SÅ GÖR DU

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n 1. Bli med­lem i den svens­ka sup­por­ter­klub­ben, fot­bolls­sup­por­ter.se. Se­nast den 29 ja­nu­a­ri för att hin­na an­sö­ka in­nan fönst­ret stäng­er hos Fifa den 31 ja­nu­a­ri. n 2. Bil­jet­ter­na söks på www.fifa.com/tic­kets. Du kan an­sö­ka om max fy­ra bil­jet­ter per match med Sverige, och samt­li­ga i an­sö­kan mås­te re­gi­stre­ras med namn, pass­num­mer etc. Al­la mås­te ock­så va­ra med­lem­mar i sup­por­ter­klub­ben. n 3. An­sök­nings­pe­ri­o­den star­ta­de den 5 december, och stäng­er den 31 ja­nu­a­ri 2018. Det spe­lar ing­en roll när un­der pe­ri­o­den du an­sö­ker, men en idé är att in­te vän­ta till den sis­ta mi­nu­ten då det kan va­ra svårt att kom­ma ige­nom. n 4. Det går att an­sö­ka till en en­skild match, el­ler till samt­li­ga Sve­ri­ges mat­cher i bå­de grupp­spel och even­tu­ellt slut­spel. Om din an­sö­kan blir en av de ut­lot­ta­de dras peng­ar­na för samt­li­ga bil­jet­ter från ditt kort nå­gon gång i slu­tet av ja­nu­a­ri el­ler i bör­jan av feb­ru­a­ri. Se till att ha peng­ar på kon­tot, kan peng­ar in­te dras går bil­jet­ter­na vi­da­re till nå­gon an­nan. Bil­jet­ter­na skic­kas sen hem un­der vå­ren till den som står som an­sva­rig för an­sö­kan. n 5. Det finns bil­jet­ter i fy­ra priska­te­go­ri­er, där den fjär­de en­bart är för rys­ka med­bor­ga­re.

Ka­te­go­ri 1: Långsidan. Kan dock li­ka gär­na ham­na i höjd med mitt­lin­jen som längst ut vid hörn­flag­gan.

Ka­te­go­ri 2: Plat­ser i kur­van el­ler i när­he­ten av den­sam­ma. Be­ro­en­de på are­na kan det va­ra bå­de längst ner mot pla­nen och högt upp på and­ra eta­ger.

Ka­te­go­ri 3: Plat­ser bakom må­let. An­ting­en högt upp el­ler pre­cis ne­re vid pla­nen.

Ka­te­go­ri 4: Bakom må­let, säms­ta plat­ser­na. Be­tyd­ligt bil­li­ga­re än öv­ri­ga bil­jet­ter.

En­dast för rys­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.