KAZAN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

16/6 C Frank­ri­ke–austra­li­en

20/6 B Iran–spa­ni­en

24/6 H Po­len–colom­bia

27/6 F Syd­ko­rea–tyskland

30/6 Åt­ton­dels­fi­nal

6/7 Kvarts­fi­nal

FOLK­MÄNGD: 1,2 mil­jo­ner. ATT SE OCH GÖ­RA: En av Ryss­lands älds­ta stä­der, men har sam­ti­digt en av stor­stä­der­nas yngs­ta be­folk­ning­ar. ­Kazan är en uni­ver­si­tets­stad, så här kan nog bli en del liv i luc­kan un­der VM. Här bor män­ni­skor från över 100 oli­ka na­tio­ner, och sta­den är känd för sin jäm­lik­het och to­le­rans, där mus­li­mer och or­to­doxt krist­na le­ver si­da vid si­da. Ock­så känd för si­na var­ma som­rar (och kal­la vint­rar). För den histo­ri­e­in­tres­se­ra­de finns här mas­sor att se, Krem­lin-om­rå­det för­stås, med sin otro­li­ga ele­gans. Lik­som stads­mu­rar­na, som sånär stod emot ­Ivan den för­skräck­li­ges in­va­sion. ­Su­jum­bi­ke­tor­net är kanske än­då det mest be­röm­da i Kazan, 59 me­ter högt, och döpt ef­ter ­ta­tardrott­ning­en Su­jum­bi­ke som en­ligt le­gen­den släng­de sig ut från top­pen av tor­net i stäl­let för att tving­as gif­ta sig med Ivan den för­skräck­li­ge.

I Kazan finns ock­så Aqua Park Ri­vi­e­ra, en av värl­dens störs­ta vat­ten­par­ker.

HISTO­RIA: Sta­den grun­da­des 1005 och fi­ra­de allt­så tu­sen­år­sju­bi­le­um i bör­jan av 2000-ta­let. Dess histo­ria är in­te all­de­les ljus – där rys­sar till­fång­a­togs och tving­a­des till sla­ve­ri un­der 1400- och 1500-ta­let. Ivan den för­skräck­li­ge sat­te stopp för det i och med sin in­va­sion, och pas­sa­de sam­ti­digt på att mör­da hu­vud­de­len av sta­dens ­in­vå­na­re 1552.

Kazan är hu­vud­sta­den i Ta­tarstan, och har fått rätt att bå­de kal­la sig Ryss­lands tred­je hu­vud­stad, lik­som Ryss­lands sport­hu­vud­stad. FANZONE: Ka­zans fa­mil­je­cen­ter, med plats för 20 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Yt­ter­li­ga­re en are­na som lig­ger pre­cis vid en flod, Ka­zanka­flo­den. Bygg­des till Uni­ver­si­ad­spe­len 2013 och är i dag hem­ma­plan för li­ga­la­get Ru­bin Kazan, Cham­pi­ons Le­a­gue-lag för ett par år ­se­dan. Två 50-me­ters­bas­säng­er har byggts in­u­ti are­nan, och sim-vm hölls här 2015. I som­ras spe­la­des fy­ra mat­cher här i Con­fe­de­ra­tions Cup, bland an­nat se­mi­fi­na­len mel­lan Por­tu­gal och Chi­le. Vac­ker på ut­si­dan, lik­nan­de ett rymd­skepp. Läk­tar­na på in­si­dan är dock in­te vi­da­re bran­ta, så ham­nar man högt upp sit­ter man ock­så långt från pla­nen. Ka­pa­ci­tet: 44 779. Kost­nad: 3,8 mil­jar­der kro­nor

Ma­nu­el Neu­ers Tyskland av­slu­tar grupp­spe­let mot Syd­ko­rea i Kazan den 27 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.