Kän­ner på mig att Jan­ne An­ders­son in­te har rest klart me­ded det här gäng­et

MAR­CUS LEIFBY

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Mar­cus.leifby@af­ton­bla­det.sel ifb @ ft bl dt

nn Sve­ri­ge i sam­ma grupp som Die Na­tio­nal­ma nn­schaft kom­mer för­stås att in­ne­bä­ra en upp­skru­vad be­vak­ning av stor­mak­ten Tyskland och svens­ka sport­jour­na­lis­ter som för­sö­ker stäl­la pres­s­ko nfe­rens frå­gor på skol­tys­ka. Myc­ket av be­vak­ninge n lär va­ra på sin plats, men go­de gud, låt oss för allt i värl­den slip­pa en Jo­gi Löw Cam.

Sve­ri­ge spe­lar en nyc­kel­match mot Syd­ko­rea i pre­miä­ren och visst är käns­lan att vi mås­te ha med oss ett bra re­sul­tat där­i­från – och då me­nar jag in­te ett 1–1-mot-ir­land-re­sul­tat – för att Vm-som­ma­ren in­te ska ta slut re­dan på mid­som­mar­da­gen när vi mö­ter Tys­ken.

Jag blir fort­fa­ran­de il­la till mods när jag tän­ker på EM 2012 då Sve­ri­ge var ut­sla­get in­för den av­slu­tan­de grupp spels mat­chen mot Frank­ri­ke. Ing­en ska be­hö­va upp­le­va det miss­mo­det. Vi spe­lar in­te VM så of­ta, så låt de få mat­cher­na vi till­de­las be­ty­da någonting. Hur går det då? För Sve­ri­ge? Jag kän­ner på mig att Jan­ne An­ders­son – en­de för­bunds­kap­ten i VM so­mom fort-fort­fa­ran­de har en hem­te­le­fon som han sva­rar i ge­nom at­tatt sä­ga sitt te­le­fon­num­mer (”...fem-fem-nio-noll-fy­ra”) – in­ten­te har rest klart med det här gäng­et.

Sve­ri­ge spe­lar oav­gjort mot Syd­ko­rea, kla­rar oav­gjort gjort mot Tyskland trots att Andre­as Granqvist får rött kortrt och slår Mex­i­ko i sista grup pspelsm at­chen. Gyl­le­ne Ti­dersrs så så­ga­de Vm-dänga väx­er för var­je dag och in­tar så små­ning­må­ning­om förstap­lat­sen på Svensk­top­pen och be­hål­ler denn i 24 vec­kor. Läng­re och mer of­fen­sivt än så vå­gar jag in­tee tip-tip­pa. På tal om spel och dob­bel.

Odd­set på att en svensk, man­lig fot­bolls ko­mom­me nta­tor i 50-års­ål­dern kom­mer att be­skri­vaa syd-syd­ko­re­ans­ka spe­la­re som ”kvic­ka” är som van­lig­tigt in­te spel­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.