GUNARSSON

Pe­lé, Ma­ra­do­na och

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Ste­fan Holm

– Fa­ci­li­te­ter­na är fan­tas­tis­ka och bland al­la spe­ci­a­lis­ter finns två is­länds­ka fy­si­o­te­ra­peu­ter som vill ha mig un­der upp­sikt.

– Ja, jag är op­ti­mis­tisk och näs­tan helt åter­ställd. Jag har drömt om det här ögon­blic­ket och ska gö­ra allt för att kun­na spe­la mot Ar­gen­ti­na. – Ex­akt. Vi ska gö­ra vårt bäs­ta och hop­pas det är till­räck­ligt.

– Det är svårt att sä­ga...

Pe­lé, Ma­ra­do­na – och Aron Ei­nar Gun­nars­son. Nå, är du re­do för VM- de­bu­ten? – Tror vi in­te att vi kan gå vi­da­re från grup­pen kan vi li­ka gär­na stan­na hem­ma, sä­ger den is­länds­ke lag­kap­te­nen till Sport­bla­det.

Lars La­ger­bäck blev osan­no­likt po­pu­lär och nämn­des som pre­si­dent­kan­di­dat när han hjälp­te Is­land att nå Em-slut­spe­let 2016. Det var en onek­li­gen en bragd, för sett till in­vå­na­ran­ta­let bor­de det in­te va­ra möj­ligt.

På Is­land bor en­dast 335 000 män­ni­skor, men mäs­ter­skaps­de­bu­tan­ten vil­le mer än så och skic­ka­de från Frank­ri­ke en ny chock­våg ge­nom fot­bolls­värl­den.

Is­land spe­la­de 1–1 i pre­miä­ren mot bli­van­de mäs­tar­la­get Por­tu­gal, be­seg­ra­de Ös­ter­ri­ke, tog sig vi­da­re från grupp­spe­let och slog Eng­land i åt­ton­dels­fi­na­len.

Hur föl­jer man upp en så­dan suc­cé? ”Las­se La­va” läm­na­de över hu­vud­an­sva­ret till as­si­sten­ten Hei­mir Hall­grims­son, som led­de Is­land till VM.

”Ing­en trod­de att vi skul­le till VM”

”Strá­kar­nir ok­kar” gjor­de det igen och för­bunds­kap­te­nen ha­de svårt att fin­na or­den när Is­land säk­rat Vm-bil­jet­ten ge­nom att be­seg­ra Ko­so­vo med 2–0 i den sista kval­mat­chen.

– Det är ba­ra kons­tigt. Jag vet verk­li­gen in­te vad jag ska sä­ga. Käns­lor­na är all over the pla­ce. Jag me­nar... Pe­lé, Ma­ra­do­na – och Aron Ei­nar Gun­nars­son, sa Hall­grims­son till RÚV, Is­lands mot­sva­rig­het till SVT.

Gun­nars­son stod in­till Hall­grims­son vid till­fäl­let och skrat­tar när den re­dan klas­sis­ka kom­men­ta­ren förs på tal.

– Vi gjor­de en ge­men­samm in­ter­vju och det var där­för han ut­tryck­te sigg så. Han nämn­de ett par namn som all­tid var med i VM, och ett rik­tigt ovän­tat. Det var ba­ra kul. Ing­en trod­de ju att jag och Is­landd skul­le ta oss till Vm-slut­spe­let. Det bor­de in­te va­ra möj­lig­tigt för Is-is­land att kva­la in till två ra­ka aka mäs­ter­skap. Hål­ler du med om det? Det bor ju fler män­ni­skor i Mal­mö än på he­la Is­land. – Ja, själv­klart. Det var vadd al­la trod­de men job­bar man rik­tigt hårtt för nå­got är allt möj­ligt, spe­ci­ellt in­omm fot­bol­len. Det är ett en­kelt spel ut­an att va­ra ett en­kelt spel. Vi har nått re­sul­ta­te­sul­tat mot stör­re fot­bollsna­tio­ner för att vi är or­ga­ni­se­ra­de, har rätt at­ti­tyd och job­bar rik­tigt hårt. Tit­ta på vå­ra mat­cher. Det är in­te det mest fly­tan­de och kanske trev­li­gas­te spe­let, men det är ef­fek­tivt. Vi spe­lar ef­ter vå­ra styr­kor och det har vi gjort i sex-sju år nu, se­dan Lars La­ger­bäck tog över lands­la­get. Han kom hit med sin at­ti­tyd och sin er­fa­ren­het och för­sök­te gö­ra nå­got av den här is­länds­ka gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen. Det har fun­ge­rat rik­tigt bra, så Lars och Hei­mir ska ha all cred. Så La­ger­bäck är fort­fa­ran­de del­ak­tig i fram­gång­en? – Nej, han har in­te läng­re nå­gon in­fly­tan­de men hål­ler kon­tak­ten. In­för var­je match skic­kar han ett sms till mig ba­ra för att han bryr sig. Han och Hei­mir ska­pa­de en fi­lo­so­fi av hur vi ska spe­la fot­boll och den mås­te vi hål­la fast vid. För­lo­rar vi den för­lo­rar vi allt.

