EX­PER­TEN OM LES BLEUS

n Frans­ka lands­la­get går in i VM som en av tur­ne­ring­ens favoriter.iter. Sport­bla­det lät Ll’equi­pe­sequi­pes jour­na­list och ex­pert José Bar­ro­so be­skri­va la­gets ut­ma­ning­ar, star­ka si­dor och sva­ga punkt.

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

UT­MA­NING­EN

Den störs­ta ut­ma­ning­en för det­ta lag är att ska­pa nå­got kol­lek­tivt. Det­ta ef­tersom det in­te finns nå­gon stark spel­mäs­sig iden­ti­tet. Så för att nå över­ty­gel­sen om att de kan slå sto­ra kol­lek­ti­va ma­ski­ner som Spa­ni­en el­ler Tyskland, mås­te det frans­ka la­get ska­pa en men­tal styr­ka, en an­da i grupp, so­li­da­ri­tet och för­tro­en­de.

ST YR KA N

En viss kol­lek­tiv sam­man­håll­ning, med en med­ve­ten­he­ten­het om la­gets be­gräns­ning­ar (de ser sig in­te som Spa­ni­en) som tillå­ter det att gå långt, för det här la­get över­skat­tar in­te sig själv,lv, det är prag­ma­tiskt. In­di­vi­du­ellt är det ett myc­ket ho­mo­gent lag.g. I spe­let är styr­kan den va­ri­e­ra­de of­fen­si­ven. Spe­la­re som Gi­roud, Dem­be­le, Mbap­pé, Gri­ez­mann väger upp sak­na­den av en en­skild Ro­nal­do, Agüe­ro el­ler Le­wan­dowski.

SVAG­HE­TEN

De­fen­si­ven över­ty­gar in­tein­te, än mind­re med skad­ska­dan på Kosci­el­ny ococh med frå­ge­tec­ken fför Ben­ja­min Men­dys form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.