DET KRÄVS ETT MI­RA­KEL

I N T E E N S E N G E L S M Ä N N E N S JÄLVA T RO R PÅ G U L D L Ä N G R E

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Boh­man

Ni minns hur det lät förr i ti­den?

”De själv­go­da eng­els­män­nen tror väl att de är favoriter som van­ligt”, var en gi­ven kom­men­tar när ett stort mäs­ter­skap snac­ka­des upp på ar­bets­plat­ser, läk­ta­re och pu­bar. Fak­tum är ett en och an­nan då­ligt upp­da­te­rad fot­bollstit­ta­re fort­fa­ran­de an­tar att så är fal­let.

Så är det för­stås in­te. Det är go­da tolv år se­dan – när den sista gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen tog sig an VM 2006 – som Eng­land på all­var trod­de sig va­ra en se­ger­kan­di­dat in­för en tur­ne­ring. Se­dan dess har de kon­ti­nu­er­ligt me­di­ok­ra re­sul­ta­ten bru­tit ner all even­tu­ell chau­vi­nis­tisk själv­god­het som fanns kvar i det gam­la im­pe­ri­et. EM 2008: in­te ens kva­li­fi­ce­ra­de. VM 2010: kros­sa­de av Tyskland i åt­ton­de­len. EM 2012: hemskic­ka­de av Ita­li­en ef­ter straf­far i kvar­ten. VM 2014: ut­slag­na re­dan i grupp­spe­let. EM2016: EM 2016: för­ned­ra­de­av­för­ned­ra­de­av Is­landi­is­landi åt­ton­de­len. Med det i färskt min­ne är för­re stor­spe­la­renstor­spe­la­ren och Bbc-ex­per­ten Alan She­a­rer in­te sär­skilt hopp­full.

– Det eng­els­ka fol­ket har inga sto­ra för­vänt­ning­ar på la­get. Fol­ket vet vad vi har och att vi kom­mer va­ra bätt­re om fy­ra år än vad vi är nu. Om ba­ra lands­la­get kan vi­sa nå­gon form av för­bätt­ring och spe­lar­na ger allt i som­mar så kom­mer all­män­he­ten va­ra nöjd, sä­ger han.

18 Vm-de­bu­tan­ter i trup­pen

Där­för be­trak­tas som­ma­rens be­gi­ven­het näs­tan som en lä­ro­peng in­för fram­ti­den. För­bunds­kap­ten Ga­reth Sout­h­ga­te, som flyt­ta­des upp från trä­nar­rol­len i U21-lands­la­get, är en lämp­lig le­da­re för det­ta om­star­ta­de lands­lag. Sout­h­ga­te, 47, skic­kar den tred­je yngsta eng­els­ka Vm-trup­pen ge­nom ti­der­na till Ryss­land. Blott fem spe­la­re har över­levt från det ut­skäll­da gäng som gjor­de bort sig i Bra­si­li­en för fy­ra år se­dan: Ga­ry Ca­hill, Ra­he­em Ster­ling, Phil Jo­nes, Jor­dan Hen­der­son och Dan­ny Wel­beck. I öv­rigt är ut­rens­ning­en to­tal – he­la 18 Vm-de­bu­tan­ter tar plats i Eng­lands trupp. Ing­en spe­la­re har gjort fler än 15 mål (Dan­ny Wel­beck) un­der sin lands­lags­kar­riär.

– Det här är en trupp som känns spän­nan- de. Det är en ung grupp, men med ett par rik­tigt vik­ti­ga äld­re spe­la­re som gör att ba­lan­sen i trup­pen är bra. Bå­de vad gäl­ler er­fa­ren­het och ka­rak­tär, men ock­så ut­i­från po­si­tio­ner­na i la­get, sä­ger Sout­h­ga­te.

