Dur­maz nyck­lar till Vm-suc­cé

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

SAM­MAN­HÅLL­NING­EN

”Ska vi ta oss vi­da­re mås­te vi gö­raö­ra det på å sam­ma sätt som vi har gjort i kva­let. Vi har haft en fram­gång vi in­te haft på länge och den kom när vi verk­li­gen var sön­der­kör­da i me­dia. Att vi lyc­ka­des så ti­digt i kva­let var fan­tas­tiskt och ska­pa­de sam­man­håll­ning­en, tror jag. Vi kri­gar för varand­ra, un­der EM 2016 var käns­lan in­te den­sam­ma.” ma.

HÅRT JOBB

”Det är många som får stör­re an­svar­an­svar. Vi kän­ner in­te pres­sen, som un­der EM. Då var det en ka­ta­strof. Vi fick in­te ihop det som lag, in­te tak­tik­mäs­sigt, spe­la­re var ur form kän­des det som. Nu vet al­la att det är hårt jobb som gäl­ler. Vi ska in­te gå och sät­ta oss i sol­sto­len och ta en Pi­na Co­la­da. Vi är in­te nöj­da. Det har in­te bli­vit en press, det hand­lar om hårt jobb. Det har Jan­ne (An­ders­son) fått oss att för­stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.