SJUT­TON, VIL­KET ÅR!

...och nu ska 2018 bli Ghoddos år ock­så: ”Är en dröm jag haft”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

Han var ba­ra fy­ra år när Iran vann lan­dets förs­ta, och hit­tills en­da, Vm-match. I Frank­ri­ke-vm 1998 slog dem USA (2–1) i en av de po­li­tiskt he­tas­te mat­cher­na i Vm-histo­ri­en.

Men det är ock­så den en­da sto­ra VM-fram­gång­en som Iran har haft ge­nom ti­der­na. Det sto­ra lan­det i Mel­la­nöstern är fot­boll­s­to­kigt, och för en utomstående är det svårt att be­gri­pa hur myc­ket fol­ket törs­tar ef­ter en fot­bolls­fram­gång.

– Det är först nu när jag va­rit där och spe­lat med lands­la­get som jag verk­li­gen för­stått hur stort det är. Lät­tast att sä­ga är att na­tio­nal­are­nan tar 90 000 åskå­da­re, men det är 120 000 som ser stor­mat­cher­na. Jag har in­te fått upp­le­va det än­nu, jag har ba­ra spe­lat en trä­nings­match där med ena långsidan öp­pen. Jag vet ­in­te hur många som var där, men när de väl ­bör­ja­de sjunga och här­ja… Då är det som om det är full­satt. Det är helt fan­tas­tiskt, sä­ger Sa­man Ghoddos. Den all­svens­ka sä­song­en är slut se­dan näs­tan en må­nad till­ba­ka, men det är som om han in­te vill att det fan­tas­tis­ka fot­bollså­ret 2017 ska ta slut. Och det har det ju in­te hel­ler. Som en­da svens­ka lag

över- lev­de Ös­tersund kval­mat­cher­na till eu­ro­pa­spe­let, och väl där fort­sat­te man att gö­ra stor suc­cé i Eu­ro­pa Le­a­gue. Nu står han på gym­met och trä­nar ex­tra, och med ett VM ett halv­år bort är det ju ing­en dum idé.

– Att kom­ma med dit skul­le be­ty­da allt för mig. Det är en dröm jag haft se­dan jag var li­ten.

Pap­pers­strul

Hur myc­ket tän­ker du på VM? – Ah, det är ju li­te… Så klart man tän­ker li­te på det på kväl­lar­na. Det är fort­fa­ran­de en dröm, tills jag verk­li­gen är där kom­mer det att va­ra en dröm för mig. Och när jag väl är där kom­mer det nya dröm­mar, att jag kanske får star­ta, kanske får gö­ra mål, gå vi­da­re från grupp­spe­let. Det kom­mer nya dröm­mar he­la ti­den. För näs­tan ex­akt ett år se­dan, den 7 december 2016, blev Ghoddos ut­ta­gen till det svens­ka lands­la­gets ja­nu­a­ri­tur­né. Det­ta ef­ter att han un­der hös­ten ex­plo­de­rat i Ös­tersund och till slut ham­nat på tio all­svens­ka mål. 2017 bör­ja­de sen bra med att han gjor­de mål mot Slo­va­ki­en, fort­sat­te med att Ös­tersund i april vann svens­ka cu­pen (med Ghoddos som en av fi­nal­mål­skyt­tar­na) in­nan han i au­gusti via tre mål mot Ga­la­ta­sa­ray och PAOK Thes­sa­lo­niki sköt Ös­tersund till ett sen­sa­tio­nellt Eu­ro­pa Le­a­gu­e­grupp­spel. Ef­ter att ha tac­kat ja till Irans lands­lags­för­frå­gan gjor­de han sen mål i sin tred­je lands­kamp, den mot Vm-kla­ra Pa­na­ma. Är­ligt ta­lat, kun­de du ens dröm­ma om att ha en sån här sä­song för ett år se­dan? – Eh… jag ha­de ju en tro så klart. Man ­mås­te ju ha en tro på sig själv. Men att det skul­le gå så här bra, det trod­de jag fak­tiskt in­te. Det ska jag in­te sä­ga. Jag är rätt choc­kad. Men det är hårt ar­be­te från bå­de

2017 gjor­de han de­but i svens­ka och ­irans­ka lands­la­get, vann svens­ka ­cu­pen och do­mi­ne­ra­de i Eu­ro­pa Le­a­gue med Ös­tersund.

Men 2018 ska bli ett rik­tigt bra år för Sa­man Ghoddos, 24.

– Jag har drömt om att få spe­la i VM se­dan jag var li­ten. Och när jag väl är där – nya dröm­mar. Få spel­tid, gö­ra mål, gå vi­da­re från grup­pen. Det skul­le be­ty­da mer än all­ting, sä­ger den ­irans­ke lands­lags­man­nen.

mig och la­get som lig­ger bakom, så jag tyc­ker vi för­tjä­nar det.

