SKA GE BAR­NENS DRÖM­MAR LIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n En god gär­ning kan ju ge fram­gång läng­re fram. Möj­ligt att Ryss­lands unge mitt­fält­sta­lang Alek­sandr Go­lo­vin hop­pas på det, ef­ter att han till­sam­mans med ett gäng av si­na lands­lagskol­le­gor drog igång ett pro­jekt för att upp­fyl­la mind­re be­med­la­de barns högs­ta öns­kan.

– Al­la barn hop­pas att jul­tom­ten ska kom­ma och ge dem pre­sen­ter. I år så upp­fyl­ler i stäl­let vi de mest in­tres­san­ta och störs­ta dröm­mar­na, sä­ger Go­lo­vin.

Pro­jek­tet, som ge­nom­förs i sam­ar­be­te med det rys­ka spe­lar­fac­ket, rik­tar sig till rys­ka barn som le­ver un­der tuffa för­hål­lan­den. Bar­nen ska skic­ka in ett brev el­ler en vi­deo, och la­gom till ny­årsaf­ton ska spe­lar­na upp­fyl­la någ­ra av de­ras dröm­mar. – När jag var li­ten dröm­de jag om att få en fot­boll, en rik­tig proff­sfot­boll. På den ti­den så var det en omöj­lig­het. Men som tur är så för­änd­ras värl­den, och nu är många dröm­mar lät­ta­re att upp­fyl­la. För oss är det här pro­jek­tet en möj­lig­het att hjäl­pa barn i Ryss­land, sä­ger Spar­tak Moskvas lands­lags­mål­vakt An­drej Lu­nev en­ligt RT.

Alek­sandr Go­lo­vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.