JE­KA­TE­RIN­BURG

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

15/6 A Egyp­ten–uru­gu­ay 21/6 C Frank­ri­ke–pe­ru 24/6 H Ja­pan–se­ne­gal 27/6 F Mex­i­ko–sverige

FOLK­MÄNGD: 1,4 mil­jo­ner.

ATT SE OCH GÖ­RA: Je­ka­te­rin­burg är den Vm-stad som lig­ger längst ös­terut av al­la, pre­cis på grän­sen mel­lan Eu­ro­pa och Asi­en vid Ural­ber­gen. Här­i­från kom­mer Bo­ris Jelt­sin, men myc­ket ro­li­ga­re än så blir det in­te. Stan är an­nars känd för att ha ett av värl­dens högs­ta, ic­ke fär­dig­bygg­da, torn. Tv-tor­net bör­ja­de byg­gas 1983 och skul­le en­ligt pla­ner­na bli 360 me­ter högt. Men när de nått 220 me­ter kol­lap­sa­de Sov­je­tu­ni­o­nen och byg­get av­bröts. Det an­vän­des länge för fall­skärms­hopp­ning, men ef­ter någ­ra död­li­ga olyc­kor stäng­des tor­net igen för gott år 2000. Här finns ock­så, nå­got oväntat, en sta­ty av Mi­chael Jack­son. Sä­gas ska att sta­den nu­me­ra är väl­digt mo­dern och fram­åt­skri­dan­de.

HISTO­RIA: Sta­den grun­da­des av ­Pe­ter den sto­re, som döp­te den ef­ter sin bli­van­de fru Je­ka­te­ri­na, se­na­re Ka­ta­ri­na I (1684–1727). Bygg­de upp en stor in­du­stri kring järn­malm, och kal­las por­ten mot Asi­en vad gäl­ler han­del.

FANZONE: Ma­ja­kov­skij Cen­tral Park, med plats för 17 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Fusk­byg­ge? En ge­ni­al ar­ki­tekt? El­ler ba­ra en väl­digt ud­da are­na? Om­bygg­na­den av Cen­tral­sta­di­on har ­gi­vit upp­hov till dis­kus­sio­ner, minst sagt. 12 000 pro­vi­so­ris­ka sto­lar skul­le in, men in­ne på den gam­la sta­di­on (från 1957) fanns ing­en plats. Så då bygg­de man helt en­kelt upp en ny läk­ta­re, ut­an­för ­are­nan. Det gör ju in­te are­nan till den snyg­gas­te i värl­den, men Fifa god­kän­de det, och ut­si­dan av are­nan kun­de bi­be­hål­las. Ef­ter tur­ne­ring­en ploc­kas läk­ta­ren ner igen.

I van­li­ga fall ­spe­lar en av Ryss­lands älds­ta klub­bar här, FC Ural, men ­sta­di­on var från bör­jan mest känd som en skrid­sko­a­re­na. Ka­pa­ci­tet: 35 696. Kost­nad: 1,8 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.