Han skul­le ha de­bu­te­rat för Iran re­dan i bör­jan av sep­tem­ber, men pap­pers­strul gjor­de att han in­te blev spel­klar för sitt nya lands­lag, och i stäl­let för­sök­te Jan­ne An­ders­son en sis­ta gång in­för Sve­ri­ges mat­cher mot Vi­tryss­land och Bul­ga­ri­en. Men ef­ter någ­ra dygns be­tän­ke­tid val­de Ghoddos att stå fast vid sitt förs­ta val. Vad blev det för re­ak­tio­ner från Iran? – In­te så myc­ket. Men det är klart, de var väl­digt gla­da att jag val­de dem. Vis­sa såg mig som en hjäl­te. Men det var in­te så att jag val­de dem igen, ut­an det var det land jag val­de från bör­jan. Sen kom det här och jag fick tän­ka li­te. Men det var ald­rig så att jag släpp­te Iran. Hur pass bra koll har de irans­ka ­sup­port­rar­na på dig? – Jag tror att de har bra koll: Jät­te­bra koll. Det finns många tv-pro­gram om fot­boll och många sto­ra tid­ning­ar som skri­ver om mig. Det vet jag, de har in­ter­vju­at mig fle­ra gång­er. Och ef­ter att jag va­rit med i lands­la­get har sup­port­rar­na bör­jat punkt­mar­ke­ra mig, de kol­lar mig på bå­de Fa­ce­book och Instagram.

Un­der VM i Bra­si­li­en 2014 var det ett Iran som im­po­ne­ra­de de­fen­sivt. För att in­te sä­ga ult­ra­de­fen­sivt. Men till som­ma­ren tror Ghoddos att det blir ett del­vis nytt Iran som fot­bolls­sup­port­rar­na får be­kan­ta sig med. Iran var det tred­je lan­det, ef­ter värd­lan­det Ryss­land och Bra­si­li­en, som kva­li­fi­ce­ra­de sig för VM. Och de vill in­te va­ra nå­gon slag­på­se.

Hyl­lar me­ri­te­ra­de trä­na­ren

– Vi är väl­digt di­sci­pli­ne­ra­de i för­svars­spe­let. Men jäm­fört ba­ra med för­ra året så är vi bätt­re of­fen­sivt nu ock­så. Vi har väl­digt bra spe­la­re, men har in­te lyc­kats nå vår ful­la po­ten­ti­al än­nu. Men vi kom­mer att nå dit. För­hopp­nings­vis kan vi taj­ma det per­fekt med när det är dags för VM. Vi vet vad som krävs för att vin­na, och vi har ett så bra lag att vi ab­so­lut kan vin­na mat­cher. Iran trä­nas av ru­ti­ne­ra­de Car­los Qu­ei­roz, ti­di­ga­re trä­na­re för Re­al Madrid och as­si­ste­ran­de trä­na­re till Sir Alex Fergu­son i Man­ches­ter Uni­ted.

– Han är så rutinerad, han vet vad han gör och al­la lyss­nar på ho­nom. Man re­spek­te­rar ho­nom bå­de som män­ni­ska och trä­na­re.

He­tast: Az­mound

Vad har han sagt till dig?

– Att jag ska slapp­na av och spe­la mitt spel. Det är gans­ka vik­tigt att få hö­ra än­då, jag får ju själv­för­tro­en­de ba­ra av att han sä­ger att jag in­te ska va­ra rädd, ut­an spe­la mitt spel så kom­mer allt att gå bra. Sen mås­te jag än­då be­vi­sa att jag kan spe­la på den här ni­vån. För­u­tom dig själv, vil­ka spe­la­re i Iran ska de svens­ka sup­port­rar­na hål­la ögo­nen på i VM? – Vi har ju en an­fal­la­re, Sar­dar Az­moun. Född 1995, men har gjort typ 22 mål på 25 mat­cher i år. Det är ett okej fa­cit… En väl­digt bra an­fal­la­re, för att va­ra så ung så spe­lar han väl­digt smart. Han är i Ru­bin Kazan nu, men det är många stor­lag som ryc­ker i ho­nom. Han var ti­di­ga­re lands­lags­spe­la­re i vol­ley­boll och har en otro­lig spänst. Han är nog den som stic­ker ut mest. Sen har vi As­kan De­ja­gah, en mitt­fäl­ta­re som spe­lat i Ful­ham, Wolfs­burg och Al Ara­bi. Det är en helt an­nan ni­vå på ho­nom ock­så.

Ghoddos har gjort suc­cé i ÖFK. Fo­to: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.