VOLGOGRAD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

18/6 G Tu­ni­si­en–eng­land

22/6 D Ni­ge­ria–is­land

25/6 A Sau­dia­ra­bi­en–egyp­ten

28/6 H Ja­pan–po­len

FOLK­MÄNGD: 1 mil­jon. ATT SE OCH GÖ­RA: Sta­den har de ­se­nas­te hund­ra åren haft tre oli­ka namn, och det kan kanske va­ra för­vir­ran­de. Från det ur­sprung­li­ga Tsa­rit­syn till Staling­rad (1925–1961) och se­dan dess Volgograd. Nu på­går en kamp för att sta­den ska by­ta namn igen, till­ba­ka till Staling­rad. För den som kan sin and­ra världs­kri­get-histo­ria är för­stås Volgograd ett in­tres­sant namn. Det var här det sto­ra pansar­vagns­sla­get stod mel­lan Sov­je­tu­ni­o­nen och Tyskland, och sta­den för­in­ta­des näs­tan helt. Bland de mest be­sök­ta se­värd­he­ter­na är den ­gi­gan­tis­ka sta­tyn ”Fos­ter­lan­det kal­lar”, som 85 me­ter hög stå­tar på kul­len ­Ma­ma­jev ­Kur­gan en bit ut­an­för sta­den, där någ­ra av de hår­das­te och blo­di­gas­te stri­der­na på­gick. 85 me­ter är väl in­te så högt, ­sä­ger ni? Men det gör den fak­tiskt ­näs­tan dub­belt så hög som ”Fri­hets­gu­din­nan” i New York.

Pa­no­ra­mamu­se­et är är väl värt ett ­be­sök för den som vill lä­ra sig mer om sla­get och kri­get i sin hel­het, mu­se­et är helt in­rik­tad på and­ra världs­kri­get.

HISTO­RIA: Sta­den grun­da­des 1589 och har haft nyc­kel­rol­ler i bå­de den rys­ka re­vo­lu­tio­nen och and­ra världs­kri­get. Att Sov­je­tu­ni­o­nen vann sla­get om Staling­rad är en av de störs­ta or­sa­ker­na till att Tyskland sen för­lo­ra­de öst­fron­ten och kri­get i stort.

FANZONE: Strand­pro­me­na­den ”62:a ar­mén” med plats för 30 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Be­lä­gen pre­cis vid fo­ten av Ma­ma­jev Kur­gan-kul­len, med ut­sikt mot ”Fos­ter­lan­det kal­lar”sta­tyn och flo­den Vol­ga har Volgograd Are­na ett myc­ket in­tres­sant lä­ge. Den är helt ny­byggd och kom­mer ef­ter VM att tas över av li­ga­la­get FC Ro­tor, i dag fast för­ank­rat i den rys­ka tred­je­li­gan. De­sig­nen är myc­ket spe­ci­ell, och tillå­ter vin­den att kom­ma in ge­nom are­nan. Ef­ter Vm-tur­ne­ring­en kom­mer ka­pa­ci­te­ten att mins­kas med 10 000 plat­ser. Läk­tar­na be­står av två etage. Ka­pa­ci­tet: 45 568. Kost­nad: 3,6 mil­jo­ner kro­nor.

Volgograd Are­na VOLGOGRAD Rostov Are­na ROSTOV Fisjt-sta­di­on SOTJI

26 ju­ni: Si­gurds­sons Is­land mot Kro­a­ti­en i Rostov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.