DANSK SYNAMIT DET AE EN HEL DEL SANT I DET HAR LARGET OCKSA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­[email protected]­ton­bla­det.se

Vm-de­bu­te­ran­de Dan­mark choc­ka­de mot­stån­dar­na un­der grupp­spe­let 1986. Se­gern mot Skott­land, kros­sen mot Uru­gu­ay och sen skräl­len, 2–0 mot Väst­tyskland, fick värl­den att ga­pa.

Dans­kar­na ha­de im­po­ne­rat re­dan un­der Em-slut­spe­let två år ti­di­ga­re, men nu blev spe­la­re som Pre­ben Elk­jaer Lar­sen, Frank Ar­ne­sen, Jesper Ol­sen, Mi­chael Laud­rup, Mor­ten Ol­sen och Sören Ler­by su­per­pro­fi­ler. In­te ba­ra i Dan­mark, där de av­gu­da­des, ut­an i he­la värl­den. Al­la fros­sa­de i den fan­tas­tis­ka fot­bol­len som Sepp Pion­teks man­nar stod för. Smek­nam­net ”Dansk dy­na­mit” sat­te sig snabbt, snabbt och för­sva­ga­des in­te­te näm­nämn­värt av den snöp­li­ga­li­ga ut­ut­skåp­ning­en mot Spa­ni­en Spa­nie (1–5) i åt­ton­dels­fi­na­len.na­len. dels­fin

Sex år se­na­re vann Dan­markark Dan­ma sen­sa­tio­nellt Em-gu­gul­de­tul­det på Ul­le­vi i Gö­te­borg,org, Gö­te­bo men det la-la­get­get ha­de­had­de in­te den sor-sor­tenstens pro­fi­ler­pro­fi­ler som VMVM de­bu­tan­ter­naan­ter­na de­bu­ta ha­de 1986 1986.

Årets s skräll­gäng?

I Ryss­landrysssland gör Dan­mark­danm sitt förs­ta VM se­dan 2010, och ef­ter playoff­se­gern mot Ir­land nämnsn la­get allt of­ta­reo som ett möj­ligt skrällaskräl­lag.ag.

Och finns det in­te li­te dy­na­mit i Dan­mark även i åår? Med Christi­achristi­an Erik­sen, som bå­de en ochh 700 gång­er jäm­fört­sjäm med Mi­chael Laud­rulaud­rup.up.

Medd Pre­mi­er Le­a­gue-le­a­gu­mäs­ta­ren Kasper Sch­mesch­meiche­li­chel i mål och färg­star­ke­färg för­bunds­kap­te­nen,te­nen, nnorr­man­nen Åge Ha­rei­de, på bän­ken.

Den för­re Helsing­borgs-helsing och MFFträ­na­re­trä­na­re­nen skrat­tar vid jämjäm­fö­rel­sen.

– Jag spe­la­de mot Dy­na­mit-dan­mark med Nor­ge, så jag vet hur det var. Det var väl­digt många star­ka per­son­lig­he­ter på en gång. Och visst har vi en del dy­na­mit även i det här la­get. En del spe­la­re är el­ler kan bli sto­ra per­son­lig­he­ter. Många är dess­utom på rätt si­da av 25-strec­ket. Vi har Andre­as Christi­an­sen i Chel­sea som ba­ra är 20. Så det är klart, det här kan bli väl­digt bra på sikt ock­så. Jag har sagt det ti­di­ga­re, att får vi till det i VM kan vi byg­ga la­get än­nu star­ka­re till EM 2020 och ha ett lag för fram­ti­den.

”Histo­ria kan va­ra be­grän­san­de”

Men mer än så vill han in­te jäm­fö­ra år­gång­ar­na. – Histo­ria är bra på en del sätt, men det kan ock­så va­ra be­grän­san­de ock­så och stop­pa nya fram­gång­ar. Al­la re­fe­re­rar till de gam­la re­sul­ta­ten och jäm­för, ni svens­kar gör li­ka­dant med VM 1994. Jag tror att det är vik­tigt att man för­sö­ker ska­pa sig ett eget lag i den tid man le­ver. Och jag tror att de här spe­lar­na har chan­sen att gö­ra det. Christi­an Erik­sen är su­per­stjär­nan i det här dans­ka la­get. Han lig­ger ba­kom allt i of­fen­si­ven, och an­ting­en gör han må­len själv el­ler spe­lar fram till dem. Ha­rei­de kan nästin­till va­ra svår att få tyst på när han väl bör­jat hyl­la sin Tot­ten­hamstjär­na, men för­bunds­kap­te­nen är än­då väl­digt nog­grann med att lyf­ta fram två and­ra de­lar som är minst li­ka vik­ti­ga. Lag­sam­man­håll­ning­en och den men­ta­la styr­kan. Och han lyf­ter fram en er­fa­ren­het från Sve­ri­ge som ett ly­san­de ex­em­pel.

