HE­TAST INFOR VM? NYGAMLA TROJAN!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Änt­li­gen är den till­ba­ka!

Pe­rus ro­man­ti­se­ra­de och all­mänt äls­ka­de lands­lags­trö­ja kom­mer vi­sas upp i Vm-sam­man­hang igen. Stil­ren vit trö­ja och ett rött, tjockt di­a­go­nalt streck från väns­ter ax­el ner till den hög­ra höf­ten.

Det var på 70-ta­lets tv-sänd­ning­ar i färg som värl­den verk­li­gen fick upp ögo­nen för den sob­ra vitrö­da trö­jan. När ESPN lis­ta­de värl­dens snyg­gas­te lands­lagströ­jor ge­nom ti­der­na vann 1978-års ver­sion av Pe­rus di­to. ”De­sig­nen är en­kel med enormt ef­fek­tiv på sam­ma gång” kun­de man lä­sa i mo­ti­ve­ring­en.

Men även om trö­jan kän­des mo­dern på 70-ta­let så var den fak­tiskt ret­ro re­dan då. Pe­ru vi­sa­de upp det nya modet re­dan i sam­band med Ber­lin-os 1936 och har se­dan dess all­tid, all­tid spor­tat sam­ma typ av match­ställ.

Histo­ri­kern Jai­me Pul­gar-vi­dal Otálo­ra häv­dar att bak­grun­den är rätt en­kel: idén om ett di­a­go­nalt streck kom från när skol­klas­ser id­rot­tar och ena la­get får ha ett rött band över trö­jan för att kun­na skil­ja mot­stån­da­re från lag­kam­rat.

And­ra lag som haft lik­nan­de de­sign på trö­jor­na är ar­gen­tins­ka Ri­ver Pla­te och spans­ka Rayo Val­leca­no.

När Pe­ru hös­ten 2017 när­ma­de sig VM så bör­ja­de pe­ru­a­ner­na kö­pa lands­lagströ­jor en mas­se igen. El Mer­cio rap­por­te­rar att för­sälj­ning­en gick upp 900 pro­cent in­för playoff­mat­cher­na mot Nya Ze­e­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.