FULL FART MOT VM... VIA SPA­NI­EN

Kung­a­dö­met har teck­nat av­tal med La Li­ga: ”Fan­tas­tisk möj­lig­het”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Ste­fan Holm

I VM 1994, då Sau­dia­ra­bi­en som de­bu­tant tog sig vi­da­re från grupp­spe­let, sva­ra­de Saeed Al-owai­ran för ett klassiskt solo­mål mot Bel­gi­en. Tack va­re suc­cén öpp­na­des dör­ren mot Eu­ro­pa bå­de för ho­nom och hans lag­kam­ra­ter, men de­ras eget för­bund slog igen den, lås­te och göm­de nyc­keln.

Först ef­ter VM 1998 tilläts spe­lar­na sö­ka lyc­kan ut­om­lands, men i praktiken har det in­te va­rit nå­gon stör­re skill­nad. Klub­bä­gar­na och de sty­ran­de i Sau­dia­ra­bi­ens fot­bolls­för­bund vil­le ha de bäs­ta spe­lar­na i den in­hems­ka li­gan och då blev det så.

Ut­lå­nad – till­ba­ka ef­ter ett halv­år

Sa­mi Al-ja­ber, ti­der­nas mesta lands­lags­man, blev år 2000 ut­lå­nad till Wol­ver­hamp­ton men ef­ter ett halv­år kal­la­des han hem till Riy­adh-klub­ben Al Hi­lal. En per­ma­nent över­gång var ald­rig ak­tu­ell. – Klub­bar­na vill in­te ge spe­lar­na vad de för­tjä­nar men om Sau­dia­ra­bi­en vill ha bra spe­la­re i fram­ti­den mås­te de släp­pa dem, sa Al-ja­ber vid tid­punk­ten.

I dag finns ett an­tal sau­dis­ka fot­bolls­spe­la­re i Eu­ro­pa, men de till­hör in­te topp­skik­tet: Hus­se­in Ab­dul Gha­ni i bul­ga­ris­ka FC Ve­reya, Ab­del-aziz Ajtoul­haj i tys­ka GrünWeiss Bro­icher Si­ed­lung, Ma­jid Jbran i tjec­kis­ka SK Uva­ly, Ah­med Ab­dul­la i eng­els­ka Wa­re FC, Mo­ham­med Al Alqah­ta­ni i por­tu­gi­sis­ka Lou­le­ta­no DC, Ali Ab­bas Mez­houd i schwei­zis­ka FC Fran­ches-mon­tag­nes, Ab­dul­mut­ta­leb Al-tre­a­di i ita­li­ens­ka Eli­mi­na­re Cal­cio och Hei­der Al-abai­di i tys­ka FC In­de Hahn.

Byg­ga upp fot­boll­sa­ka­de­mi­er

Av de 35 spe­la­re som luf­ta­des un­der VMkva­let är det ba­ra tre som har er­fa­ren­het av spel i Eu­ro­pa. Lag­kap­te­nen Osama Haw­sawi skrev 2012 på ett tvåårs­kon­trakt med An­der­lecht, men snart var även han till­ba­ka på den Ara­bis­ka halvön.

En för­änd­ring är dock att vän­ta när ja­nu­a­ri­fönst­ret öpp­nar. En­ligt fot­bolls­saj­ten Ah­daaf ska lands­lags­spe­la­re slus­sas till Eu­ro­pa och fram­förallt La Li­ga. Chefre­dak­tö­ren Wael Ja­bir, som för­fat­tat ar­ti­keln, har kom­mit över en bild där för­bunds­pre­si­den­ten Adel Ez­zat och La Li­ga-re­pre­sen­tan­ten Adol­fo Ba­ra Ne­gro un­der­teck­nar ett sam­ar­bets­av­tal, vil­ket ska ha skett i slu­tet av ok­to­ber.

Även Tur­ki Al Al-shaikh, chef för Sau­dia­ra­bi­ens id­rotts­myn­dig­het, med­ver­ka­de un­der mö­tet i Madrid.

Ah­daaf skri­ver att Fa­had Al-mu­wal­lad, som sköt Sau­dia­ra­bi­en till VM med sitt mål i den sis­ta kval­mat­chen mot Ja­pan, i det när­mas­te är klar för en ic­ke namn­gi­ven spansk klubb. Det är ing­en vå­gad giss­ning att Mo­ham­med Al-sahlawi, som gjor­de 16 mål på 14 mat­cher i Vm-kva­let, ock­så ham­nar i Spa­ni­en.

Med hjälp av La Li­gas namn och kom­pe­tens ska Sau­dia­ra­bi­en ock­så byg­ga upp fot­boll­sa­ka­de­mi­er och ett fun­ge­ran­de scou­ting­sy­stem.

– Vi är in­te ba­ra värl­dens bäs­ta li­ga ut­an ock­så den som är mest po­pu­lär i Mel­la­nöstern. Det här av­ta­let kom­mer otvi­vel­ak­tigt le­da till att sto­ra ta­lang­er från Sau­dia­ra­bi­en upp­täcks och för oss än­nu när­ma­re vå­ra fans i re­gi­o­nen, sä­ger Adol­fo Ba­ra.

Även Man­ches­ter Uni­ted, som har en spon­sor i Sau­di Te­le­com, ska hjäl­pa till att ut­veck­la fot­bol­len i Sau­dia­ra­bi­en. En­ligt Sau­di Vi­sion 2030 ska lan­det bli världs­le­dan­de på en rad om­rå­den, men det lär drö­ja in­nan kung­a­dö­met kom­mer att slåss om VM­me­dal­jer­na i fot­boll.

Sau­dia­ra­bi­en har in­te vun­nit en VM­match se­dan de­butå­ret 1994, då det blev för­lust i åt­ton­dels­fi­na­len mot Sverige.

Sau­dia­ra­bi­en ställs mot Ryss­land, Uru­gu­ay och Egyp­ten i VM.

Nu ska spe­lar­na dril­las i Spa­ni­en för upp­gif­ten.

För­bunds­led­ning­en har teck­nat ett sam­ar­bets­av­tal med La Li­ga, som även ska hjäl­pa kung­a­dö­met att byg­ga upp fot­boll­sa­ka­de­mi­er.

– Det är en fan­tas­tisk möj­lig­het att ut­veck­la fot­bol­len i Sau­dia­ra­bi­en, sä­ger Adel Ez­zat, för­bun­dets pre­si­dent.

Mo­ham­med Al-sahlawi 16 mål på 14 mat­cher i Vm-kva­let. Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.