SÅ­DAN FAR SÅ­DAN SON? THI­A­GO

Ma­zin­ho: Jag ha­de själv­klart ve­lat se Thi­a­go i den bra­si li­ans­ka trö­jan I dag är jag även en sup­por­ter av det spans­ka lands­la­get MA ZIN HO BRA­SI­LI­EN 2014: En­ligt mig var det som hän­den­de 2014 en en to­tal ka­ta­strof. Vi ha­de ald­rig för­väntattat oss att fö

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Alex­an­dra Jon­son

Thi­a­go var ba­ra tre år gam­mal när pap­pa kom hem från USA med en guld­me­dalj. Där och då fanns in­te ens tan­ken att även Thi­a­go en dag skul­le spe­la i ett VM.

– Jag vil­le att mi­na sö­ner skul­le ha kul, det var det vik­ti­gas­te, be­rät­tar Ma­zin­ho när Sport­bla­det träf­far ho­nom i Bar­ce­lo­na.

Till­sam­mans med sin två år yng­re lil­le­bror, Ra­fael ”Ra­fin­ha” Al­can­ta­ra som i dag spe­lar för In­ter i Se­rie A, var Thi­a­go all­tid med på pap­pas fot­bolls­trä­ning­ar.

– Vi stan­na­de en tim­me ef­ter trä­ning­en för att spe­la, så att de skul­le va­ra tröt­ta när vi kom hem, för­kla­rar Ma­zin­ho.

Men till slut räck­te in­te fot­bolls­spe­let ef­ter trä­ning­ar­na, Thi­a­go och Ra­fa vil­lee ald­rig slu­ta spe­la och fort­sat­te även i hem­met. Ma­zin­hos en­da ut­väg för att få li­te lugn och ro var att sät­ta si­na sö­ner i en fot­bolls­sko­la. Ef­ter att Ma­zin­ho av­slu­tat sin fot­bolls­kar­riär 2001 bo­sat­te sig fa­mil­jen i byn Ni­grán ut­an­för Vi­go i nor­ra Spa­ni­en där Ma­zin­ho ti­di­ga­re spe­lat för Cel­ta Vi­go. Han bör­ja­de då job­ba i byns fot­boll­sko­la Ureca där sö­ner­na bör­ja­de spe­la, även den spans­ka lands­lags­spe­la­ren Rod­ri­go Mo­re­no skul­le an­slu­ta till klub­ben, tack va­re Ma­zin­ho.

– Jag tog Rod­ri­go och hans fa­milj till Spa­ni­en när han var tolv år. Jag spe­la­de fot­boll med hans pap­pa och vå­ra fa­mil­jer var väl­digt nä­ra, så när jag bör­ja­de job­ba med Ureca, bjöd jag in Rod­ri­go. Idén med fot­bolls­sko­lan var att de skul­le ha kul, vårt mål var ald­rig att gö­ra Rod­ri­go el­ler de and­ra till pro­fes­sio­nel­la fot­boll­spe­la­re.

”De var all­tidd till­sam­mans”

De tre poj­kar­na­na bil­da­de snabbt en spe­ci­ell vän­skapp och på pla­nen bör-bör­ja­de lil­la Ureca gö­raö­ra stor­dåd och vin­na mot de störs­ta­ta klub­bar­na i Ga­li-ga­li­ci­en, där­iblandd Cel­ta Vi­go. Vid 14-års ål­der ploc­ka­desc­ka­des Thi­a­go upp av FC Bar­ce­lo­na­lo­na och ett år se­na­re följ­de lil­le­bror­san Ra­fin­ha sam­maa väg me­dan Rod­ri­go gick vi­aa Cel­ta in­nan han ham­na­de i Re­al Madrids ung­dom­sa­ka­de­mi. mi.

I som­mar åkerr bå­de Thi­a­go och Rodri­od­ri­go till Ryss­land fö­r­ör att re­pre­sen­te­ra Spa­ni­e­na­ni­en i VM me­dan Ra­fin­ha, som valt att re­pre­sen­te­ra Bra­si­li­en, pre­cis mis­sa­de en plats i Vm-trup­pen.

– Det var när Thi­a­go, Ra­fa och Rod­ri­go bör­ja­de spe­la till­sam­mans som jag först såg att det var nå­got an­norlun­da med dem, att de ha­de en spe­ci­ell ta­lang. De ska­pa­de en väl­digt stark vän­skap och för mig har Rod­ri­go bli­vit som en bror­son och de tre ser varand­ra som ku­si­ner. Det har va­rit otro­ligt att få se dem ut­veck­las och upp­nå allt de har in­om fot­bol­len, be­rät­tar Ma­zin­ho Hur vik­tigt tror du att det va­rit för Thi­a­go, Ra­fa och Rod­ri­go att de haft varand­ra un­der si­na kar­riä­rer? – Jag tror det har va­rit en fan­tas­tisk si­tu­a­tion för dem, på så vis har de har all­tid va­rit om­ring­a­de av fa­milj. Som barn var Thi­a­go, Ra­fa och Rod­ri­go all­tid till­sam­mans. Rod­ri­go bod­de väl­digt nä­ra oss och var vi än åk­te gjor­de vi det till­sam­mans. Fa­milj är det all­ra vik­ti­ga­re och jag tror att det är där­för de all­tid­tid hål­lit sig ppå rätt ba­na, för de har stö­det av fa­mil­jen och av varand­ra. Hur var de när de var små?

