NIZJ­NIJ NOV­GO­ROD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

18/6 F Sverige–syd­ko­rea

21/6 D Ar­gen­ti­na–kro­a­ti­en

24/6 G Eng­land–pa­na­ma

27/6 E Schweiz–cos­ta Ri­ca

1/7 Åt­ton­dels­fi­nal

6/7 Kvarts­fi­nal

FOLK­MÄNGD: 1,2 mil­jo­ner. ATT SE OCH GÖ­RA: Ti­di­ga­re känd som Gor­kij är den här mil­jonsta­den Ryss­lands fem­te störs­ta stad. Nizj­nij (”ned­re”) Nov­go­rod ska in­te för­väx­las med den äld­re sta­den Nov­go­rod sö­der om S:t Pe­ters­burg. Var un­der Sov­jet­ti­den i många år stängd för om­värl­den ef­tersom här fanns en stor mi­li­tär­bas. Sup­port­rar med bil­jett be­hö­ver dock in­te oroa sig, de stäng­da dör­rar­na för­svann i sam­ma stund som Sov­je­tu­ni­o­nen upp­lös­tes. Lik­som i Moskva finns här ett kreml, ett fäst­nings­om­rå­de om­gär­dat av höga mu­rar och torn bygg­da på 1500ta­let, men många av bygg­na­der­na in­nan­för har ra­se­rats. Den sto­ra ka­te­dra­len finns dock kvar. He­la sta­den är upp­ta­gen på Une­scos lis­ta över världs­arv. En kul- tu­rellt fram­stå­en­de stad, här finns bland an­nat åt­ta teat­rar och 17 bi­o­gra­fer. Och skul­le man be­hö­va en bok att lä­sa går det bra att be­sö­ka nå­got av sta­dens 96 bib­li­o­tek. Flo­den Vol­ga fly­ter ge­nom sta­den, och ut­sik­ten up­pe från Nizj­nij Nov­go­rods kreml är in­te dum alls. Är den VMstad som lig­ger när­mast Moskva, ba­ra 40 mil bort på vägar som kanske in­te är de all­ra bäs­ta.

HISTO­RIA: Grun­da­des 1221 av prins Ju­rij II av Vla­di­mir. Knappt 400 år se­na­re star­ta­de ett upp­ror här som led­de till att Moskva åter­er­öv­ra­des från Po­len. Sta­den bom­ba­des svårt av det tys­ka luft­vap­net un­der and­ra världs­kri­get.

FANZONE: På tor­get Mi­ni­na och Poz­jar­skij, med plats för 15 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Nizj­nij Nov­go­rod-sta­di­on ­lig­ger vac­kert på en ö mitt ute i flo­den Vol­ga och är helt ny­byggd med sik­te på VM. Helt rund på ut­si­dan, me­dan läk­tar­na är mer åt det fyr­kan­ti­ga hål­let. Byg­get har gått fort, då grund­ar­be­tet in­te in­led­des för­rän 2015. Trots det har pri­set ­hål­lits ner på ett för­vå­nans­värt bra sätt. To­tal kost­nad är en­ligt ar­ran­gö­rer­na 2,5 mil­jar­der kro­nor. Det går att ta tun­nel­ba­nan till mat­chen, och det går ock­så en bro över flo­den till are­nan. Ef­ter VM kom­mer are­nan att an­vän­das av ­sta­dens li­ga­lag Olim­pi­jets Nizj­nij Nov­go­rod.

Ka­pa­ci­tet: 45 331.

Kost­nad: 2,5 mil­jar­der kro­nor.

Nyc­kel­match di­rekt när Emil Forsberg, Se­basti­an Lars­son & co mö­ter Syd­ko­rea på Nizj­nij Nov­go­rod-sta­di­on den 18 ju­ni.

21 ju­ni: Mes­sis Ar­gen­ti­na mot Kro­a­ti­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.