GENERELL SPELIDÉ

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Un­der Jo­gi Löws tid som för­bunds­kap­ten har det tys­ka lands­la­get ge­nom­gått en mind­re re­vo­lu­tion. Om det ti­di­ga­re var den där lag­ma­ski­nen som med fy­sik och styr­ka mal­de ned si­na mot­stån­da­re är det i dag ett kom­plett lag som sna­ra­re an­vän­der pos­ses­sion-spel för att vin­na mat­cher. Tyskland är ex­tremt flexibelt och har ba­ra se­nas­te året skif­tat mel­lan 4–2–3–1, 4–1–4–1, 3–4–3 och 5–3–2. Oav­sett for­ma­tion är spe­lidén lik­nan­de. Tyskland kom­bi­ne­rar tek­nisk skick­lig­het med ett rus­kigt starkt pres­spel och har för­må­gan att dess­utom så­ra mot­stån­da­re med snab­ba om­ställ­ning­ar. Tack va­re den sto­ra trupp­bred­den har Jo­gi Löw möj­lig­het att väl­ja spets­kva­li­te­ter ut­i­från mot­stånd. Ska man ppe­ka ppå nå­gong svag­hetg är det att la­get li­der av över­flö­dets förbför­ban­nel­se och in­te har giv­na spe­la­re ppå de of­fen­siva­va po­si­tio­ner­na. Hur sa­sam­spel­ta är de egent­li­gen när de ro­te­rar så myc­ket? Den sto­ra mä­mäs­ter­skapsru­ti­nenru­ti­nen – stommstom­men från Vm-la­get 2014 är kvar – gör att Tysklan­tyskland vet när man ska tryc­ka på ga­sen, och när man sks­ka gå ned i tem­po och vagg­vag­ga in mot­stån­dar­na­stån­dar­na i falsk trygg­trygg­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.