NIZJNIZ NOV­GO­ROD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FOLKMÄNGD: 1,2 mil­jo­ner.

ATT SE OCH GÖ­RA: Ti­di­ga­re känd som Gor­kij är den här mil­jonsta­den Ryss­lands fem­te störs­ta stad. Nizj­nij (”ned­re”) Nov­go­rod ska in­te för­väx­las med den äld­re sta­den Nov­go­rod sö­der om S:t Pe­ters­burg. Var un­der Sov­jet­ti­den i många år stängd för om­värl­den ef­tersom här fanns en stor mi­li­tär­bas. Sup­port­rar med bil­jett be­hö­ver dock in­te oroa sig, de stäng­da dör­rar­na för­svann i sam­ma stund som Sov­je­tu­ni­o­nen upp­lös­tes. Lik­som i Moskva finns här ett kreml, ett fäst­nings­om­rå­de om­gär­dat av höga mu­rar och torn bygg­da på 1500ta­let, men många av bygg­na­der­na in­nan­för har ra­se­rats. Den sto­ra ka­te­dra­len finns dock kvar. He­la sta­den är upp­ta­gen på Une­scos lis­ta över världs­arv. Är ett kul­tu­rellt cent­rum och här finns bland an­nat åt­ta teat­rar och 17 bi­o­gra­fer. Flo­den Vol­ga fly­ter ge­nom sta­den, och ut­sik­ten från Nizj­nij Nov­go­rods kreml är in­te dum alls. Är den Vm-stad som lig­ger när­mast Moskva, ba­ra 40 mil bort på vägar som kanske in­te är de all­ra bäs­ta.

HISTO­RIA: Grun­da­des 1221 av prins Ju­rij II av Vla­di­mir. Knappt 400 år se­na­re star­ta­de ett upp­ror här som led­de till att Moskva åter­er­öv­ra­des från Po­len. Sta­den bom­ba­des svårt av det tys­ka luft­vap­net un­der and­ra världs­kri­get.

FANZONE: På tor­get Mi­ni­na och Poz­jar­skij, med plats för 15 000 män­ni­skor.

ARE­NA: Nizj­nij Nov­go­rod-sta­di­on lig­ger vac­kert vid strand­kan­ten i cen­tra­la stan, där flo­der­na Vol­ga och Oka möts. Den är helt ny­byggd med sik­te på VM och är helt rund på ut­si­dan, me­dan läk­tar­na är mer åt det fyr­kan­ti­ga hål­let. Byg­get har gått fort, grund­ar­be­tet in­led­des så sent som 2015. Trots det har pri­set hål­lits ner på ett för­vå­nans­värt bra sätt. To­tal kost­nad en­ligt ar­ran­gö­rer­na: 2,5 mil­jar­der kro­nor. Det går att ta tun­nel­ba­nan till mat­chen, och det finns ock­så en bro över flo­den till are­nan från and­ra si­dan. Ef­ter VM kom­mer are­nan att an­vän­das av sta­dens li­ga­lag Olim­pi­jets Nizj­nij Nov­go­rod. Ka­pa­ci­tet: 45 331. Kost­nad: 2,5 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.