SA­MA­RA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

17/6 E Cos­ta Ri­ca–ser­bi­en

21/6 C Dan­mark–austra­li­en

25/6 A Uru­gu­ay–ryss­land

28/6 H Se­ne­gal–colom­bia

2/7 Åt­ton­dels­fi­nal

7/7 Kvarts­fi­nal

FOLK­MÄNGD: 1,1 mil­jo­ner. ATT SE OCH GÖ­RA: Lig­ger näst längst ös­terut av al­la de rys­ka Vm-stä­der­na, pre­cis bred­vid den jät­te­li­ka flo­den Vol­ga, vil­ken som mest är två kilo­me­ter bred vid Sa­ma­ra. En in­du­stristad, men ock­så känd för sitt rymd­cen­ter, vil­ket har en jät­testa­ty av ­Ju­rij Ga­ga­rin. Un­der and­ra världs­kri­get eva­ku­e­ra­des he­la den rys­ka led­ning­en från Moskva till Sa­ma­ra, och Jo­sef Stal­ins bun­ker, 37 me­ter djup, är ett po­pu­lärt be­söks­mål för tu­ris­ter­na i dag. An­nars är strand­pro­me­na­den längs med Vol­ga fan­tas­tiskt vac­ker med ut­sikt över flo­den.

HISTO­RIA: Sta­den grun­da­des 1586 i form av ett fort, men om­rå­det var in­nan dess ett pi­rat­näs­te där mer än ett skepp blev över­rump­lat och ka­pat. I bör­jan av 1900-ta­let döp­tes sta­den om till Ku­j­by­sjev för att ära bol­sje­vik­le­da­ren Va­le­ri­an Ku­j­by­sjev. 1991 fick sta­den nam­net Sa­ma­ra åter. Un­der och ef­ter and­ra världs­kri­get låg här mängder av in­du­stri­er som fram­ställ­de krigs­ma­te­ri­al. Se­na­re blev det ock­så ett cen­ter för rymd­forsk­ning­en.

FANZONE: Ku­j­by­sjev­tor­get. med plats för 35 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Un­der VM blir nam­net ­Sa­ma­ra Are­na, men som en hyll­ning till sta­dens rymd­histo­ria ska den se­dan ­dö­pas om till Kos­mos Are­na. Den ska en­ligt pla­ner­na stå fär­dig i slu­tet av 2017. Are­nan lig­ger in­te di­rekt centralt, ut­an 15 kilo­me­ter ut­an­för stan, i när­he­ten av mo­tor­vä­gen. Den jät­te­li­ka do­men är det mest kän­ne­teck­nan­de, 65,5 me­ter hög som mest, och 330 me­ter lång. To­talt be­står den av 32 jät­te­li­ka ­pa­ne­ler som ly­ser upp i mörk­ret. Den har två etage och kom­mer ef­ter VM att va­ra hem­ma­plan för Sov­jets Ving­ar. Ka­pa­ci­tet: 44 807. Kost­nad: 3,1 mil­jar­der kro­nor.

21 ju­ni: Sch­meichels Dan­mark mot Austra­li­en i Sa­ma­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.