LOKALGUIDEN TIP­SAR!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

ANGE­LI­CA KAPRALOVA, KAPRALOVA SOTJI Rå­der det Vm-fe­ber i stan?

– Ja, det kom­mer hän­da en mas­sa oli­ka sa­ker här un­der VM. Kon­ser­ter, spe­ci­alut­ställ­ning­ar på oli­ka mu­se­er. Det tyc­ker jag att de svens­ka sup­port­rar­na ska hål­la ut­kik ef­ter. Är det någ­ra lo­ka­la maträt­ter som du skul­le re­kom­men­de­ra?

– Sja­sj­lyk (lamm­spett), che­bu­rek (fri­te­rad deg fylld med kött­färs och lök) och ba­k­la­va (ka­kor med val­nöt­ter). Hur myc­ket kos­tar en öl? – Från 15 dol­lar och upp­åt på pu­ben. Nå­got som sup­port­rar­na ska va­ra för­sik­ti­ga med?

– Tax­ire­sor. Det är lätt att bli lu­rad och tving­as be­ta­la väl­digt höga sum­mor. Och som i al­la sto­ra stä­der, håll koll på vär­desa­ker­na i en folk­sam­ling. Sotji är en väl­digt av­lång stad. Bör sup­port­rar hål­la sig i en del, el­ler är det en­kelt att ta sig mel­lan Sotji och Ad­ler ex­em­pel­vis?

– Sup­port­rar­na kom­mer kun­na dra nyt­ta av gra­tis tåg­re­sor mel­lan or­ter­na, det räc­ker med ett fan-id. Så det går att åka runt ut­an pro­blem. Vad har du för för­vänt­ning­ar på VM i Sotji?

– VM är ett jät­te­e­ve­ne­mang för al­la län­der. Vi hop­pas att all­ting kom­mer att bli fan­tas­tiskt! Ryss­land är ett trev­ligt och gäst­vän­ligt land, så jag hop­pas att al­la kom­mer att ha kul här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.