ROSTOV VID DON

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

17/6 E Bra­si­li­en–schweiz

20/6 A Uru­gu­ay–sau­dia­ra­bi­en

23/6 F Syd­ko­rea–mex­i­ko

26/6 D Is­land–kro­a­ti­en

2/7 Åt­ton­dels­fi­nal

FOLK­MÄNGD: 1,1 mil­jo­ner.

ATT SE OCH GÖ­RA: Kanske in­te den mest tu­rist­vän­li­ga sta­den, Rostovs förs­ta tu­rist­by­rå nå­gon­sin öpp­na­de så sent som 2015, men man ver­kar ha gett sig den på att Vm-tur­ne­ring­en ska vi­sa upp en ny si­da av sta­den. Här kom­mer det bland an­nat att an­ord­nas en mu­sik- och konst­fes­ti­val vid flo­den Don un­der VM. Rostov lig­ger längs med flo­den Don och bå­de strand­pro­me­nad och båt­tu­rer på flo­den till­hör om­rå­dets mest po­pu­lä­ra sa­ker att gö­ra. Det är ock­så ko­sac­ker­nas hu­vud­om­rå­de, och knappt tre mil ut­an­för sta­den lig­ger ko­sack­byn Sta­rotjer­kasska­ja, som är ko­sack­fol­kets gam­la hu­vud­stad. I dag nå­got av ett stads­mu­se­um, och trak­tens kanske mest ­po­pu­lä­ra tu­rist­attrak­tion.

Rostov lig­ger nä­ra den ukrains­ka grän­sen, och ko­sac­ker­na har vid ett fler­tal till­fäl­len upp­märk­sam­mats för att de hjälpt de rys­ka se­pa­ra­tis­ter­na i Ukrai­na med mat, va­pen och sol­da­ter.

HISTO­RIA: Rostov var ­ti­digt ett stra­te­giskt han­dels­om­rå­de med sin när­het till flo­den, och 1749 grun­da­des ­sta­den i form av en tull­sta­tion. Knappt 50 år se­na­re fick den stads­rät­tig­he­ter. Sta­den led svårt un­der bå­de den rys­ka re­vo­lu­tio­nen och and­ra världs­kri­get. Ef­ter det se­na­re tog det tio år att byg­ga upp sta­den igen.

FANZONE: Te­a­ter­tor­get, med plats för 25 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Rostov Are­na är byggd med sik­te på VM 2018 och lig­ger pre­cis bred­vid flo­den Don. Det tar un­ge­fär en kvart att gå hit från stads­kär­nan. Det är en tät are­na där fram­för allt de öv­re eta­gen är bran­ta­re än de öv­ri­ga, och kan ge åskå­dar­na som sit­ter där en käns­la av att de tit­tar rätt ner på pla­nen. Från bör­jan var det en be­tyd­ligt mer spek­ta­ku­lär ­are­na, men när kost­na­der­na sköt i höj­den ska­la­des pla­ner­na ner re­jält. Ef­ter VM mins­kas an­ta­let åskå­dar­plat­ser och are­nan är tänkt att bli den förs­ta bygg­ste­nen i en ny del av sta­den. Shop­ping­cen­ter, lä­gen­he­ter och kon­tor ska föl­ja och gö­ra söd­ra stran­den po­pu­lär. Ka­pa­ci­tet: 45 145. Kost­nad: 2,7 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.