Ström­berg lad­dad in­för sjät­te slut­spe­let: Jag kän­ner mig ung & fräsch, men... ” Det var un­ge­fär som po­li­ti­ken här i Ita­li­en, al­la fick skit, folk stäng­de av tv och ljud”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

BERGAMO. I som­mar gör han sitt sjät­te Vm-slut­spel som ex­pert­kom­men­ta­tor.

Men se till att nju­ta av Glenn Ström­bergs lju­va stäm­ma. Det finns risk att mäs­ter­ska­pet i Ryss­land blir hans sista.

– Jag får kän­na på det ef­ter VM. Det kan bli så att jag av­står de sto­ra tur­ne­ring­ar­na så att jag får li­te le­dig tid, sä­ger 58-åring­en.

Mid­da­gen är näs­tan uppä­ten, bå­de för­rät­ten med kött­bi­tar­na och os­tar­na från när­om­rå­det, och ”primo pi­at­to”, Ber­ga­mo­spe­ci­a­li­te­ten med pas­ta. Det är när ky­pa­ren kom­mer in med es­pres­son som Glenn Ström­berg släp­per bom­ben. VM i Ryss­land kan bli hans sista mäs­ter­skap.

– Jag kän­ner mig ung och fräsch, så jag ser mig som tv-ex­pert i många år fram­ö­ver. Men det går ju näs­tan i ett. Det är ligor och Cham­pi­ons Le­a­gue fram till slu­tet av maj, och sen är det di­rekt till VM som slu­tar nå­gon gång i mit­ten av ju­li. Och sen är det näs­tan igång di­rekt med Pre­mi­er Le­a­gue. Och sen star­tar det om igen med näs­ta sä­song och över 200 res­da­gar. Jag har en li­ten tan­ke om att av­stå de sto­ra mäs­ter­ska­pen fram­ö­ver.

Glenn Ström­berg har va­rit med i varten­da mäs­ter­skap se­dan EM i Eng­land 1996. Hans gam­la par­häst Staf­fan Lin­de­borg gjor­de sitt sista mäs­ter­skap un­der EM i Frank­ri­ke för två år se­dan. Ska nu näs­ta ve­te­ran ock­så för­svin­na?

”Är ny­fi­ken på EM 2020”

Glenn nic­kar, tve­kar, fun­de­rar. – Sam­ti­digt änd­rar sig så myc­ket i Eu­ro­pa nu, med EM på oli­ka or­ter och län­der 2020. Kan det bli ro­ligt? Ja, kanske är jag ny­fi­ken på det. Och sen är det VM i Qa­tar. Det är jag in­te så ny­fi­ken på i och för sig. Men det är ett stäl­le jag ald­rig va­rit på, och det är fy­ra mil till var­je match så man be­hö­ver in­te re­sa. Jag får se, jag får kän­na på det ef­ter Ryss­land. När jag har gjort klart det här Vm:et så… Men mäs­ter­ska­pen kan va­ra det förs­ta jag släp­per, så att jag får va­ra le­dig på som­ma­ren. Men ligor­na och Cham­pi­ons Le­a­gue kom­mer jag att hål­la på med för det tyc­ker jag är jät­te­ro­ligt.

Han av­slu­ta­de den ak­ti­va kar­riä­ren 1992. Näs­tan di­rekt på da­gen bör­ja­de då­va­ran­de Svt-che­fen Bosse Gent­zel lig­ga på för att få in Ata­lan­ta-spe­la­ren som ex­pert­kom­men­ta­tor. Men han tac­ka­de nej.

– Jag tac­ka­de nej he­la ti­den i prin­cip, jag gjor­de ba­ra någ­ra strö­mat­cher här i Ita­li­en de förs­ta åren. Och det var väl­digt bra, för du kan in­te gå in och kom­men­te­ra di­rekt ef­ter att kar­riä­ren är över. Sit­ta och pra­ta om spe­la­re du spe­lat med, spe­la­re jag bott ihop med i lands­la­get. Då kun­de jag ju ald­rig va­ra ob­jek­tiv. Så det var bra att jag lät bli.

”Jag var fast – det var kul”

Till Em-slut­spe­let i Eng­land 1996 lyc­ka­des Gent­zel dock till slut över­ta­la Ström­berg. I al­la fall del­vis. Han sa nej till grupp­spels­mat­cher, och kom in la­gom till kvarts­fi­na­ler­na. Se­dan dess har han bli­vit kvar.

– Jag tyck­te det var ro­ligt, och det var ro­ligt för att det var så myc­ket kri­tik mot al­la som kom­men­te­ra­de i Sve­ri­ge. Det var un­ge­fär som po­li­ti­ken här i Ita­li­en, al­la fick skit, folk stäng­de av tv och ljud. Men det var bra, jag för­stod att ”ah fan, det är in­te ba­ra att sät­ta sig, det gäl­ler att jag gör det här se­ri­öst”. Du fick ock­så kri­tik?

– Nej, jag har all­tid fått väl­digt myc­ket po­si­tivt från tit­tar­na, från start. Näs­tan mer än när jag var spe­la­re.

