CLOSING IN ON KLO­SE

”Det finns ba­ra en som kan slå ho­nom”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Boh­man Tho­mas Mül­ler gjor­de fem mål när Tyskland blev världs­mäs­ta­re 2014. Fo­to: AP

Sex­ton Vm-mål. Ing­en kan väl rå på Mi­roslav Klo­se? – Det finns ba­ra en som kan slå ho­nom. Det är Tho­mas Mül­ler, sä­ger Jo­achim Löw. Guil­ler­mo Stá­bi­le (Uru­gu­ay) kom upp i sju 1930, Leôni­das och Ade­mir (Bra­si­li­en) i åt­ta 1938 re­spek­ti­ve 1950, Sán­dor Kocsis (Ung­ern) i el­va 1954, Just Fon­tai­ne i tolv 1958, Gerd Mül­ler (Tyskland) i fjor­ton 1974 och Ro­nal­do (Bra­si­li­en) nåd­de mil­stol­pen fem­ton 2006. Åt­ta år se­na­re – 2014 i Bra­si­li­en – sköt Tysklands Mi­roslav Klo­se in sitt sex­ton­de Vm-mål i kar­riä­ren och är där­med den nu­va­ran­de re­kord­hål­la­ren.

Kan Tho­mas Mül­ler, 28, ef­ter blott fy­ra år snu­va lands­man­nen på ti­teln?

Den tys­ke lands­lags­stjär­nan är känd för si­na sma­la spin­del­ben. Spi­ror som blir ex­tra syn­li­ga då han in­svept i ett slags 1980-tal­ses­te­tik an­vän­der mi­ni­ma­la papp­ski­vor till ben­skydd som än­då lyc­kas stic­ka upp över de ex­tremt ned­rul­la­de strum­por­na. Men han är in­te di­rekt gra­ci­ös. Den unge bond­poj­ken Tho­mas Mül­ler kun­de in­te mä­ta sig med res­ten av ta­lang­er­na i Bay­ern Mün­chens aka­de­mi när det kom till boll­kon­troll och tek­nik.

– Han var in­te ele­gant, ut­an mer kan­tig. Ibland tänk­te jag att han ald­rig skul­le kun­na bli en rik­tigt bra spe­la­re, sä­ger för­re svens­ke stor­spe­la­ren Björn An­ders­son, som styr­de upp stor­klub­bens ung­doms­verk­sam­het på 1990-ta­let.

Det gick så långt att klub­ben fun­de­ra­de på att ra­ta Mül­ler un­der ju­ni­or­ål­dern. In­te skul­le väl den där oe­s­te­tis­ke lö­pa­ren kun­na nå Bay­ern Mün­chens A-lag?

– Det var många dis­kus­sio­ner i aka­de­min. Det räck­te in­te rik­tigt till fot­bolls­mäs­sigt, med pass­nings­spe­let. Men jag tit­ta­de li­te ex­tra på det han fak­tiskt var bra på.

Den mångsidi­ge an­falls­spe­la­rens främs­ta egen­skap var näm­li­gen svår att sät­ta fing­ret på. Mül­ler äl­ga­de fram över pla­nen, tog rätt löp­ning­ar och ha­de ett slags in­tui­tiv för­må­ga att all­tid hit­ta rätt ut­rym­me i straff­om­rå­det. Han har kal­lat sig själv för ”raum­deu­ter”, som på svens­ka kan över­sät­tas till en per­son som tol­kar ytor. En spe­la­re som ska­par, hit­tar och ut­nytt­jar de så vik­ti­ga, men of­ta göm­da, fic­kor­na där mot­stån­dar­la­gens back­lin­je kan ska­das.

– Fot­boll är som na­tu­ren. Du mås­te an­pas­sa dig och hit­ta styr­kan och den typ av spe­la­re du kan bli, bå­de på och ut­an­för pla­nen. Jag har all­tid för­stått att jag in­te har nå­gon chans i en du­ell mot för­sva­re på 1,90 som väger 90 ki­lo. Nyc­keln är att und­vi­ka den ty­pen av si­tu­a­tio­ner. I stäl­let mås­te du hit­ta rätt yta och lö­pa in i den med rätt tajm­ning, har Mül­ler be­rät­tat för tys­ka tid­ning­ar.

