”JAG ÄR JÄT­TEÖ­VER­RAS­KAD! SA­LAH VAR LIK­SOM ING­ET SÄR­SKILT”

Fotbolls VM - - Ryss­lands­gui­de - Per Boh­man per.boh­man@af­ton­bla­det.se

MHan var över­läg­sen på att ska­pa chanser även i Ba­sel. En ex­pert. Men han sat­te ju en väl­digt li­ten del av lä­ge­na.

oha­med Sa­lah är VM: s he­tas­te fot­bolls­spe­la­re.

I Sve­ri­ge sit­ter en gam­mal lag­kam­rat och kli­ar sig i hu­vu­det.

– Jag är över­ras­kad över att han bli­vit så här bra. Jät­teö­ver­ras­kad! Han var lik­som ing­et sär­skilt, sä­ger Mal­mö FF: s Be­h­rang Sa­fa­ri.

Hös­ten 2012 be­fann sig Be­h­rang Sa­fa­ri fy­siskt i bel­gis­ka An­der­lecht men men­talt vand­ra­de tan­kar of­ta till Schweiz. Ett år ti­di­ga­re ha­de den svens­ke lands­lags­för­sva­ra­ren läm­nat Ba­sel och han höll fort­fa­ran­de nä­ra kon­takt med de gam­la lag­kam­ra­ter­na i den schwei­zis­ka stor­klub­ben. Allt of­ta­re bör­ja­de sam­ta­len kret­sa kring ett ob­skyrt ny­för­värv från Egyp­ten.

– Jag vil­le till­ba­ka till Ba­sel­sel och var för­stås ny­fi­ken. Al­la snack­nac­ka­de om den här nye, snab­be spe-spe­la­ren i la­get. Det var nå­got spe-spe­ci­ellt med ho­nom för­stod jag. ag. Ba­sel har häm­tat in fle­ra a spe­la­re från Egyp­ten: bland and­ra Mo­ha­med El­neny, Omar Ga­ber och Sa­lah. Hur kom­mer det sig? – Ba­sel är fan­tas­tis­ka på att tt scou­ta. De har stor kun­skap ap om spe­la­re på and­ra kon­ti­nen­ter och of­ta kän­de man som spe­la­re: ”Vad fan är det här för värv­ning?”, men sen var det näs­tan all­tid enormt bra spe­la­re.

”In­te myc­ket re­spekt”

Som­ma­ren 2013 ha­de Sa­fa­ri ord­nat en åter­komst till Ba­sel. Visst märk­te han att Sa­lah ha­de en syl­vass speed och in­såg var­för lag­kam­ra­ter­na haj­pat ho­nom, men svens­ken ha­de än­då vun­nit ligan tre ra­ka sä­song­er (2008-2011) i klub­ben och stod långt över yng­ling­en i om­kläd­nings­rum­mets hi­e­rar­ki. – Han var lik­som ing­et sär­skilt. Jag var på ett hög­re sta­di­um i min kar­riär och i Bba­sel och jag kan är­ligt sä­ga att jag in­te ha­de särs sär­skilt myc­ket re­spekt för ho­nom som spe­la­re. Ja Jag be­hand­la­de Sa­lah s som vem som helst på p pla­nen. På trä­ningsp pla­nen stäng­de jag hon nom med min snabb­het oc och tänk­te in­te på att jag mö möt­te Mo­ha­med Sa­lah. Va Var han do­mi­nant? – Han ha­de in­te va­rit det när jag kom ko och in­te hel­ler i bör­jan av vår ge­men­sam­ma tid i Ba­sel. Duk­tig, men of­ta bän­kad och spe­la­de säl­lan mat­cher från start. Men jag märk­te att fan­sens kär­lek för ho­nom väx­te allt snab­ba­re. Hur var han som per­son? – Väl­digt blyg. Lugn och till­ba­kadra­gen, även om han bör­ja­de slapp­na av mer och mer. Ex­tremt öd­mjuk och väl­digt vän­lig mot al­la män­ni­skor. Det fick han stor re­spekt för. Det kän­des som att al­la äls­ka­de ho­nom tack va­re det. För att han var snäll och vi­sa­de re­spekt för and­ra män­ni­skor. Mås­te man in­te ha vas­sa­re arm­bå­gar i proffsli­vet?

– Han ha­de i al­la fall inga arm­bå­gar. Han var ba­ra sig själv. Det var på pla­nen Sa­lah vi­sa­de vem han var.

Vid den här ti­den var Ba­sel en stän­dig del­ta­ga­re i Cham­pi­ons Le­a­gue-slut­spe­len och över­pre­ste­ra­de of­ta sett till klub­bens – i jäm­fö­rel­se med kon­ti­nen­tens jät­tar – mag­ra re­sur­ser.

Sa­fa­ri kän­de att Sa­la­hs egen­ska­per blomst­ra­de när Ba­sel sat­tes på hår­dast test.