Pe­ta­des kall­blo­digt

Trupput­tag­ning­en har än­då in­ne­bu­rit sed­van­li­ga slit­ning­ar. Ojäm­ne Jack Wils­he­re och formsvage Joe Hart pe­ta­des kall­blo­digt då Sout­h­ga­te helt en­kelt in­te vär­de­rar du­on sär­skilt högt.

– Vad gäl­ler Joe... vi har tre and­ra mål­vak­ter med väl­digt fi­na sä­song­er ba­kom sig och jag ställ­des in­för ett val: Ska jag be­hål­la Joe och få in hans er­fa­ren­het, el­ler ba­ra ge de tre mål­vak­ter­na som fak­tiskt haft en bätt­re sä­song chan­sen? Då kän­de vi att al­la de and­ra tre bor­de få va­ra med tack va­re de­ras pre­sta­tio­ner.

De yng­re gar­det är för­stås be­låt­na över upp­läg­get.

– He­la trup­pen kan knapp bär­ga sig. Al­la tyc­ker att det ska bli så spän­nan­de med ett så ungt lag. Sout­h­ga­te ger oss myc­ket fri­het på pla­nen, sär­skilt till de of­fen­si­va spe­lar­na, sä­ger Man­ches­ter Uni­teds Mar­cus Rash­ford, 20.

I öv­rigt har för­bunds­kap­te­nen ut­märkt sig som en öp­pen, de­mo­kra­tisk le­da­re. Han har eli­mi­ne­rat all form av ka­da­ver­di­sci­plin. Inga på­bud om mo­bil­te­le­fo­ner el­ler tv-spel.

– Jag gil­lar in­te mas­sa reg­ler. Spe­lar­na för­står själ­va vad som är an­svars­fullt be­te­en­de.

Han läg­ger sig hel­ler in­te i vad spe­lar­na gör på fri­ti­den.

– Fö­re EM 1996 tog jag ett par da­gar i Ma- ga­luf. Så det vo­re hyck­le­ri av mig att be­rät­ta för and­ra om hur de ska för­be­re­da sig in­för tur­ne­ring­en. Det är far­ligt att krä­va för myckk-myc­ke­tet ”pro­fes­sio­na­lism” av spe­lar­na. Att de all­tid ska gö­ra rätt sa­ker. De be­hö­ver få stänga av och jag är in­te in­tres­se­rad av vad de gör mel­lan Pre­mi­er Le­a­gue-sä­song­en slu­tar och Vm-för­be­re­del­ser­na star­tar.

Dä­re­mot var­nar han trup­pen för att bli allt­för in­svep­ta i so­ci­a­la me­di­er och dess of­ta gif­tigt svart­vi­ta verk­lig­het.

– Jag vet in­te vad det skul­le ge spe­lar­na att lä­sa mas­sa kom­men­ta­rer. Det är sånt som ska­par press och mi­sär i li­vet. So­ci­a­la me­di­er är of­ta ne­ga­ti­va mil­jö­er och var­för skul­le du vil­ja bju­da in det i li­vet? Är det verk­li­gen bra att lä­sa al­la smä­del­ser?

”Mås­te va­ra re­a­lis­tis­ka”

Ut­i­från fram­står det som att Sout­h­ga­te och la­get an­vän­der VM i Ryss­land som ett slags för­be­re­del­se in för EM 2020. I Eng­land är det över hu­vud ta­get in­te tal om att vin­na mäs­ter­ska­pet. Ett avan­ce­mang till kvarts­fi­nal räk­nas som en fram­gång, om du frå­gar spelar­trup­pen.spelar­trup­pen.

– Vi be­hö­ver va­ra re­a­lis­tis­ka ef­tersom det finns många bra lag i VM och vå­ra mäs­ter­skaps­re­sul­tat har in­te va­rit fan­tas­tis­ka de se­nas­te åren, sä­ger Man­ches­ter Ci­tys hö­ger­back Ky­le Wal­ker.

27-åring­en är öd­mjuk, näs­tan de­fen­siv vad gäl­ler Eng­lands chan­ser i som­mar.