”Är egent­li­gen rätt me­del­måt­tig”

Mül­ler har lärt sig ac­cep­te­ra fak­tu­met att ald­rig blir en flärd­full spe­la­re som ett oträ­nat öga in­stink­tivt upp­skat­tar. Det är allt­så in­te rent fy­sis­ka el­ler tek­nis­ka fär­dig­he­ter som gjort an­fal­la­ren till en stor mål­kung, ut­an in­tel­li­gen­sen.

– Jag är egent­li­gen rätt me­del­måt­tig när det kom­mer till att tack­las, skju­ta och springa snabbt, men jag kan va­ra på rätt stäl­le vid rätt tid­punkt. Jag för­står att många in­te rik­tigt för­står min spel­stil. De sä­ger: ”Omöj­ligt, hur lyc­ka­des han med det där?”. Men ef­ter ett tag så kanske de tän­ker: ”Åh, han är nog rätt bra än­då”.

Re­dan som 20-åring var han en helt av­gö­ran­de del i den fly­gan­de tys­ka of­fen­si­ven un­der VM 2010 i Syd­af­ri­ka, stod för fem mål som mäs­ter­ska­pets skyt­te­kung och dess­utom tre as­sist.

– Det här är ba­ra otro­ligt för en Vm-de­bu­tant. Om nå­gon sa åt mig att jag skul­le no­te­ras för åt­ta po­äng ha­de jag frå­gat om de skäm­ta­de med mig, sa Mül­ler ef­teråt.

Fy­ra år se­na­re i Bra­si­li­en bi­drog han med fem vik­ti­ga full­träf­far och blev åter­i­gen la­gets bäs­te mål­skytt när tys­kar­na tog sig he­la vägen till Vm-guld.

Klo­se: Är upp till Mül­ler

På två tur­ne­ring­ar har den 28-åri­ge stri­kern kru­tat in he­la tio mål. Ing­en an­fal­la­re som del­tar i Ryss­lands-vm är i när­he­ten av Mül­lers fa­cit då den näst bäs­te mål­skyt­ten Ja­mes Rodrí­gu­ez ”ba­ra” mäk­tat med sex full­träf­far. Tys­ken får där­med stäl­la sik­tet hög­re för en nog sti­mu­le­ran­de ut­ma­ning: att bli VM:S bäs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na.

Re­kord­hål­la­ren Mi­roslav Klo­se, som allt­så pre­ste­rat sex fler Vm-mål än ut­ma­na­ren, har själv lan­se­rat Mül­ler som den själv­kla­ra arv­ta­ga­ren.

– Det är upp till Mül­ler, för pre­cis som mig gjor­de han fem mål un­der bå­da si­na två förs­ta världs­mäs­ter­skap. Om han hål­ler sig frisk så kan han spe­la i yt­ter­li­ga­re två VM. För­bunds­kap­ten Jo­gi Löw hål­ler med: – Mi­roslav Klo­se är otro­lig. Att få sät­ta re­kor­det och gö­ra det i Bra­si­li­en är en otro­lig pre­sta­tion. Det be­ty­der myc­ket för oss al­la. Det finns ba­ra en som kan slå ho­nom. Det är Tho­mas Mül­ler.

Löw hål­ler Mül­ler som trup­pens kanske vik­ti­gas­te spe­la­re. – Han är en na­tur­lig spe­la­re. Han har va­rit bril­jant se­dan 2010. Mül­ler har bå­da föt­ter­na på jor­den och kan han­te­ra kri­tik, fram­gång och miss­lyc­kan­den bätt­re än nå­gon an­nan. Jag har ald­rig tviv­lat på ho­nom.

”Mül­ler kan han­te­ra kri­tik, fram­gång och miss­lyc­kan­den bätt­re än nå­gon an­nan”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.