MASTERSKARSVAGEN TILL GUL­DET 2014

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

EM 1996

Det fanns mer spän­nan­de, väl­spe­lan­de och all­mänt äls­ka­de lag un­der EM 1996. Men det fanns ing­et bätt­re än mäs­ter­skapsvin­nar­na Tyskland.

VM 1998

Jür­gen Klinsmann och Oli­ver Bi­er­hoff le­ve­re­ra­de längst upp i plan. Topp­for­men på an­fal­lar­na skyl­de dock in­te över fak­tu­met att Tyskland var på väg ner i hackord­ning­en. Rätt­vist ut­sla­get av Kro­a­ti­en i kvar­ten.

EM 2000

Det går in­te att bort­se från att Tyskland ham­na­de i en svår grupp med Por­tu­gal, Ru­mä­ni­en och Eng­land. Det är dock in­te ac­cep­ta­belt för Tyskland – oav­sett för­ut­sätt­ning­ar – att ham­na sist i ett grupp­spel. Lothar Matt­häus, 39, star­ta­de i samt­li­ga mat­cher och det sa mer om den sva­ga åter­väx­ten i Tyskland än Lot­hars even­tu­el­la stor­het.

VM 2002

Ett me­di­o­kert tyskt lands­lag åk­te till fjärr­ran ös­ter – och över­pre­ste­ra­de. Vägen till fi­na­len var vis­ser­li­gen vidöp­pen, men Tyskland kun­de för­stås in­te gö­ra mer än att fak­tiskt ta sig dit. Ett Vm-sil­ver att kän­na stolt­het över.

EM 2004

”Mi­chael Bal­lack – och ing­et mer”. Så lät ana­ly­sen i tys­ka tid­ning­ar se­dan lands­la­get ra­sat ut re­da­nan i grupp-grupp­spe­let i sitt and­ra ra­ka Em-slut­spel. Tors­ken mo­tot Tjec­ki­en i den sista mat­chen, där tjec­ker­na ställ­de upp med re­serv­la­get, var stor för­ned­ring av en stolt fot­bollsna­tion.bollsna­tion.

VM 2006

Jür­gen Kk­linsmann lyc­ka­des in­te ba­ra med att fö­ra ett ungt och oer­fa­ret Ty­tyskland till brons­plat­sen, han såg sam­ti­digt till att för­änd­ra­ra den för­för­härs­kan­de bil­den av vad tysk fot­boll stod för. Ett av värl­dens densmi minst om­tyck­ta lands­lag pre­ste­ra­de plöts­ligt ett sprud­lan­de,de, äl­sälsk­värt och ener­gistint spel som fång­a­de mas­sor­na.

EM 2008

Tyskland hac­ka­de sig fram till fi­na­len, men gjor­de det bra. Bort­sett från tors­ken mot Kro­a­ti­en i grupp­spe­let stre­ta­de sig tys­kar­na fram ge­nom idel knap­pa seg­rar. I fi­na­len blev Spa­ni­en för svå­ra.

VM 2010

Här var för­vand­ling­en i det när­mas­tee full­än­dad. Ett re­kor­dungt tyskt lands­lag åk­te till Syd­af­ri­ka och sto­dod för tur­ne­ring­ens kanske bäs­ta fot­boll i mat­cher mot Austra­li­en, Eng­land och Ar­gen­ti­na. I se­mi­fi­na­len vi­sa­de det sig dock åter­i­ge­nen att tys­kar­nas ener­gi­ener­gi­fot­boll in­te ha­de nå­got mot­me­del mot Spa­ni­e­na­ni­enuttröt­tan­deuttröt­tan­de­ti­ki­taka.ti­ki­taka.

EM 2012

Det vvar Tysklands tur. La­get över­ty­ga­de stort i grupp­spe­let och h av­fär­da­de av­fär­dad där­ef­ter Gre­kland i kvarts­fi­na­len. Ita­li­en ha­de vis­ser­li­gen en Andrea Ppir­lo, men bor­de än­då bli­vit en tack­sam mot­stån­da­re i se­mi­mi­fi­na­len. Så blev det ic­ke – och Tyskland ra­sa­de ut ef­ter två Ba­lo­tel­li­li­mål.mål. Det förs­ta tyd­li­ga miss­lyc­kan­det un­der den nya lands­lagse­ran. n.

VM 2014

Själ­va cre­scen­dot för den ge­ne­ra­tion som fa­sa­des in i lands­la­get un­der Jür­gen Klinsmann 2006. Lahm, Schweins­te­i­ger och Mer­te­sac­ker krön­te kar­riä­ren i Tyskland med ett väl­för­tjänt Vm­guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.