– Han ha­de det där, vad ska man sä­ga... in­ter­na­tio­nel­la över sig. Han ha­de in­te re­spekt för nå­gon på pla­nen. Sa­lah gjor­de

vad han vil­le mot vem han vil­le ute i Eu­ro­pa un­der den hös­ten. Bor­ta­mat­chen mot Chel­sea glöm­mer jag ald­rig. Han ha­de en fruk­tans­värd lek­stu­ga mot Ashley Co­le. Vad var det som ut­märk­te ho­nom? – Jag var väl­digt snabb då, men märk­te än­då att, jo, Sa­lah är snab­ba­re än jag. Det märk­li­ga är att hans speed blev än­nu tyd­li­ga­re med bol­len fram­för sig. Li­te som på Mes­si var den klist­rad vid föt­ter­na när han ba­ra drog i väg.

Det blev tyd­ligt för al­la in­blan­da­de att Sa­lah in­te skul­le bli kvar i Schweiz sär­skilt länge.

– Helt up­pen­bart. Sista må­na­der­na var det ga­let många stor­klub­bar som drog i ho­nom.

Mål­re­kord i PL

Chel­sea be­ta­la­de drygt 100 mil­jo­ner kro­nor för egyp­ti­ern som dessvär­re ald­rig fick fa­son på si­na för­må­gor un­der José Mou­rin­ho i Lon­don. Han ha­de rus­kig fart, ab­so­lut, men pro­du­ce­ra­de knappt någ­ra po­äng. Nå­got år se­na­re skep­pa­des Sa­lah ut på å lån till Fi­o­ren­ti­na. Un­der de tre åren i Ita­li­en, , först i Flo­rens och se­dan i Ro­ma, kom den hårt ar­be­tan­de yt­tern

till sin rätt och no- te­ra­des för runt 15 li­gamål­mål per sä­song.

I som­ras köp­te Li­ver­pool ool loss ho­nom och res­ten ten kän­ner ni till. När snabb­he­he­ten kom­bi­ne­ra­des medd skär­pa gick det in­te att stop­paa ho­nom. Sa­lah tråck­la­de, pla­ce­ra­de­a­de och dun­ka­de in 32 li­ga­mål, sprang sön­der allt mot­stånd i Cham-cham­pi­ons Le­a­gue och rös­ta­des ös­ta­des fram till Pre­mi­er Le­a­gue­sues bäs­ta spe­la­re. På An­fi­eld gall­skrek allskrek publi­ken skämt­samt att de skul­le kon­ver­te­ra till islamslam om mus­li­men Sa­lah fort­sat­tet­te ösa in mål. Hem­ma i Mal­mö mö satt Be­h­rang Sa­fa­ri och h för­sök­te grep­pa den for­ne lag­kam­ra­tens ut­veck­ling.

– Jag är över­ras­kad över­ver att han bli­vit så här bra. Jät­teö­ver­ras­kad!

Var­för?

– Ha­han var över­läg­sen över­lä på atatt ska­pa­pa cchan­ser även i Ba­sel. B En ex­pert e på det. Men han sat­te ju en väl­digtväld li­ten del av lä­ge­na. Nu­me­ra­ra får hhan up­pen­bar­li­gen till det. För spo­ling­en som för fem år sedse­dan käm­pa­de om en start­pl­plats i Ba­sel räk­nas nu som vvärl­dens tred­je bäs­ta spe­la­re eef­ter Cristi­a­no Ro­nal­do och Lli­o­nel Mes­si. – Ef­fek­ti­vi­te­ten fram­för mål ha­har gjort ho­nom till en av värl­dens­dens bäs­ta spe­la­re. Det är in­te ba­ra­ra må­len­må­len. Han har ju ett fint öga ock­så,så, och slå­slår många as­sist. Hat­ten av: jag är ex­tremt glad för Mo­hameds skull.

En mil­jon rös­ter rö i pre­si­dent­va­let

I hem­lan­det Egyp­ten, som han vän­tas bä­ra­ra i som­ma­rens VM ef­ter att själv skju­tit lan­det­det till mäs­ters­mäs­ter­ska­pet, är 26-åring­en po­pu­lär bort­om det be­grip­li­ga.be Det är ing­en över­drift­drift att stäl­la ho­nom på en – i en egyp­tisk kon­text – Nel­son­nels Man­de­la och Ma­hat­ma Gand­hi-ni­vå. Över en mil­jon rös­ta­de på ho­nom i pre­si­dent­va­let trots att han in­te var val­bar. I Ryss­land ställs Egyp­ten mot värd­na­tio­nen, Sau­dia­ra­bi­en och Uru­gu­ay. Be­h­rang Sa­fa­ri kom­mer föl­ja sin gam­la lag­kam­rat no­ga.

– Om Egyp­ten ska kun­na över­ras­ka be­ror det på Sa­lah. Han kan ge enormt myc­ket till sitt land.

STÖRST Mo­ha­med Sa­lah är omått­ligt po­pu­lär i hem­lan­det Egyp­ten. Så po­pu­lär att han fick en mil­jon rös­ter i pre­si­dent­va­let. Fo­to: AP, GET­TY IMA­GES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.