”Kän­ner ex­trem stolt­het”

När Sport­bla­det pra­tar med den is­länds­ke na­tio­nal­hjäl­ten be­fin­ner han sig i Do­ha, Qa­tar. Där, på idid­rotts­me­di­cins­ka cent­ru­met Aspe­tar, till­br­till­bring­a­de den 29-åri­ge mitt­fäl­ta­ren­fäl­ta­ren i pri­prin­cip he­la maj för att slic­ka så­ren ef­ter en ska­de­fylld sä­song. Gun­nars­gun­nars­son spe­la­de ba­ra 20 mat­cher när Car­difcar­diff, som han till­hört se­dan 2011, tog kli­vek­li­vet till Pre­mi­er Le­a­gue. – Det­de var verk­li­gen då­lig tajm­ning.ning. Först ska­da­de jag vris­ten, tv­tving­a­des till en ope­ra­ton och vvar bor­ta i när­ma­re fy­ra mån­na­der. Jag kom till­ba­ka i slu­tet av sä­song­en, spe­la­des sju mat­cher och ha­de hit­tat for­men... Ja, då blev jag ska­dad igen. Jag vred till knät och ska­da­de me­nis­ken. Jag viss­te att det skul­lesk bli tufft att kom­ma till­ba­ka,ba­ka, men nu är jag näs­tan där. Var­för val­de du att skö­ta re­hab­trä­ning­en i Qa­tar? Räk­nar du med att kun­na spe­la VMpre­miä­ren? Att som lag­kap­ten le­da Is­land i na­tio­nens förs­ta Vm-slut­spel... Är det stör­re än en dröm?

– Ja, jag kän­ner en ex­trem stolt­het. Jag för­vän­ta­de mig in­te att det skul­le hän­da och ser verk­li­gen fram emot VM. Det blir spe­ci­ellt för mig, min fa­milj och al­la som har va­rit in­vol­ve­ra­de i min kar­riär. Är er­fa­ren­he­ten från Em-slut­spe­let vik­tig?

– Ja, vi lär­de oss myc­ket och tar med oli­ka bi­tar som kan hjäl­pa oss. Lyc­kas vi med det kan vi läm­na VM med hög­bur­na hu­vu­den. Er­fa­ren­he­ten har gjort al­la än­nu mer pro­fes­sio­nel­la. I EM över­ras­ka­de vi många. Ing­en för­vän­ta­de sig att vi skul­le slå Eng­land och för­hopp­nings­vis kan vi hit­ta på nå­got spe­ci­ellt även i VM. Vi vill få det is­länds­ka fol­ket att le igen. Ni har ham­nat i en tuff grupp med Ar­gen­ti­na, Ni­ge­ria och Kro­a­ti­en... – Det in­såg vi re­dan vid lott­ning­en, men i ett VM finns det ba­ra svå­ra mat­cher. Ar­gen­ti­na har pres­sen på sig och al­la kom­mer att tit­ta på Lio­nel Mes­si, vad han ska hit­ta på. Ni­ge­ria är ett fy­siskt starkt lag som på al­la po­si­tio­ner har spe­la­re från de sto­ra klub­bar­na i Eu­ro­pa. Kro­a­ti­en har vi mött någ­ra gång­er och lärt oss av det. Vi är med­vet­na om att vi mås­te spe­la på topp, men tror på oss själ­va. Det är den at­ti­ty­den vi mås­te ha, att allt är möj­ligt. Jo, det har ni be­vi­sat många gång­er ti­di­ga­re. Vil­ket lag vin­ner Vm-guld? Det är okej om du sva­rar Sve­ri­ge... – Ha, ha, ha, ni har ett bra lag, men det kom­mer nog att hand­la om de van­li­ga län­der­na. Tyskland, Bra­si­li­en, Frank­ri­ke, Bel­gi­en, Spa­ni­en... Men för­hopp­nings­vis dy­ker det upp fler al­ter­na­tiv. Var­för in­te Is­land och Sve­ri­ge?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.