SUC­CÉ – OCH SJÄLVKRITIK

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Trots att Héctor Cu­per har fört Egyp­ten till VM är han knap­past fre­dad från kri­tik i det fot­boll­s­to­ki­ga lan­det. I må­na­der har tid­ning­ar­na kri­ti­se­rat ­ar­gen­ti­na­rens de­fen­si­va in­ställ­ning och att hans of­fen­si­va tak­tik in­te är mer raf­fi­ne­rad än ”pas­sa bol­len till Mo­ha­med Sa­lah”, Egyp­tens sto­ra stjär­na. En del pub­li­ka­tio­ner har gått så långt att de krä­ver att Cu­per får spar­ken, rap­por­te­rar ESPN. – Vi skul­le ha kun­nat by­ta tak­tik, men vi skul­le ock­så kun­na ha mis­sat VM, sä­ger den an­sat­te Cu­per och fort­sät­ter syr­ligt: – Ibland tar jag fel be­slut. Det är ock­så möj­ligt att Egyp­ten nått VM med en an­nan för­bunds­kap­ten. Mi­na egen­ska­per har si­na be­gräns­ning­ar och med en an­nan för­bunds­kap­ten ha­de Egyp­ten kun­nat spe­la bätt­re, mo­di­ga­re och an­fal­lit mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.