ANA­LY­SER FRÅN BANK & NIVA DI­REKT EF­TER VAR­JE MATCH

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Sport­bla­det stor­sat­sar på fot­boll­sVM i Ryss­land. Bland an­nat sän­der vi Vm-stu­di­on un­der he­la mäs­ter­ska­pet. – Det är ba­ra att gra­tu­le­ra tit­tar­na, sä­ger Sportbladets chef Pon­tus Carl­gren.

Snart bör­jar festen. Och om du häng­er på Sport­bla­det mis­sar du ing­et av det ro­li­ga.

I Vm-stu­di­on sam­lar vi in ana­ly­ser från Erik Niva och Si­mon Bank, di­rekt ef­ter var­je Vm-match. I stu­di­on i Stock­holm snac­kar Linn Nord­ström, Fred­rik Jöns­son, Fri­da Fa­gerlund och Da­vid Jes­per­son om mat­cher­na och vi kom­mer ha fle­ra spän­nan­de gäs­ter från fot­bolls-sve­ri­ge. – Det blir en na­tur­lig sam­lings­plats för dem som äls­kar att föl­ja mat­cher­na med oss i vår li­ve­rap­por­te­ring och dess­utom få de bäs­ta ana­ly­ser­na tätt in på mat­chern­mat­cher­na, sä­ger Pon­tus Carl­gren. Dess­dess­utom får vi in­slag di­rekt från det svens­ka läg­ret i Rryss­land där An­na Rydén och Pet­ra Thorén med fle­fle­ra be­va­kar Blå­gult. Mis­sa hel­ler in­te in­sla­ge­gen från Erik Niva och fo­to­gra­fen Pon­tus Oor­re un­der de­ras run­d­re­sa i Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.