SOT JI

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

15/6 B Por­tu­gal–spa­ni­en

18/6 G Bel­gi­en–pa­na­ma

23/6 F Tyskland–sverige

26/6 C Austra­li­en–pe­ru

30/6 Åt­ton­dels­fi­nal

7/7 Kvarts­fi­nal

FOLK­MÄNGD: 401 000.

ATT SE OCH GÖ­RA: Vin­ter-os-vär­den från 2014 är en av de mest mo­der­na och tu­rist­vän­li­ga Vm-or­ter­na. Sta­den har en 14 mil (!) lång kust­rem­sa längs med Svar­ta ha­vet och är egent­li­gen en en­da stor tu­rist­re­sort, med mängder av sa­ker att gö­ra och se. Räk­na med en varm Vm-må­nad här, med myc­ket sol och ak­ti­vi­te­ter. VM:S näst mins­ta värdstad. Skul­le man trött­na på strand­li­vet i Sotji är det ba­ra någ­ra mil till ber­gen i Ro­za ­Chu­tor där de al­pi­na gre­nar­na av­gjor­des i OS. Ing­en snö lig­ger kvar i ju­ni för­stås, men vand­rings­le­der­na på och över Kakau­sus­ber­gen ger en otro­lig ut­sikt.

Sotji kan skry­ta med en när­mast tro­pisk värme och växt­zon, vil­ket gör att sta­den in­te lik­nar nå­got an­nat som Ryss­land kan er­bju­da.

HISTO­RIA: Här har män­ni­skor bott se­dan ro­mar­ti­den, men det var först 1838 som Sotji stad grun­da­des. Sta­lin fat­ta­de sen tyc­ke för sta­den och dess vä­der, och såg den som sitt som­mar­stäl­le. Här finns fort­fa­ran­de en hel del mu­se­er och sta­ty­er tilläg­na­de ho­nom.

FANZONE: South Mall vid strand­pro­me­na­den. Plats för 10 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Fisjt-sta­di­on bygg­des in­för OS 2014 och här hölls bå­de öpp­ning­s­och av­slut­ningsce­re­mo­nin. Den öpp­na are­nan har nu byggts igen för att öka ­publik­ka­pa­ci­te­ten yt­ter­li­ga­re. Det har gjort att de re­dan ast­ro­no­mis­ka kost­na­der­na för are­nan öka­des på yt­ter­li­ga­re. Den lig­ger i olym­pi­a­om­rå­det i sta­den Ad­ler, en bra bit ut­an­för de cen­tra­la ­de­lar­na av Sotji. Men i när­he­ten finns ­bå­de flyg­plat­sen och tåg­sta­tio­nen. Det går dess­utom ett lo­kal­tåg he­la vägen fram till are­nan. Ef­ter VM ska publik­ka­pa­ci­te­ten mins­kas nå­got. Fisjt-sta­di­on är till­sam­mans med ita­li­ens­ka To­ri­nos hem­maa­re­na Sta­dio Olim­pi­co den en­da are­nan i värl­den som ar­ran­ge­rat bå­de fot­bolls-vm och vin­ter-os. Den är dock unik på det sät­tet att den ock­så ar­ran­ge­rat mat­cher i Con­fe­de­ra­tions Cup. Ka­pa­ci­tet: 47 700. Kost­nad: 7 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.