Till VM i Frank­ri­ke var han med från start. Minst sagt. SVT ha­de fem-sex kom­men­ta­to­rer på plats i Frank­ri­ke, men ba­ra en ex­pert­kom­men­ta­tor. – Jag tror att jag gjor­de 30 mat­cher på 32 da­gar. Nå­gon gång gjor­de jag en match i Bor­deaux, tog fly­get till Pa­ris och hop­pa­de in i den and­ra halv­le­ken på mat­chen där. Ef­ter 20 da­gar kom Gent­zel till mig; ”Glenn, du kom­mer få någ­ra tu­sen­lap­par till sen för det här, det gör ing­et, va?”. Men jag var fast, jag kän­de att det här var kul. VM i Ryss­land blir Ström­bergs sjät­te VM. Vad är det som gör att du fort­fa­ran­de, 22 år ef­ter mäs­ter­skaps­de­bu­ten, har dri­vet? – Att jag får ar­be­ta med nå­got som jag tyc­ker om, det är väl det vik­ti­gas­te som finns här i li­vet? Man so­ver jäk­ligt myc­ket, en tred­je­del av sitt liv. Och så job­bar man en tred­je­del. Och so­vaa tyc­ker jag om. Är då jobb­tred­je­de­lenn ock­så nå-nå­got som jag tyc­ker om så blir­lir det bra.

Just so­va är det dock svårt årt att fö­re­stäl­la sig Ström­berg rg gö­ra. Han har un­der det se- nas­te år­tion­det va­rit oer- hört ak­tiv i en mängd oli­ka ka bran­scher, allt från mat­lagg­ning och kok­böc­ker till fo­tot­bolls­saj­ter, klä­der och trav. v.

– Men jag har ka­pat en hel del vid si­dan av fot­bol­len nu. Det är den som är vik­ti­gast, det är den jag vill läg­ga tid på. Jag har dra­git ner på upp­dra­gen. Jag har va­rit i över 300 mat­bu­ti­ker över he­la Sve­ri­ge på oli­ka event, men nu har jag en jät­te­bra ba­lans i det. Al­la de där le­di­ga da­gar­na åk­te jag iväg på and­ra upp­drag ti­di­ga­re. Nu tar jag le­digt i stäl­let. Vad gör du när du är le­dig? – Nu på slu­tet har det bli­vit många re­sor till Te­ne­rif­fa. En av mi­na dött­rar bor där sen två år till­ba­ka och vi har ett hus där. Plus att jag fått sex barn­barn på fem år, så det tar en jäv­la tid ock­så, sä­ger han och skrat­tar.

Trivs du som mor­far?

– Ja, myc­ket. De kom väl­digt snabbt al­li­hop, så det gäl­ler att se till att man är hos al­la li­ka myc­ket.

Plug­gar in­te som Chris

Just nu sit­ter SVT:S kom­men­ta­to­rer Chris Hä­ren­stam och Da­vid Fjäll och plug­gar fak­ta in­för som­ma­rens tur­ne­ring. För Ström­berg är för­be­re­del­ser­na helt an­norlun­da.

– Jag tror att Chris läg­ger ner mer jobb fö­re. Och så job­bar jag mer un­der mat­cher­na. Jag ser mat­chen och ska för­stå var­för det kan bli si el­ler så till näs­ta match, el­ler var­för det här hän­der un­der den här mat­chen. Men jag ska in­te ta med mig al­la de sa­ker­na som han tar med sig till mat­chen. Vi två ska kom­plet­te­ra varand­ra. Det är sam­ma som i ett fot­bollslag, al­la ska in­te lä­ra sig all­ting. Jag ta­lar mer i nu­et. Men du mås­te väl än­då lä­sa på? – Jo, själv­klart. Men jag ser ju de fles­ta spe­lar­na vec­ka in och vec­ka ut i li­ga­spe­let. Sen mås­te jag ha en över­gri­pan­de bild av var­je lag, jag mås­te ve­ta vad de­ras star­ka och sva­ga si­dor är. Fast de­tal­jer­na, det tar Chris hand om. Jag går ald­rig in på de­ras om­rå­de, och de går ald­rig in på mitt. Det kan de in­te, för det är det ba­ra jag som kan, ha­ha. De kal­lar mig ”Rain­man”, för jag kan gå in mitt i ett snack som de har och ba­ra av­bry­ta. Då så, Ra Rain­man; vad ser du för spel­mäs­si­ga­mäs­si­ga fö­för­änd­ring­ar till årets VM?

– Det kom­merk in­te att hän­da nå­got nytt in­för ett VVM. Det är ing­et lag som kom­mer gö­ra nånå­got re­vo­lu­tio­ne­ran­de så tätt in­på­på. Det vik­ti­gas­te är att ha sin måls­skytt i form. De lag som går långt hhar all­tid det. V Vil­ket lag vin­ner VM? – Vil­ket lag har sin skyt­te­kung i form? Tyskland och Spa­ni­en kä­känns he­tast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.