Ek­dals KVALITETSTID

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Ma­lin Wahl­berg

PUNKTLIGAST I LANDS­LA­GET: ” HAR BLI­VIT MIN LYXHOBBY”

Al­bin Ek­dal är in­te ba­ra en av lands­la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re – han är kanske ock­så den punkt­li­gas­te. Det är ing­en slump. – Jag har ing­et in­tres­se av bi­lar el­ler and­ra gre­jer så det här har bli­vit min lil­la lyxhobby, sä­ger mitt­fäl­ta­ren om sitt sto­ra kloc­k­in­tres­se.

”Stän­digt den­ne Al­bin. Det är all­tid Al­bin vi pra­tar om, av fullt för­stå­e­li­ga skäl.”. Med 22 da­gar kvar till VM har för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son sla­git sig ner på po­di­et på lands­lags­ho­tel­let Scan­dic Park i Stock­holm un­der den sam­ling som är start­skot­tet för mäs­ter­ska­pet i Ryss­land.

För­bunds­kap­te­nen är po­si­tiv när han får frå­gan om Al­bin Ek­dal.

– Min käns­la är att han är i bätt­re fas än han nå­gon­sin har va­rit un­der de här två åren. Pep­par, pep­par, känns det bätt­re än på fle­ra års tid.

Vrist, lår, rygg, lår, ljums­ke, fot­led, rygg, knä, vrist, vad, bru­ten fot­led, vrist, lår, höft knä. Det är ing­en över­drift att Ek­dals ska­de­lis­ta de se­nas­te sä­song­er­na är lång. Men får han va­ra ska­de­fri är 28-åring­en en av Sve­ri­ges ab­so­lut vik­ti­gas­te spe­la­re i VM i Ryss­land.

”Kan spe­la 90 min – var­je match”

– Jag har va­rit ska­dad gans­ka myc­ket un­der Jan­nes pe­ri­od så det sä­ger in­te så myc­ket egent­li­gen. Men jag kän­ner mig nöjd med mi­na mått mätt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Får jag trä­na de här vec­kor­na ut­an pro­blem kan jag spe­la 90 mi­nu­ter var­je match.

Ek­dal har haft en tuff sä­song ba­kom sig i tys­ka Ham­burg. För­u­tom ska­d­e­pro­ble­men åk­te klub­ben ur Bun­de­s­li­ga för förs­ta gång­en nå­gon­sin.

– Sä­song­en har va­rit tung fot­bolls­mäs­sigt, men man mås­te ock­så skil­ja på det fot­bolls­mäs­si­ga och li­vet ut­an­för. Jag har haft det jät­te­här­ligt ut­an­för med min flick­vän och min fa­milj. Vi ska få barn nu i ok­to­ber och det har gett mig myc­ket ener­gi. Det fot­bolls­mäs­si­ga har va­rit tungt, men det är in­te så att man har gått runt och dep­pat kon­stant för det.

För­u­tom hos fa­mil­jen hit­tar Ek­dal ener­gin i re­sor, mat och – kloc­kor.

– Jag har bli­vit li­te nör­dig på det. Jag har ing­et in­tres­se av bi­lar el­ler and­ra gre­jer så det här har bli­vit min lil­la lyxhobby, sä­ger han om sitt sto­ra kloc­k­in­tres­se.

– Det är väl som med allt sam­lan­de, ska man sam­la på fri­mär­ken, tav­lor, gam­la bi­lar el­ler vad det nu är mås­te man kun­na en del för att in­te gö­ra bort sig.

In­tres­set bör­ja­de i Ita­li­en

Var kom­mer in­tres­set ifrån? – Jag tror att det kom från när jag spe­la­de i Ju­ven­tus som 18-åring och ha­de in­te ens en kloc­ka, men så såg jag att al­la ha­de snyg­ga kloc­kor och blev li­te in­spi­re­rad av stor­stjär­nor­na. Jag tyck­te att det såg snyggt ut och tyck­te att det var kul att man som man ock­så kan ha som en ac­ces­so­ar el­ler ett smyc­ke. Se­dan dess har jag köpt på mig någ­ra. Det känns li­te som en fot­bolls­spe­lar­grej, man kö­per en bil och en kloc­ka? – Det är det sä­kert, det får väl folk sko­ja om. Men jag för­sö­ker väl att kö­pa li­te äld­re kloc­kor, li­te vin­ta­ge­kloc­kor som in­te ge­me­ne man har på sig. Var hit­tar du dem? – Man får le­ta. Du kan gå i bu­ti­ker och du kan hit­ta män­ni­skor som har det som sin störs­ta hob­by som hjäl­per en. Det krävs li­te kun­skap för att grot­ta ner sig i den djung­eln. Hur många kloc­kor har du? – Jag har väl en tio styc­ken. Vil­ken är den fi­nas­te? – Jag har många fi­na. Jag har en gam­mal från 1980 som jag gil­lar myc­ket. Kom­mer du all­tid i tid? – Ja, ab­so­lut. Kloc­kor­na går all­tid rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.