”VI VET HUR MYC­KET HAN VIL­LE SPE­LA VM”

NUM­MER 21 VAR MED, MEN ÄN­DÅ IN­TE NÄR PA­NA­MA SÄK­RA­DE VM-PLAT­SEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Ste­fan Holm

Den 29 mars i år tog Pa­na­ma emot USA på na­tio­na­la­re­nan, Esta­dio Rom­mel Fer­nan­dez i Pa­na­ma Ci­ty. I fy­ra långa år ha­de den ru­ti­ne­ra­de mitt­fäl­ta­ren Amil­car Hen­ri­quez läng­tat ef­ter mat­chen, ef­ter ett till­fäl­le att ta re­vansch. När la­gen möt­tes i Vm-kva­let 2013 led­de Pa­na­ma med 2–1 och var klart för slut­spe­let i Bra­si­li­en, men med två mål på stopp­tid kros­sa­de Gra­ham Zu­si och Aron Jo­hanns­son dröm­men.

– Jag blir fort­fa­ran­de led­sen när jag tän­ker till­ba­ka på det. Vi ha­de chan­sen att gå till VM och den gled oss ur hän­der­na, sa Amil­car Hen­ri­quez till fifa.com fö­re mat­chen.

33-åring­en hop­pa­des att ”Los Ca­na­le­ros” skul­le ha mar­gi­na­ler­na på sin si­da och nå Vm-slut­spe­let i Ryss­land i stäl­let.

– Det är sis­ta chan­sen för den här ge­ne­ra­tio­nen att få ett gyl­le­ne av­slut. Al­la de­lar den störs­ta dröm­men, att gå till VM.

23 052 per­so­ner sam­la­des för att be­vitt­na mö­tet med USA. De fick se den Pre­mi­er Le­a­gue-me­ri­te­ra­de ve­te­ra­nen Clint Demp­sey ge gäs­ter­na led­ning­en men fö­re pa­us­vi­lan kvit­te­ra­de Pa­na­ma ge­nom Gabri­el Go­mez.

Her­nan Go­mez, för­bunds­kap­te­nen, var nöjd med en po­äng och age­ra­de där­ef­ter i den and­ra halv­le­ken. När tio mi­nu­ter åter­stod att spe­la plockade han mål­skyt­ten av pla­nen och er­sat­te ho­nom med Amil­car Hen­ri­quez.

Vad ing­en kun­de fö­re­stäl­la sig då var att det tio mi­nu­ter långa in­hop­pet skul­le bli hans 86:e och sis­ta lands­kamp.

”Ett sam­hälls­pro­blem”

Drygt två vec­kor se­na­re, den 15 april, var Amil­car Hen­ri­quez död.

Han be­fann sig ut­an­för sitt hem i Nu­e­vo Co­lon när en man klev ur en bil och av­los­sa­de fle­ra skott. Yt­ter­li­ga­re en per­son, 36-åri­ge De­la­no Wil­son, dö­da­des i kul­reg­net.

Po­li­sen ha­de snart gri­pit sju per­so­ner, varav tre fort­fa­ran­de sit­ter i an­håll­na, och be­slag­ta­git fy­ra skjut­va­pen. Det be­ty­der in­te att tre små poj­kar fick sin pap­pa till­ba­ka, att en ung sör­jan­de kvin­na kun­de åter­före­nas med sin ma­ke.

– Jag mås­te va­ra än­nu star­ka­re nu, för vå­ra barns skull, sa än­kan Gixi de Her­nan­dez i en in­ter­vju med Te­le­met­ro Re­por­ta.

In­nan Amil­car Hen­ri­quez be­grav­des för­des kis­tan till hans hem och se­dan till Esta­dio Ar­man­do Dely Val­des, där CD Ara­be Uni­do spe­lar si­na hem­ma­mat­cher. Hen­ri­quez åter­vän­de till klub­ben som­ma­ren 2016 och hjälp­te Ara­be Uni­do att för­sva­ra mäs­ter­skaps­ti­teln.

På are­nan tog pre­si­dent Ju­an Car­los Va­re­la, lag­kam­ra­ter, le­da­re och sup­port­rar ett sis­ta far­väl.

– Det här hand­lar in­te om fot­boll. En an­nan per­son dog ock­så. Det är ett sam­hälls­pro­blem, sa Pedro Cha­lu­ja, ord­fö­ran­de i Pa­na­mas fot­boll­för­bund, till Cri­ti­ca. Ut­red­ning­en på­går och i bör­jan av ok­to­ber be­gär­de åkla­ga­ren för­längd häkt­nings­tid för de tre ton­å­ring­ar som är miss­tänk­ta för mor­den. Nå­gon mo­tiv­bild har in­te re­do­vi­sats i fal­let, som

be­skrivs som ”kom­pli­ce­rat”.

”Ex­tra mo­ti­va­tions­käl­la”

Sam­ti­digt fort­sat­te Vm-kva­let och spe­lar­na be­stäm­de sig för att bä­ra med sig Hen­ri­quez min­ne he­la vägen till Ryss­land – och lyc­ka­des med det. Pa­na­ma för­lo­ra­de ba­ra två av de sex åter­stå­en­de mat­cher­na och säk­ra­de Vm-avan­ce­mang­et ge­nom att be­seg­ra Cos­ta Ri­ca med 2–1 i den sis­ta kval­mat­chen. Bol­len som gav 1–1 var ald­rig över mål­lin­jen och när Ro­man Tor­res av­gjor­de mat­chen i slut­mi­nu­ter­na viss­te gläd­jen inga grän­ser. Ef­teråt tog spe­lar­na med sig Amil­car Hen­ri­quez match­trö­ja ut på pla­nen. Num­mer 21 var med, men än­då in­te. – Han är en ex­tra mo­ti­va­tions­käl­la. Vi vet hur myc­ket han vil­le spe­la VM, sa väns­ter­bac­ken Eric Da­vis till fifa.com. – Al­la kom bra över­ens med ho­nom. Vi äls­ka­de ho­nom för att han var jord­nä­ra och all­tid log. På pla­nen var han en le­da­re, en spe­la­re som angav to­nen och ald­rig slu­ta­de käm­pa, sä­ger Ab­di­el Ar­royo.

Fo­to: GETTY IMAGES, TT

Fo­to: GETTY IMAGES

2/8 1983 Amil­car Hen­ri­quez 15/4 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.