– Jag hop­pas att vi går så långt vi kan, men vi­må­ste­vi­mås­te va­ra re­a­lis­tis­ka. Det krävs ett­mi­ra-ett­mi­ra­kel­kel om vi ska vin­na VM, även om vi har spe­la­re som skul­le kun­na gö­ra det, sä­ger Wal­ker och fort­sät­ter:

– Trup­pen spe­lar ju än­då i vad som tro­li­gen är värl­dens bäs­ta li­ga. Så vi har väl­digt bra spe­la­re, men har vi verk­li­gen er­fa­ren­he­ten som krävs för att gå långt i mäs­ter­skap? Nej, det har vi in­te. In­te de se­nas­te åren. Wal­kers slut­sats är där­för själv­klar. – Vi har pra­tat myc­ket om det i la­get. Eng­land har in­te vun­nit en slut­spels­match på Gud vet hur många år. Så för oss vo­re det verk­li­gen ett steg i rätt rikt­ning att vin­na en slut­spels­match i Ryss­land.

Förr trod­de många på Eng­land. Sen trod­de Eng­land på Eng­land. Nu tror in­te ens Eng­land på Eng­land. – Det krävs ett mi­ra­kel om vi ska vin­na VM, sä­ger hö­ger­bac­ken Ky­le Wal­ker.

Ry­man Le­a­gue North di­vi­sion, Con­fe­ren-con­fe­rence, Le­a­gue Two, Le­a­gue One och Cham­pi­on-cham­pi­ons­hip. Mål­vak­ten Nick Po­pe­pe hann dy­ka ner i all ler­väl­ling och be­sö­kaa al­la av-av­kro­kar när han har­va­de sigg ige­nom samt­li­ga eng­els­ka proffsdi­vi­sio­ner. ivi­sio­ner.

– Jag spe­la­de på små­or­terr­ter som in­te ens är ut­sat­ta på kar­tor.rtor. Det var tio per­so­ner och en hun­dund som tit­ta­de, lik­som.

Som 16-åring fick han kal­la han-han­den av Ipswich och tving­a­de­sa­des för-för­li­ka sig med en del­tids­sats­ningts­ning på fot­bol­len.

– Jag plug­ga­de på uni­ver­si­te­ter­si­tet i tre år. Sen job­ba­de jag vid si­dan av fot­bol­len.ot­bol­len. Ett tag var jag mjölkbud. Jag åk­te runt­nt med mjölk­bi­len. Nattrun­dan i Cam­bridgeshi­re.shi­re. Det gav in­te många ören.

Sam­ti­digt som and­ra i han­sans ung­doms­ge­ne-ung­doms­ge­ne­ra­tion dril­la­des till väl­ut­bil­da­del­da­de spe­la­re i stor­klub­bar­nas lyx­i­ga aka­de­mi­er­mi­er fick den gäng-gäng­li­ge Po­pe mä­ta sig mot vä­der­bit­na­vä­der­bit­na cen­ter-cen­ter­tan­kar i de läg­re di­vi­sio­ner­nasr­nas straff­om­rå­den.

– Un­der en treårs­pe­ri­o­dod spe­la­de jag 150 se­ni­or­mat­cher. Det skul­lee ald­rig hän­da i en aka­de­mi. På så vis komm jag in i vux­en-vux­en­fot­bol­len re­dan från ung ål­der.ål­der. Det blev en tram­po­lin där jag kun­de hop­pa upp ett par steg i min ut­veck­ling.

Lägst ran­kad av al­laa i PL

Charl­ton ploc­ka­de uppp ho­nom när klub-klub­ben star­ta­de om i Le­a­gu­ee One, men de fem åren för­vand­la­des till enn lå­ne­ka­ru­sell där Po­pe skic­ka­des runt till Har­row, Wel­ling Uni­ted, Cam­bridge Uni­te­da,ni­te­da, Al­ders­hot Town, York Ci­ty och Bu­ry.y. In­te di­rekt ett cv som fick Pre­mi­er Le­a­gue-gue-klub­bar­na att suk­ta ef­ter hans tjäns­ter.

