen FÖR­DE DAN­MARK TILL VM – NU SKA HAN TA NÄS­TA KLIV I KAR­RIÄ­REN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Han gjor­de VM- och Cham­pi­ons Le­a­gu­e­de­but re­dan som 18-åring, spe­la­de från start i samt­li­ga Em-mat­cher 2012 och har va­rit en nyc­kel­spe­la­re för Tot­ten­ham i fle­ra år.

Men det är först nu, 25 år gam­mal, som Christi­an Erik­sen står re­do att ta ste­get från stor­spe­la­re till världsstjärna.

Sverige har haft Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, and­ra spe­la­re i sam­ma fack är Cristi­a­no Ro­nal­do (Por­tu­gal), Da­vid Ala­ba (Ös­ter­ri­ke), Ga­reth Ba­le (Wa­les) och Mo­ha­med Sa­lah (Egyp­ten). Spe­la­re som lyf­ter sitt lands­lag till yt­ter­li­ga­re en ni­vå.

I Vm-playof­fet mot Ir­land vi­sa­de Christi­an Erik­sen att det är rol­len han vill ha för Dan­mark. Fak­tum är att han gjor­de det un­der he­la Vm-kva­let. Han bar Dan­mark ge­nom grupp­spe­let, gjor­de åt­ta av 20 mål, varav sex var mat­ch­avgö­ran­de. Han av­slu­ta­de sen det he­la med ett hat­t­rick när dans­kar­na mo­sa­de Ir­land (5–1) i det av­gö­ran­de bor­t­a­mö­tet.

Det är ing­en tve­kan om vad Erik­sen be­ty­der.

– När vi får tag i bol­len är det förs­ta vi gör att le­ta ef­ter Christi­an. Man kän­ner att han när som helst kan ska­pa chan­ser och pro­du­ce­ra nå­got spe­ci­ellt. Of­ta kan en sån spe­la­re, ka­pa­bel till sa­ker utö­ver det van­li­ga, va­ra skill­na­den i väl­digt jäm­na mat­cher, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Åge Ha­rei­de.

Fot­bol­len har all­tid va­rit nr 1

Mitt­fäl­ta­ren fyl­ler 26 i vin­ter, och har ba­ra bör­jat nå den ål­der då de fles­ta fot­bolls­spe­la­re är som bäst un­der kar­riä­ren. Än­då har han spe­lat på en väl­digt hög ni­vå i många år, låt va­ra att han än­nu in­te fått de­bu­te­ra i den dans­ka li­gan.

Christi­an Erik­sen väx­te upp i Mid­del­fart på den dans­ka ön Fyn. Ef­ter att ha bör­jat spe­la fot­boll på en se­ri­ös ni­vå som 13-åring (i Oden­se) och gjort dem till dans­ka ung­domsmäs­ta­re gick ryk­tet snabbt bland Eu­ro­pas stor­klub­bar om den spel­skick­li­ge mitt­fäl­ta­ren. In­nan han ens gått klart förs­ta året på gym­na­si­et ha­de han prov­trä­nat med Re­al Madrid, Man­ches­ter Uni­ted, Mi­lan, Chel­sea och Bar­ce­lo­na. Uf­fe Pe­der­sen, ung­dom­s­an­sva­rig i Oden­se, minns den unge ta­lang­ens ge­nom­brott.

– I den ål­dern är det många barn som väx­er snabbt och ser ro­li­ga ut när de spe­lar. Men du kun­de re­dan då se att Christi­an var spe­ci­ell. Var­je gång han flyt­ta­des upp en års­kull be­höv­de han ba­ra en el­ler två mat­cher för att an­pas­sa sig, och sen blev han la­gets bäs­te spe­la­re. Han gick snabbt upp en ni­vå, tog över mat­cher­na, be­stäm­de tem­pot, sä­ger han till The Gu­ar­di­an.

”Han är men­talt re­do”

På pla­nen var, och är, Erik­sen en mäs­ta­re. Men ut­an­för syns han in­te. Han dric­ker in­te al­ko­hol, fes­ter och snab­ba bi­lar finns in­te bland hans in­tres­sen. I stäl­let har fot­bol­len har all­tid va­rit num­mer ett, och när de eu­ro­pe­is­ka stor­klub­bar­na loc­ka­de bå­de med sta­tus och peng­ar val­de han i stäl­let att, för kar­riä­rens skull, skri­va på för Ajax.

– Mitt förs­ta steg får in­te va­ra för stort. Jag viss­te att spel i Ne­der­län­der­na skul­le va­ra bra för min ut­veck­ling. Så när Ajax vi­sa­de in­tres­se var det en fan­tas­tisk möj­lig­het, sä­ger han.

Den hol­länds­ka klub­ben tac­ka­de för för­tro­en­det ge­nom att di­rekt flyt­ta ner ho­nom från U19-la­get i Oden­se till U17-la­get i Ajax. Fot­bol­len fick plöts­ligt kom­ma i and­ra hand, Erik­sen skul­le an­pas­sa sig till sitt nya liv, och han skul­le gö­ra det ge­nom att lä­ra sig hol­länds­ka. Men den ut­ma­ning­en fix­a­de han per­fekt, sam­ti­digt som han tog sto­ra kliv ock­så som fot­bolls­spe­la­re.

