OF­FEN­SIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

SPELUPPBYGGNAD

n A: När la­get an­vän­der 4–3–3 är de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren ( 1) – Hector Her­re­ra/ra­fael Már­quez – nyc­keln i upp­spe­len. Den­ne po­si­tio­ne­rar sig i spely­ta 1, ba­kom mot­stån­dar­nas an­fal­la­re. Mex­i­ko vill of­ta hit­ta in på de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren och se­dan fort­sät­ta där­i­från. Grun­didén är den­sam­ma när Mex­i­ko spe­lar 3–4–3. Det är säl­lan man ser la­get lyf­ta bol­len di­rekt mot si­na an­fal­la­re, av den enk­la an­led­ning­en att man in­te har någ­ra star­ka boll­mot­ta­ga­re.

FALSK NIA

n B: Ja­vi­er Her­nán­dez är känd som en straff­om­rå­des­spe­ci­a­list. I Mex­i­ko har han dock en fri­a­re roll och i Con­fe­de­ra­tions Cup påmin­de han om en ”falsk nia” då han stän­digt drop­pa­de och var med i spelupp­bygg­na­den på sista tred­je­del ( 1). Det gjor­de ock­så att la­get var udd­löst i of­fen­si­ven.

SPELVÄNDNINGAR

n C: Cross­bol­lar är knap­past nå­got unikt in­slag, men jag har säl­lan sett ett lands­lag som an­vän­der det li­ka of­ta som Mex­i­ko. Här är spelvändningar ett fun­da­men­talt in­slag i spe­lidén. Of­ta hand­lar det om vänd­ning­ar ut mot la­gets hö­ger­kant där of­fen­si­ve hö­ger­bac­ken/wing­bac­ken Mi­gu­el Layún ( 1) fyl­ler på. Sam­ti­digt så står man of­ta brett med yt­tern (när man spe­lar 4–3–3/3–4–3, an­ting­en ti­di­ga­re At­lé­ti­co Madrid-spe­la­ren Raúl Jimé­nez el­ler Car­los Ve­la, det gör att la­get of­ta ska­par två mot en-si­tu­a­tio­ner på sin hö­ger­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.