REBELLEN

I KAM­PEN FÖR SITT LAND HAR GERARD PIQUE FÅTT ETT AN­NAT EMOT SIG

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Bohman

Bu­rop. Häck­lan­den. Hat. Fle­ra hund­ra spans­ka lands­lags­sup­port­rar rik­ta­de sin ils­ka mot en en­sam spe­la­re.

94 lands­kam­per för Spa­ni­en. Dess­utom un­der en ex­cep­tio­nell fram­gångs­rik pe­ri­od med en Vm-ti­tel och två Em-tit­lar.

Me­ri­ter­na ver­ka­de in­te spe­la nå­gon roll när Spa­ni­ens ka­ta­lans­ke mitt­back Gerard Piqué vand­ra­de ut på trä­nings­pla­nen, be­lä­gen en bit ut­an­för Madrid.

”Piqué – du gör mig il­lamå­en­de” var en av fle­ra ban­de­rol­ler som lands­lags­sup­port­rar­na skyl­ta­de med på läk­ta­ren. Skä­let var en­kelt. Gerard Piqué har i lik­het med and­ra fot­bolls­pro­fi­ler från re­gi­o­nen all­tid vi­sat blind lo­ja­li­tet mot Ka­ta­lo­ni­en och dess själv­stän­dig­hets­strä­van­den. Själ­va syf­tet med för­e­ning­en FC Bar­ce­lo­na har ju i li­ka sto­ra de­lar va­rit en kamp för själv­stän­dig­het som att spe­la fot­boll.

Allt ställ­des på sin spets un­der hös­ten, och då ställ­de Piqué upp. När Ka­ta­lo­ni­en ge­nom­för­de folk­om­röst­ning­en om själv­stän­dig­het – som den spans­ka re­ge­ring­en bränn­märkt som olag­lig – val­de 30-åri­gen att i lik­het med ­mil­jon­tals and­ra ka­ta­la­ner än­då rös­ta.

– I många år fick män­ni­skor ­in­te rös­ta och det här är en rät­tig­het som ska för­sva­ras. Jag är ka­ta­lan och i dag kän­ner jag mig mer ­ka­ta­lansk än ­nå­gon­sin och är väl­digt stolt över det ka­ta­lans­ka fol­ket, sa Piqué.

För­döm­de vål­det

Och han var ak­tiv som opi­ni­ons­bil­da­re. På so­ci­a­la me­di­er för­döm­de Piqué po­li­sens över­våld mot ka­ta­lans­ka pro­tes­tan- ter. Dess­utom döm­de han ut den spans­ka ­pre­miär­mi­nis­tern Ma­ri­a­no Ra­joy.

– Vi står in­för ett land som har en re­ge­rings­chef och ett par­ti som an­vän­der al­la me­del för att lju­ga. Vi (ka­ta­la­ner) är in­te on­da, vi vill ­ba­ra rös­ta, sa han.

Nå­got som i sin tur fick mitt­back­skol­le­gan Ser­gio Ra­mos – som bär­gat al­la sto­ra lands­lagstit­lar i tan­dem med Piqué – från Re­al Madrid att re­a­ge­ra. Den in­ten­si­va ri­va­li­te­ten mel­lan Spa­ni­ens störs­ta klub­bar har ­omöj­lig­gjort en varm re­la­tion mel­lan de ­bå­da le­dar­na och Ra­mos val­de att med all önsk­värd tyd­lig­het in­te stöt­ta lag­kam­ra­ten.

– Piqués ut­ta­lan­den är kanske in­te de bäs­ta att gö­ra om man in­te vill bli ut­viss­lad. Kanske är hans ut­ta­lan­de in­te det bäs­ta för lands­la­get, men al­la får sä­ga vad de vill.

Fick stöd av Ra­mos

Ef­ter det ute­bliv­na stö­det från lag­kam­ra­ten och ha­tet från lands­lags­sup­port­rar­na är det in­te kons­tigt att Piqué fak­tiskt över­väg­de att slu­ta spe­la för Spa­ni­en. – Om Ju­len Lo­pete­gui el­ler för­bun­det me­nar att jag är ett pro­blem, har jag inga pro­blem med att ta ett steg till­ba­ka och läm­na lands­la­get fö­re 2018. Då drog för­bunds­kap­te­nen Ju­len Lo­pete­gui, själv från Baski­en, i nöd­brom­sen. – Piqué är ing­et pro­blem för lands­la­get. Han är en fan­tas­tisk fot­bolls­spe­la­re. Han kom­mer själv­klart att spe­la med oss. Han ger all­tid sitt bäs­ta när han är här, sa Lo­pete­gui och fort­sat­te: – Han döms på grund av po­li­tis­ka åsik­ter, men är myc­ket hän­gi­ven. Fot­bol­len enar och ing­en ska an­vän­da fot­bol­len som en po­li­tisk platt­form. Även den ti­di­ga­re så fros­ti­ge Ser­gio Ra­mos gick ut i me­di­er­na för att öp­pet vi­sa sitt stöd för Piqué. – Jag och Piqué tog ett mö­te där jag be­rät­ta­de att vi mås­te pra­ta och lö­sa pro­ble­men för lands­la­gets skull. För vi ha­de ing­en re­la­tion när det he­la ti­den var mat­cher mel­lan vå- ra klubb­lag. Men Piqué har fak­tiskt all­tid kom­mit till lands­la­get med ett ex­em­pla­riskt upp­trä­dan­de all­de­les oav­sett hans pri­va­ta åsik­ter. Och vad sä­ger Piqué? Han er­kän­ner att de eg­na fan­sens be­te­en­de smär­ta­de.

– Ing­en gil­lar att bli för­o­läm­pad el­ler ­ut­bu­ad. Det är en utmaning för mig.

Opi­ni­o­nen: Spe­la in­te i Spa­ni­en

Men mitt­bac­ken har be­stämt sig. Han ­läm­nar in­te lands­la­get, trots att en opi­ni­on i lan­det an­ser att en per­son som vill se ett ­själv­stän­digt Ka­ta­lo­ni­en in­te bör spe­la för Spa­ni­en.

– Det finns ing­en mot­sätt­ning. En som tror på själv­stän­dig­het kan spe­la för det spans­ka lands­la­get. Det finns ing­et of­fi­ci­ellt ka­ta­lanskt lands­lag om du in­te har nå­got emot Spa­ni­en bor­de du få spe­la med dess lands­lag. Var­för kan in­te nå­gon som är för själv­stän­dig­het spe­la för Spa­ni­en? In­te för att jag be­rät­tar vad jag röstade på...

De fles­ta vå­gar nog gis­sa på vad Piqué röstade på i folk­om­röst­ning­en, men få kan tve­ka på hans en­ga­ge­mang för lands­la­get.

– Jag har va­rit i lands­la­get se­dan jag var 15 år gam­mal. Det här är min familj. Det är ett av skä­len till att jag är här. Mitt en­ga­ge­mang är hund­ra­pro­cen­tigt och jag är stolt.

”Om jag an­ses va­ra ett pro­blem har jag inga pro­blem med att läm­na lands­la­get” Spa­ni­en hål­ler på att sli­tas sön­der.

Över­le­ver det spans­ka lands­la­get drag­kam­pen om Ka­ta­lo­ni­en? I mit­ten av allt: Gerard Piqué. – Om jag an­ses va­ra ett pro­blem har jag inga pro­blem med att läm­na lands­la­get, sä­ger han.

Ra­mos och Piqué. Piqué rös­tar i Ka­ta­lo­ni­en. Fo­to: TWIT­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.