Än­då val­de Burn­leys ma­na­ge­ra­na­ger Se­an Dyche, som all­tid hål­ler ett öga öp­pet på de läg­re di­vi­sio­ner­na, att 2016 ta in Nick Po­pe som back up för giv­ne Tom He­a­ton.aton. När sä­song­en 2017/18 drog i gång var Po­pe in­te ba­ra Pre­mi­er Le­a­gues lägst ran­ka­de mål­vakt, han var san­no­likt se­ri­ens lägst ran­ka­de re­serv­mål­vakt. Så när He­a­ton ska­da­de ax­eln un­der sen­som­ma­ren var många fort­fa­ran­de­fort­fa­ran­de­o­säk­ra­o­säk­ra på hans er­sät­ta­re.

35 mat­cher se­na­re ha­de Burn­ley, myc­ket tack va­re Po­pes sen­sa­tio­nel­la mål­vakts­spel, för förs­ta gång­en på över 50 år kva­li­fi­ce­rat sig för Eu­ro­pa. 26-åring­en är den eng­els­ke mål­vakt som pre­ste­rat över­läg­set bäst i Pre­mi­er Le­a­gue. Po­pe höll nol­lan i tolv li­ga­mat­cher.

– Du dröm­mer om att spe­la, in­te sit­ta på bän­ken. För­sva­ret har va­rit fan­tas­tiskt och verk­li­gen job­bat för mig se­dan jag kom in i la­get. Vi för­sva­rar må­let med vå­ra krop­par in på ba­ra mål­lin­jen. Vad mer kan en mål­vakt öns­ka sig? frå­gar sig Po­pe öd­mjukt.

Snabbspo­lat

Trä­na­ren Dyche för­sö­ker in­te ens låt­sas som om suc­cén var vän­tad.

– In­te för att jag tviv­la­de på ho­nom som mål­vakt, ut­an för att det är väl­digt tufft i Pre­mi­er Le­a­gue. Det är svårt att ve­ta om spe­la­re kan gå rakt in. Men Po­pe är ty­pen som kun­de le­ve­re­ra di­rekt.

I maj kom så be­lö­ning­en. Ga­reth Sout­h­ga­te hål­ler pre­sta­tio­ner hög­re än me­ri­ter, vå­ga­de pe­ta ve­te­ra­nen Joe Hart och tog ut Po­pe som en av tre eng­els­ka VMmål­vak­ter. Han har – väl fram­me i eli­ten – snabbspo­lat sig fram i kar­riä­ren. Är det in­te för myc­ket att ta in på en och sam­ma gång?

Först tog han run­dor som mjölkbud.

Se­dan jäk­ta­de han sig fram ige­nom samt­li­ga di­vi­sio­ner.

Nu ru­sar Nick Po­pe till VM för Eng­land.

– Jag trod­de ald­rig att den da­gen skul­le kom­ma, sä­ger mål­vak­ten.

–Jag har lärt mig att ba­ra nju­ta och glöm­ma allt surr runt om­kring. Det är ba­ra 90 mi­nu­ter på en plätt gräs. Gå ba­ra ut och vi­sa vem du är. Det är nå­got jag lärt mig se­dan jag kom till Burn­ley: var in­te rädd för ut­ma­ning­en, om­fam­na den och vå­ga vi­sa vem du är. Fak­tum är att fle­ra brit­tis­ka tid­ning­ar kam­pan­jat för Po­pe som förste­mål­vakt un­der tur­ne­ring­en. – Det här är in­te nå­got som jag, i bör­jan av sä­song­en, ens skul­le vå­ga dröm­ma om. Ing­en skul­le nå­gon­sin ha fått för sig att skri­va el­ler pra­ta om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.