– De var väl­digt täv­lings­in­rik­ta­de. De vil­le all­tid vin­na. Bå­de Thi­a­go och Ra­fa ha­de star­ka ka­rak­tä­rer men de stod ock­så varand­ra otro­ligt nä­ra och var fan­tas­tis­ka per­so­ner. Det var fun­da­men­talt att de fick en bra upp­fost­ran och ut­bild­ning. Det har va­rit väl­digt vik­tigt för mig, att de har bra vär­der­ning­ar och vet hur de ska upp­fö­ra sig.

”Ex­tremt stolt”

Vad för råd har du gett dem som du lär­de dig från din kar­riär? – Att ha kul när du spe­lar och ta ditt an­svar. Det har va­rit nyc­keln för mig he­la mitt liv, jag äls­kar fot­boll det är jät­te­kul men du mås­te även ta ditt an­svar. Vil­ken roll an­ser du att du haft i att di­na sö­ner bli­vit pro­fes­sio­nel­la fot­bolls­spe­la­re? – Fot­bol­len har all­tid fun­nits runt dem sen de var små. Vi var all­tid vid fot­bolls­pla­ner, fot­boll är vårt liv. Jag för­sök­te spe­la så myc­ket med dem som jag kun­de när de var små, jag har spen­de­rat myc­ket tid med dem och gett dem många råd. Så på det vi­set är det väl tack va­re mig de blev så fot­bolls­in­tres­se­ra­de, men jag vil­le ba­ra att de skul­le ha kul… och tröt­ta ut sig, så jag kun­de få vi­la li­te. Du har två sö­ner som är fot­bolls­proffs i topp­klub­bar i Eu­ro­pa och nu ska den ena av dem åka och spe­la i ett VM… du mås­te va­ra en stolt pap­pa? – Jag är ex­tremt stolt över bå­da två. Att ha två sö­ner som är fot-

BAR­CE­LO­NA. För 24 år se­dan blev Ma­zin­ho världs­mäs­ta­re med Bra­si­li­en.

i år kan hans älds­te son, Thi­a­go Al­can­ta­ra, föl­ja i fa­derns fot­spår.

Fast för ett an­nat land.

bolls­spe­la­re, bo en som re­pre­sen­te­rar Spa­ni­en en som so re­pre­sen­te­rar Bra­si­li­en… det är helt otro­ligt. lig Visst ha­de jag fö­re­dra­git att bå­da spe­la­de för fö Bra­si­li­en, men si­tu­a­tio­nen med Thi­a­go var väl­digt vä spe­ci­ell. Vid tid­punk­ten vil­le Bra­si­li­en in­te in kal­la ho­nom till lands­la­get ef­tersom han ha­de ha fått he­la sin fot­bolls­ut­bild­ning ut­an­för lan­det la och där­för val­de han att re­pre­sen­te­ra Spa­ni­en. Sp Även Ra­fa spe­la­de i de spans­ka ung­doms­lands­la­gen do till U19, men val­de se­dan Bra­si­li­en, si ett be­slut han är väl­digt nöjd med. Thi­a­go har sin plats i Spa­ni­en men det var tufft för Ra­fa R att ta en Vm-plats den här gång­en. Visst ha­de ha det va­rit en dröm att få se de bå­da i ett VM.

” Nu är han en nyc­kel­spe­la­re”

Så om si­tu­a­tio­nen var an­norlun­da ha­de du öns­kat att se Thi­a­go spe­la med Bra­si­li­en i stäl­let för Spa­ni­en? – Själv­klart, jag ha­de ve­lat att han gick samm ma väg som jag gjort och få upp­le­va hur det är at att va­ra en bra­si­li­ansk lands­lags­spe­la­re, men fo fot­bol­len är som den är och si­tu­a­tio­nen för T Thi­a­go var väl­digt an­norlun­da. Men nu är han en nyc­ke­spe­la­re för Spa­ni­en och i dag är jag äv även en sup­por­ter av det spans­ka lands­la­get. Som en Vm-ve­te­ran vad ger du för råd till Thi­a­go in­nan han åker till Ryss­land? – Att han ska spe­la sin fot­boll, för­sö­ka först stå spe­let så bra som möj­ligt och för­stå hur pri­vi vi­le­gi­e­rad han är för det är väl­digt få fot­bolls­sp spe­la­re som får chan­sen att spe­la i ett VM. Spa­ni­en har en väl­digt stark Vm-trupp där Thi­a­go och Rod­ri­go in­går, vad för för­vänt­ning­ar har du på dem? – Jag har inga för­vänt­ning­ar ut­an det hand­la lar om att de ska nju­ta och ha kul, sen om de äv även vin­ner så är det ba­ra än­nu bätt­re. Men de det vik­ti­gas­te är att de nju­ter av det här mäs­te ter­ska­pet och gör sitt bäs­ta för Spa­ni­en.

Hur ser du på Spa­ni­ens chan­ser?

BRA­SI­LI­EN 2018: Jag för­vän­tar mig att de ska bli mäs­ta­re. Det finns fem lands­lag som slåss om det: Spa­ni­en, Frank­ri­ke, Tyskland, Bra­si­li­en och Ar­gen­ti­na. De har allt som krävs för att bli mäs­ta­re. Sen kan nå­gon över­ras­ka som Bel­gi­en, de har ett bra...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.