– Ef­ter tre-fy­ra må­na­der pra­ta­de han per­fekt, be­rät­tar den för­re hol­länds­ke fot­bolls­stjär­nan Frank de Bo­er.

De Bo­er var då U19-trä­na­re i Ajax, och den som fick nö­jet att föl­ja Erik­sen un­der hans förs­ta år i klub­ben. Dansken var låg­mäld, spin­kig och blyg. Men som fot­bolls­spe­la­re var han re­dan fe­no­me­nal, med ett väl ut­veck­lat spel­sin­ne och dess­utom två­fo­tad. När han fyll­de 17 var han re­do för näs­ta steg.

– Jag sa till vår a-lags­ma­na­ger ”du kan ta ho­nom nu. Han mås­te kanske bli mer fy­sisk i sitt spel, men men­talt är han re­do”, sä­ger de Bo­er.

Fem år se­na­re ha­de Erik­sen vun­nit den hol­länds­ka li­gan fy­ra gång­er, bli­vit ut­sedd till Dan­marks bäs­te spe­la­re tre gång­er (det kräv- des en Pre­mi­er Le­a­gue-ti­tel för att Kasper Sch­meichel skul­le få lå­na det pri­set i fjol) och va­rit den yngs­te spe­la­ren i VM 2010.

– Det är en spe­la­re som jag äls­kar. Ta­lang­en finns där, nu är det upp till ho­nom själv. Du kan jäm­fö­ra ho­nom med Bri­an och Mi­chael Laud­rup. Med ti­den får vi se om Erik­sen kan nå upp till de­ras ni­vå, sa Jo­han Cruyff när han val­de att ge pri­set som ”årets ta­lang” till dansken 2011.

Den hol­länds­ke iko­nen gick bort i mars 2016 och hann ba­ra upp­le­va Eriksens förs­ta steg från topp­spe­la­re till världs­klass. Rent me­rit­mäs­sigt har han fort­fa­ran­de en bra bit kvar till brö­der­na Laud­rup, men han har lyft det dans­ka lands­la­get från spill­ror­na ef­ter den för dans­kar­na så hems­ka Em-playoff­för­lus­ten mot Sverige 2015.

– Han är helt klart Dan­marks bäs­te spe­la­re se­dan brö­der­na Laud­rup, sä­ger den dans­ke gam­le stor­spe­la­ren Jan Möl­by.

– Jag tyc­ker att han fått ett myc­ket stör­re mod vil­ket gör att han i många si­tu­a­tio­ner på pla­nen har en fan­tas­tisk ti­ming. När han får bol­len ser det näs­tan all­tid ut som att han har mas­sor av tid. Det kla­rar de bäs­ta och mest in­tel­li­gen­ta spe­lar­na i Pre­mi­er Le­a­gue och Christi­an Erik­sen till­hör den grup­pen nu, till­sam­mans med Da­vid Sil­va, Ke­vin de Bruy­ne och Eden Ha­zard, fort­sät­ter Möl­by i en krö­ni­ka i Ek­strab­la­det.

Den för­re Li­ver­pool­spe­la­ren får med­håll av den dans­ke för­bunds­kap­te­nen.

– I och med att han bör­jar tän­ka en se­kund fö­re de and­ra ska­par han sig all­tid ut­rym­me. Det är där­för han är unik, sä­ger Åge Ha­rei­de.

Hans el­va mål i Vm-kva­let är ett fler än han gjort to­talt ti­di­ga­re un­der he­la sin lands­lags­kar­riär.

– Jag tror att jag men­talt har växt upp, nu skju­ter jag of­ta­re än jag pas­sar. Jag tän­ker mer som en stri­ker. Att vi byt­te för­bunds­kap­ten, och sätt att spe­la, har be­tytt väl­digt myc­ket för spe­let och hur myc­ket jag är in­vol­ve­rad, sä­ger stor­stjär­nan själv.

I som­mar ska han be­vi­sa det för res­ten av värl­den ock­så.

Han bar sitt land till Ryss­land och är en nyc­kel­spe­la­re i Cham­pi­ons Le­a­gues poplag Tot­ten­ham.

För Christi­an Erik­sen, 25, le­ker fot­bolls­li­vet. I VM ska han ta kli­vet in i den ab­so­lu­ta världs­top­pen.

– Han är de­fi­ni­tivt bland värl­dens tio bäs­ta spe­la­re, sä­ger Dan­marks för­bunds­kap­ten Åge Ha­rei­de.

”I OCH MED ATT HAN BÖR­JAR TÄN­KA EN SE­KUND FÖ­RE DE AND­RA SKA­PAR HAN SIG ALL­TID UT­RYM­ME. DET ÄR DÄR­FÖR HAN ÄR UNIK” ÅGE HA­REI­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.