– Med så många mat­cher på så kort tid kom­mer vi att be­hö­va job­ba med det men­ta­la. Jag har upp­levt det i vis­sa klubb­lag att, om man får till en bra kam­ra­tan­da så får man väl­digt myc­ket ener­gi av det. Det märk­te jag i Mal­mö. När jag kom dit så var det ett gäng spe­la­re som ha­de spe­lat ihop i någ­ra år, och så fick vi in Mar­kus Rosenberg och någ­ra till. La­get blev än­nu star­ka­re, det blev nya kom­pi­sar, nya re­la­tio­ner. Kil­lar­na var ute och lek­te med bol­len i väst­ra ham­nen och spe­la­de fot­boll ock­så på le­di­ga da­gar. När det sker, då in­ser du att du fått till nå­got. Det är sam­ma sak med Dan­mark. Kil­lar­na är väl­digt gla­da när de kom­mer hit till sam­ling­ar­na och får träf­fa varand­ra igen.

”Vi är bätt­re än Is­land”

Du kän­ner igen käns­lan från Mal­mö? – Ja, jag gör det. Den sä­ger mig att all­ting är bra. Det är otro­ligt vik­tigt, och det får man till­ba­ka på den men­ta­la bi­ten. Det är spe­ci­ellt vik­tigt för de som in­te star­tar mat­cher­na el­ler in­te får spe­la så myc­ket. De som får sit­ta bred­vid trivs än­då och stöt­tar la­get. Det är vik­tigt. Det är tre nor­dis­ka lag med i VM. Blir det en ex­tra pre­stige­fajt mel­lan er tre? – Ja, det är klart att det blir! Vem är bäst i Nor­den? Vi an­ser oss bätt­re än Is­land, så det blir upp till Sve­ri­ge mot Dan­mark re­dan i trä­nings­mat­chen in­för VM. Vad sä­ger du om de två and­ra nor­dis­ka län­der­na? – Sve­ri­ge är ett bra or­ga­ni­se­rat och sta­bilt lag. De bäs­ta spe­lar­na är (Andre­as) Granqvist och (Emil) Fors­berg. Emil har va­rit fan­tas­tisk när han spe­lat för Sve­ri­ge, och Granqvist såg jag spe­ci­ellt i Ita­li­en. Svens­kar­na har hjär­ta för vad de hål­ler på med, de ger 100 pro­cent ut­i­från vad de kan. Jag tyc­ker det är en fan­tas­tisk be­drift att slå ut Ita­li­en i playof­fet, men de var ock­så väl­digt bra i vis­sa kval­mat­cher in­nan dess, spe­ci­ellt på hem­ma­plan. Is­land har ock­så väl­digt bra spe­la­re, men in­te sam­ma ur­val som vi och Sve­ri­ge. De har fär­re spe­la­re att väl­ja på. Men de har hjär­ta, och det är väl­digt vik­tigt i fot­boll.

HELSINGÖR. ” Dansk dy­na­mit” tog värl­den med storm 1986.

Nu pe­kas Dan­mark av allt fler ut som en möj­lig Vm-skräll i som­mar. Men dy­na­mit? – Jag tyc­ker det är en hel del sånt i det här la­get ock­så. Vi har många spe­la­re som är och kan bli väl­digt sto­ra per­son­lig­he­ter, sä­ger för­bunds­kap­ten Åge Ha­rei­de.

nn I två tur­ne­ring­ar un­der mit­ten av 1980-ta­let vi­sa­de Dan­mark värl­den att det röd­vi­ta lands­la­get in­te var att le­ka med. Det är lätt att glöm­ma Em-suc­cén 1984 ef­tersom he­la värl­den kom att äls­ka Dan­mark i VM två år se­na­re. Men 1984 blev Dan­mark tvåa i grup­pen ef­ter att ha kört över Ju­go­sla­vi­en (5–0), sla­git Bel­gi­en (3–2) och för­lo­rat knappt (0–1) mot bli­van­de Eu­ro­pa­mäs­tar­na Frank­ri­ke. Pre­ben Elk­jaer var enorm och gjor­de mål mot Ju­go­sla­vi­en och av­gjor­de mot Bel­gi­en. Men han blev ock­så den sto­re syn­da­boc­ken, då han i se­mi­fi­na­len mot Spa­ni­en blev den en­de som mis­sa­de en straff och där­med såg till att Dan­mark åk­te ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.