KALI­NING­RAD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FOLK­MÄNGD: 459 000.

ATT SE OCH GÖ­RA: Grun­dad som en Han­sas­tad på 1200-ta­let med nam­net Kö­nigs­berg, men när sta­den blev rysk ef­ter and­ra världs­kri­get döp­tes den om till Kali­ning­rad. Här fram­ställs 90 pro­cent av värl­dens bärn­sten, så vill du kö­pa smyc­ken el­ler sta­ty­et­ter är det hit du ska ta dig. Mest se­värd är an­nars den åter­upp­bygg­da dom­kyr­kan, be­römd för att den har två ka­pell, ett för or­to­doxa och ett för pro­te­stan­ter. En sym­bol för fre­den, och det kan den här sta­den be­hö­va. Har ing­en gräns mot öv­ri­ga Ryss­land, ut­an lig­ger i stäl­let in­klämt mel­lan Po­len och Li­tau­en.

HISTO­RIA: Var en tysk stad fram tills slu­tet av and­ra världs­kri­get då den först bom­ba­des sön­der till grun­den av de eng­els­ka bomb­pla­nen, för att sen in­va­de­ras av den rys­ka rö­da ar­mén. Den­na häm­na­des då bru­talt på lo­kal­be­folk­ning­en för vad tys­kar­na ti­di­ga­re un­der kri­get gjort sig skyl­di­ga till in­ne i Sov­je­tu­ni­o­nen. Al­la spår av Tyskland för­stör­des av rys­sar­na, så sent som 1969 spräng­des Kö­nigs­bergs slott sön­der, som då för­vis­so in­te var i sin for­na glans. Un­der 2000-ta­let har de­lar av de gam­la bygg­na­der­na åter­upp­byggts, där­ibland dom­kyr­kan.

FANZONE: Stor­tor­get mitt i cent­rum med plats för 25 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Kali­ning­rad-sta­di­on är en av de mins­ta i VM, men lig­ger vac­kert ute på en ö i Pre­go­la-flo­den. Fram tills Kali­ning­rad ut­sågs till Vm-stad var ön helt vild­vux­en och orörd, men har nu rus­tats upp re­jält in­för VM. Själ­va byg­get av are­nan in­led­des först 2015. Ef­ter tur- ne­r­ing­en ska byg­get fort­sät­ta, då i form av lä­gen­he­ter, hus och par­ker. Ef­ter VM ska det lo­ka­la fot­bollsla­get FC Bal­ti­ka Kali­ning­rad flyt­ta in på are­nan och ka­pa­ci­te­ten ska då ock­så sän­kas till 25 000, sam­ti­digt som de­lar av ta­ket ploc­kas ner. De se­nas­te be­räk­ning­ar­na vi­sar dock att un­der­hål­let av are­nan kom­mer att kos­ta 300 mil­jo­ner kro­nor. Per år. Med FC Bal­ti­ka fast för­ank­rat i mit­ten av den rys­ka and­ra­di­vi­sio­nen och med ett pu­blik­snitt på 3 400 åskå­da­re lär det bli svårt att få fram de peng­ar­na.

Un­der VM spelas fy­ra grupp­spels­mat­cher här. Ka­pa­ci­tet: 35 212. Kost­nad: 2,1 mil­jar­der kro­nor.

16/6 D Kro­a­ti­en–ni­ge­ria

22/6 E Ser­bi­en–schweiz

25/6 B Spa­ni­en–ma­roc­ko

28/6 G Eng­land–bel­gi­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.